4039

Søk om tilskudd

Her finner du tilskuddsordninger for kulturminner. Vi har samlet informasjon om hvem som kan søke, hva man kan søke om støtte til, hvor søknaden skal sendes og søknadsfrister. Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Fredete kulturminner

Private eiere og private stiftelser kan søke på disse statlige midlene.

Søknadsfristen er 15. november.

Midlene brukes til fredete kulturminner. Arkeologiske kulturminner og middelalderbygg er ikke omfattet av ordningen.

Vi setter ofte krav når eiere skal utbedre fredete bygninger. Hvis det gir dem økte utgifter, er de berettiget til å få dem dekket.

Midlene kommer over statsbudsjettet og fordeles via Riksantikvaren til landets fylkeskommuner. Størrelsen på fylkeskommunens bevilgning avhenger blant annet av søknadene vi får inn. Vi lager en prioritert oversikt som vi sender til Riksantikvaren.

Her finner du søknadsskjema.

Rapportskjema for utbetaling av tilskudd.

Retningslinjer for deg som får tilskudd.

 

Verneverdige kulturminner

Private eiere og stiftelser kan søke på disse fylkeskommunale midlene. Søknadsfristen er 1. oktober.

Ordningen dekker verneverdige kulturminner, ikke fredete. Verneverdige kulturminner er bygninger, steingjerder, båter og mange andre kulturminner.
Hensikten er å sikre et mangfold med spredning i geografi, historiske epoker og type kulturminner.
Vestfold fylkeskommune deler ut 1.000.000 kr hvert år.

Bygninger i verneområder har forrang, og vi prioriterer prosjekter som gir kunnskapsoverføring mellom håndverkere.

Arbeidene må skje etter antikvariske metoder. Det vil si at man reparerer i stedet for å bytte ut, og at man bruker tradisjonelle eller opprinnelige materialer og metoder. Det er også mulig å få støtte til tilbakeføring basert på sikker dokumentasjon.

Her finner du søknadsskjema.

 

 

Formidling av kulturarv

Profesjonelle formidlere og frivillige lag og foreninger kan søke på disse fylkeskommunale midlene. Søknadsfristen er 15. oktober. Prosjektene skal være knyttet til satsingene Vestfold og Telemarks kulturstrategier, ha regional betydning og komme fylkets befolkning til gode. Strategiene finnes her:

Vestfolds kulturstrategi

Telemarks kulturstrategi

Dette er viktige satsingsområder for perioden:

  • bygge vikingfylket
  • krigens kulturminner
  • sjøfart og maritim kulturarv
  • bruke kulturarven til å berike byer og tettsteder

Søknaden skal inneholde budsjett med forventede kostnader, inntekter og egeninnsats. Du kan ikke forvente støtte på mer enn 50% av budsjett. Vi gir først og fremst tilskudd til prosjekter som gjennomføres første kalenderår etter søknadsfristen. Alle som får utviklingsmidler, må godta ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Vi gir ikke støtte til ordinær drift eller aktivitet, heller ikke utgivelser av litteratur eller musikk.

Søker har ansvar for rapportering og regnskap. Rapportskjema skal sendes inn senest tre måneder etter at prosjektet er gjennomført. Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskapet.

Søknadsskjema

Retningslinjer

 

Tilskudd til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

I regjeringens budsjettforslag for 2020 (kap. 1429, post 77) er det satt av 8,232 millioner kroner til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet. Tilskudd fra posten skal bidra til oppfølging av nasjonale mål og satsinger gjennom lokale og regionale utviklingsprosjekter.

Målgruppe

Målgruppen for midlene er offentlige og private aktører i forpliktende samarbeid på tvers av sektorgrenser og mellom forvaltningsnivåer.

Prosjekter som kan få støtte

Kulturminner, kulturmiljø og landskap skal tas i bruk i utvikling av lokalsamfunn og som grunnlag for miljømessig, økonomisk, sosial og kulturell utvikling. Tilskudd kan bli gitt til prosjekter som dekker utviklingsområder slik som næringsutvikling, stedskvalitet, miljø, klima, deltakelse, livskvalitet og nytenking. Prosjekter som inngår i større strategiske programmer, planer eller større satsinger, samt prosjekter som har særlig potensiale som forbilde eller læringseksempel, vil bli prioritert. Alle prosjekter som søker tilskudd, må ha egenfinansiering. Tilskuddet kan dekke inntil halvparten av prosjektkostnadene. For særskilte prosjekter og forprosjekter kan andelen være noe større.

Krav til søknaden

  • Søknaden må være godt forberedt og være basert på avtaler med aktørene som har virkemidler på de utviklingsområdene som søknaden omfatter.
  • Søknaden må synliggjøre at prosjektet har tilstrekkelig administrativ og organisatorisk kapasitet og kompetanse til å la seg gjennomføre i henhold til prosjektplanen.
  • Søknaden må vise hvordan prosjektet vil gi ny kunnskap og læring lokalt, regionalt eller nasjonalt. Samt hvordan prosjektet legger opp til dokumentasjon og formidling av erfaringer, resultater, samarbeidsmåter og partnerskap med overføringsverdi som bidrar til politikk- og virkemiddelutvikling.
  • Søknaden må dokumentere finansiering fra søker og samarbeidspartnere.

Formelle krav til innholdet i søknaden finner du her, www.regjeringen.no

Hvor skal søknaden sendes?

Søknader fra Vestfold og Telemark sendes til Riksantikvaren, med kopi til Vestfold og Telemark fylkeskommune, post@vtfk.no. Alle søkere anbefales å ta kontakt med fylkeskommunen tidlig i søknadsprosessen for å drøfte aktuelle prosjekter. Kontaktperson i Vestfold og Telemark fylkeskommune er rådgiver Ane Ingvild Støen

 

Kulturminnefondet

 Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.

Søknadsfristen er løpende, og søknaden sendes elektronisk på Kulturminnefondets nettsider.

 Hvem kan søke?

Private eiere av kulturminner, også frivillige lag og organisasjoner enten de eier kulturminner selv, eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Hva kan det søkes om?

Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typer faste kulturminner, som for eksempel boplasser, hus og bygninger, båter og fartøy, hageanlegg og bevaring av kulturlandskap.

For mer informasjon, se kulturminnefondet.no, eller ta kontakt på telefon 73 10 36 00.

Fortidsminneforeningen

Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt eller utsettes for betydelig forfall, kan søke på disse midlene. Søknadsfristen er 15. september.

Bygningene må være tilgjengelige for allmennheten og ha en plan for videre bruk.
Istandsettingsarbeidet bør bidra til kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk.
Tilskuddsordningen er del av Fortidsminneforeningens prosjekt Kulturminner for alle. Prosjektet skal styrke håndverkstradisjonene. Det startet i 2016 og varer i fem år.

Midlene kommer fra Sparebankstiftelsen DNB og fordeles av Fortidsminneforeningen.

Fortidsminneforeningen

 

Andre ordninger

Her finner du lenker til andre aktuelle tilskuddsordninger.

Stiftelsen UNI 

RMP-tilskudd 

SMIL-tilskudd 

Norsk Kulturarv 

Sparebankstiftelsen 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 02.03.2020