Midler til samskaping

Samarbeid

Publisert:

20.06.2022

Oppdatert:

20.06.2022 kl.11.46

Utlysning av midler til samskaping mellom folkebibliotekene i Vestfold og Telemark og frivillige lag og foreninger

I VTFKs Kulturstrategi for 2022 – 24 er samskaping et nøkkelbegrep. Med samskaping mener vi å bringe kunnskap, ressurser og erfaringer sammen fra innbyggere, kommunalt ansatte, lokale lag/foreninger, eventuelt sosiale entreprenører og bedrifter. Det handler om å utvikle løsninger sammen med involverte innbyggere i stedet for til dem. 

For å stimulere til konkrete tiltak ute i folkebibliotekene, lyser Kultursektoren i VTFK ut en tilskuddsordning hvor formålet er å stimulere til utvikling av nye arbeidsmåter og nye koblinger mellom folkebibliotekene og frivilligheten. Fylkesbiblioteket har jobbet spesielt med temaet siden 2020, og ønsker med denne utlysningen å støtte bibliotekene i sitt arbeid med å gå i gang med å samskape med lokalsamfunnet.  

Vi opplyser samtidig om at fylkeskommunen nå også bevilger ekstra midler i forbindelse med den ekstraordinære flyktingkrisen. Det er både ønskelig og mulig å se dette i sammenheng med samskapingsmidlene. Disse midlene er det imidlertid lokale og regionale frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret som kan søke. Det kan søkes om tilskudd til blant annet formidling av informasjon, fritids- og ferieaktiviteter, møteplasser, finansiering av utstyr og transport til aktiviteter med mer. Link til mer informasjon og søknadsskjema for disse midlene finner dere her. 

Hva kan det søkes tilskudd til? 

Det kan søkes om tilskudd til å: 

  • Skape nytt inkluderende innhold i biblioteket i samarbeid med aktører fra sivilsamfunnet/ frivillige organisasjoner 

  • Tilpasse eksisterende tilbud til nye målgrupper, i samarbeid med målgruppen selv 

  • Utvikle nye samarbeidsformer med lokalsamfunnet med fokus på biblioteket som en inkluderende  møteplass 

 

 

Hvor mye kan det søkes om? 

Hovedregelen er at det kan søkes om inntil 50 000 kr per kommune/år, men unntak kan gjøres dersom det begrunnes spesielt.  

Hvordan søker man? 

Søknad sendes per mail til pernilla.hjermann@vtfk.no. Det er tilstrekkelig å skrive en kort søknad (worddokument) som inneholder en beskrivelse av tiltaket samt budsjett. Oppgi også samarbeidspartnere (hvem dere skal samskape med) og egeninnsats fra biblioteket (adm.ressurser eller friske midler). 

Det er kun folkebibliotekene som kan søke på disse midlene, i samarbeid med lokale organisasjoner eller foreninger.  

Det er ingen søknadsfrist for disse midlene, søknader som mottas behandles fortløpende. Tilskudd bekreftes på mail så snart søknaden er behandlet. 

 

Rapportering og regnskap 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en kortfattet rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet/tiltaket. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett.