Prosjekt samskaping fra planverk til hverdagspraksis

Kjernen i dette samskapingsprosjektet er spredning, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling.

Prosjektet har to mål:

Hovedmål 1: Bibliotekene har invitert lag og foreninger inn i utforskende samtaler og fått ny innsikt i felles utfordringer. De har erfart verdien av at biblioteket/kommunen og frivilligheten løser utfordringer sammen.

Hovedmål 2: Sammen med brukerne har e-læringskurset «Startpakke i samskaping» blitt videreutviklet, og er et kjent, anerkjent og anvendt praktisk kurs for alle som ønsker å komme i gang med samskaping i Norge.

Med prosjektet Samskaping- fra planverk til hverdagspraksis ønsker vi å gi interesserte bibliotekansatte og lag og foreninger praktisk erfaring i å starte en samskapingsprosess. Med prosjektstart i 2022  - Frivillighetens år – så vi en ypperlig mulighet til å koble bibliotek og frivilligheten på en ny, samskapende måte etter pandemien.

Bibliotek har lang erfaring med å samarbeide med frivilligheten. Med en samskapende tilnærming viser forskning og vår erfaring at det kan oppstå helt nye løsninger som skaper verdi for lokalsamfunnet. For å senke terskelen til å praktisere samskaping, vil e-læringskurset Startpakke i samskaping revideres og kompletteres i tett samarbeid med bibliotekansatte og andre fagpersoner.

Hovedmål 1 skal nås gjennom å planlegge og gjennomføre en kursrekke på tre digitale samlinger à tre timer for bibliotekfolk i Norge, med temaet samskaping mellom bibliotek og frivilligheten. De deltakende bibliotek vil også mellom samlingene ha oppgaver som forbereder dem på hverdagspraksisen de møter der ute etter kursdagene. Oppgavene handler om å starte utforskende samtaler med lag eller foreninger, samt oppdage felles utfordringer de kan løse sammen.
prosjektet vil også holde et digitalt introduksjonskurs i samskaping, samt en digital samling rettet mot de frivillige lag og foreningene som kursdeltakerne har hatt samtaler med.

Med denne kursrekken ville vi gi deltakerne innsikt i hvordan bibliotekfagligheten kan brukes i en bredere samfunnsmessig sammenheng: At bibliotekene og frivilligheten opplever gevinsten av å løfte hverandres formål, og sammen finne nye løsninger. Både KS og frivillighet Norge var foredragsholdere som kunne fortelle hvorfor de motiverer til å etablere samskaping som arbeidsmetode ute i kommunene.

Hovedmål 2. E-læringskurset Startpakke i samskaping ble utviklet med utgangspunkt i designtenkning. Vi betrakter de ni metodene og verktøyene som prototyper for å demonstrere og teste funksjon og design. Gjennom prosjektet skal startpakken evalueres sammen med noen av de som har benyttet hele, eller deler av, kurset, for å få tilbakemeldinger til hvordan startpakken kan videreutvikles i en samskapende prosess. Målet er å nå utenfor eget fagfelt med startpakken – at også bibliotekets samarbeidspartnere vil ha nytte av verktøyene.

ORGANISERING

Prosjektgruppa vil bestå av Britt Ellingsdalen (Rogaland), Hilde Grefsrud (Viken), Mads Munkvold (Troms og Finnmark) Pernilla Slotte Hjermann (Vestfold og Telemark) og Øystein Stabell (Innlandet). Stabell blir prosjektleder og Tone Nyseter (Innlandet) er prosjekteier.

Sammen med prosjektgruppa vil Jens Ulrich ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og evaluering av kursrekken. Ulrich er blant de mest erfarne fagpersonene i Norden på samskaping i offentlig sektor.
Malene Bødker Leerberg vil være en sparringspartner for prosjektgruppa i arbeidet med å videreutvikle startpakken. Leerberg har lang erfaring med kompetanseutvikling og samskapingsprosesser i praksis. Hun var, sammen med Ulrich, kursholder i prosjektet Biblioteket som samskaper.

Spredning, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling er selve kjernen i dette prosjektet. Vi vil spre og dele kompetanse om samskaping til interesserte bibliotekansatte i Norge. Vi vil gjøre det i en kontekst som vi har stor tro på er relevant for de fleste bibliotek – samskaping med frivilligheten. Akkurat som med prosjektet «Biblioteket som samskaper» er vi forberedt og innstilt på å holde foredrag og workshops om samskaping med frivilligheten og e-læringskurset etter prosjektslutt.

 

Pernilla Slotte Hjermann
Rådgiver

Publisert:

26.01.2023

Oppdatert:

25.04.2023 kl.09.58