Om fylkesbiblioteket

Fylkesbibliotekets oppgave er å jobbe med bibliotekutvikling på regionalt nivå, koordinere felles satsinger og tjenester, tilby kompetanseheving, råd og veiledning til bibliotekene i fylket.

Fylkesbiblioteket har et ansvar for å jobbe med bibliotekutvikling i samarbeid med bibliotekene i regionen og nasjonalt. Det er Bibliotekloven (§§ 6 og 7) som setter føringer for vårt arbeid.

I Vestfold og Telemark har vi ansvar for store utviklingsprosjekt:

 • Sommerles er en årlig nasjonal lesekampanje rettet mot barn på barnetrinnet. 
 • DIGIN-prosjektet har etablert et nasjonalt samarbeid om digitale innholdstjenester.
 • Formidlingskompetanse i folkebibliotek er et nasjonalt prosjekt, hvor hovedansvaret er  lagt til Trøndelag fylkesbibliotek. Vestfold og Telemark har hatt ansvar for å jobbe med spillkompetansen til bibliotekansatte i Norge i tillegg til at vi har bidratt  andre satsinger som Kulturfondstafetten og Lesersørvis for barn.

Vi tilbyr også råd og veiledning til bibliotekene i regionen, koordinerer fellesløsninger som transportordning og samarbeid om utlån av e-medier og er en stor leverandør av kurs og kompetansehevende tiltak til ansatte i folke- og skolebibliotek i Vestfold og Telemark.

Les mer om hvem som jobber med hva i fylkesbiblioteket.

Fylkeskommunens sektor for Kultur, regional identitet, idrett og friluftsliv har utarbeidet en Kulturstrategi 2021-2024 som også fylkesbiblioteket jobber etter.

Publisert: 20.01.2023 Oppdatert: 25.01.2023 kl.10.35

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål 10 handler om mindre ulikhet. Bibliotekene er med på å utjevne forskjeller ved at de stiller alt sitt materiale til rådighet for alle  landet.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

Vi jobber spesielt mot bærekraftsmål 16, Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner og tiltak 16.10, Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler. Tilgang til informasjon er vesentlig for all utvikling og bibliotekenes oppgave er å sikre lik tilgang til informasjon for alle innbyggere.

Der mennesker møtes - Kulturstrategi 2021-2024

Lenke til Kulturstrategien (Bokmål)

Lenke til Kulturstrategien (Nynorsk)

Fylkesbibliotekets tiltak:

 • Stedsutvikling:
  Bidra til å styrke og synliggjøre bibliotekenes rolle som lokale litteraturhus og arenaer for folkeopplysning
   
 • Inkludering:
  Stimulere til utvikling av bibliotekene som sosiale møteplasser og inkluderende arenaer i et kultur og folkehelseperspektiv.
  Gjøre den digitale lesekampanjen sommerles.no relevant og tilgjengelig for flere målgrupper.
  Iverksette brukermedvirkning og samskaping som metode i fylkeskommunalt utviklingsarbeid.
 • Kunnskap:
  Styrke bibliotekenes rolle som formidlere av kvalitetssikret informasjon.
  Bygge opp en statistikkbank på bibliotekområdet. Bidra til økt kunnskap om aktivitets- og publikumstrender ved blant annet å gjennomføre en publikumsundersøkelse for hele fylket.
  Tilgjengeliggjøre kvalitetssikret data og empirisk kunnskap fra kulturområdet på digitale plattformer.
  Tilby årlig program for kompetanseheving internt og ekstern i en kompetansekalender.
  Gjøre minst halvparten av alle fylkeskommunens kurs og konferanser på kulturområdet tilgjengelige digitalt.
 • Aktivitet:
  Utvikle Kimen litteraturfestival som regional identitetsmarkør.
  Være bidragsyter i formidlingen av Ibsen og i etableringen av det nasjonale Ibsen-formidlingssenteret Sølvåren.
 • Arenaer:
  Videreutvikle og bidra til nasjonale og regionale konsortieløsninger på bibliotekområdet.
  Videreutvikle Marked for Musikk, Marked for Scenekunst og Kimen litteraturfestival som nasjonale visningsarenaer.
 • Internasjonalisering:
  Utvide fribyordningen med minst to kommuner.
  Delta i samarbeid om Ibsen-jubileet 2028.