Verneverdige kulturminner som ikke er fredet

mann som pusser opp tak utvendig
Brekke gård i Våle Foto: Per Egil Pedersen

Publisert:

31.08.2021

Oppdatert:

07.01.2022 kl.12.29

Det kan gis støtte til konkrete utbedrings-, tilbakeførings- og restaureringstiltak samt sikringsarbeid på alle typer verneverdige kulturminner fra tiden etter 1650.

Kulturarv arbeider med nye retningslinjer for denne tilskuddsordningen. Vi forventer at disse vil være klart i løpet av mars 2022, og at det vil bli endringer av innholdet i retningslinjene og ny søknadsfrist. Informasjon om de nye retningslinjene og ny søknadsfrist legges ut her så snart dette er ferdig.

 

Hva du kan få støtte til

Tilskuddet er ment å dekke en del av utgiftene hvor en anbefalt antikvarisk løsning er dyrere enn standardutførelse. Tilskudd kan benyttes både til utvendige og innvendige arbeider, planlegging og arbeidsledelse. Det forutsettes at tiltakene gjennomføres i tråd med tradisjonen for kulturminnet, med tilsvarende metoder og materialbruk. Tiltak som er iverksatt eller gjennomført er ikke tilskuddsberettiget. Ordinært vedlikeholdsarbeid, elektriske installasjoner og standardheving faller utenfor ordningen.

Eksempler på tiltak kan være tilbakeføring til tidligere dokumentert tilstand, restaurering av vinduer, utbedring av grunnmur, reparasjon av kulturminner i landbruket, som steingjerder, driftsbygninger og uthus, samt tetting og reparasjon av tak og vegger. Innvendige arbeider kan for eksempel være restaurering eller tilbakeføring av spesielle dekorerte interiører.

Vi viser til Gode råd- serien til Fortidsminneforeningen, samt www.byggogbevar.no.

 

Hvem kan søke

Private eiere og brukere av verneverdige, ikke fredede bygninger, anlegg og kulturmiljø.

Private eiere og brukere kan være enkeltpersoner, stiftelser, styret i forening/ organisasjon/ sameie, og frivillige organisasjoner.  

Søknadens innhold 

 • Søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 • Navn eller adresse på anlegget/objektet som det søkes tilskudd til. 
 • Opplysning om hvilke tiltak som ønskes gjennomført. 
 • Beskrivelse av tiltaket, hvordan prosjektet skal gjennomføres, håndverksmetoder, eventuelt med tegninger.
 • Fotografier med forklaring som viser nåværende tilstand.
 • Budsjett. 
 • Spesifisert kostnadsoverslag fra utførende håndverker eller firma. Materialkostnader og arbeidskostnader må spesifiseres, med og uten mva.
 • Søknadssum. 
 • Har eier momskompensasjon knyttet til objektet/tiltakene, og i så fall hvor mye? 
 • Om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år 

Utbetaling

Det kan normalt søkes om dekning av inntil 70% av kostnadene.

Tilskuddet utbetales når arbeidet er utført og sluttrapport er sendt inn og godkjent av Vestfold og Telemark fylkeskommune. Sluttrapportering av gjennomført tiltak skal følges av fotografier. Ved tilskudd over kr. 50.000, kan et beløp på inntil 50% av midlene utbetales ved behov før tiltaket er ferdigstilt.

Tiltakshaver må selv stå ansvarlig som arbeidsgiver/oppdragsgiver for håndverkere/byggmestere. Dette innebærer at regninger skal adresseres til tiltakshaver som normalt må forskuttere utbetalingen.

Tilskudd er ment som en delfinansiering, og er ikke ment å dekke de totale kostnadene. En grad av egeninnsats og/eller egenkapital forutsettes. Egenandel i budsjettdelen av søknaden kan være egne midler, dugnad eller bruk av egne maskiner og materialer. Dugnadsinnsats har en verdi på 277 kr/t. 

Rapportering 

Etter at tiltaket er gjennomført, skal du levere en sluttrapport til fylkeskommunen, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde: 

 •  regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart
 •  orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet
 •  redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid
 •  dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet. 

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det.

Et tilsagn innebærer ikke klarering av tiltaket i forhold til aktuelt lovverk. Selv om tilsagn om tilskudd er gitt, er tiltakshaver ansvarlig for at tiltaket er i samsvar med aktuelle lover, som for eksempel plan- og bygningsloven.

Klage

Du kan klage på vedtak om og avslag på tilskudd, jf. forvaltningsloven § 28.  

Dine plikter når du mottar tilskudd

Dersom du mottar tilskudd, skal du: 

 •  informere fylkeskommunen om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket
 •  gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet
 •  oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.
 •  bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter. 
 •  Dersom du driver økonomisk aktivitet, skal du føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.

Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Fylkeskommunen kan kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å: 

 •  kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
 •  innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
 •  gjennomføre tilsyn underveis eller etter ferdigstillelse.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Kathrine Eikrem

Antikvar

kathrine.eikrem@vtfk.no

40281463

Kathrine har ansvar for saker med fredede kulturminner fra middelalder til i dag, tilskuddsforvaltning, fredningssaker, samt plansaker og andre saker med nyere tids kulturminner etter plan- og bygningsloven og andre lovverk.  Kathrine er utdannet arkeolog med spesialisering på norsk bronsealder.