Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal gi barn og unge profesjonelle kunstmøter og kulturopplevelser som en del av skolehverdagen.
Barn som opplever kultur
Vestfold og Telemark fylkeskommune har som mål at også alle barnehager skal få et profesjonelt kulturtilbud. Her fra en forestilling ved Skagerak Kindergarten i Sandefjord i 2022. (foto: Frank Tindvik)

Gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) skal elevene og skolene få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kunstuttrykk. Alle opplevelsene kan knyttes til elevenes læring, enten ved at innhold samsvarer med tema i undervisningen – eller at det styrker evnen til refleksjon, kreativ og kritisk tenkning.

Alle skoler i Norge

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. DKS er en av Norges største kultursatsinger. Opplæringssektoren har ansvaret for å legge for- og etterarbeid pedagogisk til rette for elvene, mens kultursektoren sørger for kulturinnholdet i Den kulturelle skolesekken og for å informere om produksjonen i god tid.

Den kulturelle skolesekken finansieres av spillemidler. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt.

Kulturtilbud til barnehager

Vestfold og Telemark er det første fylket som tilbyr et organisert og profesjonelt kulturtilbud i barnehage, foreløpig kalt «DKS barnehage». 

I Stortingsmelding 18 (2020 –2021) «Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge», er kunst- og kulturtilbud til barnehagebarn et prioritert tiltak. Gamle Telemark fylke driftet barnehagekonserter i 30 år, og i kulturstrategien for Vestfold og Telemark er ett av tiltakene å utrede muligheten for et kulturtilbud til barnehagene i fylket. Vi gjennomfører derfor i 2021-2022 et pilotprosjekt  sammen med kommunene Sandefjord, Tønsberg, Larvik, Færder, Horten og Holmestrand, for å høste erfaringer for hvordan et fremtidig tilbud kan organiseres.

Barnehagene som deltar melder at tilbudet har stor verdi for både barn og ansatte. Ordningen sikrer god geografisk spredning og mangfold i kulturtilbudet, og kan være en viktig «tidlig innsats» for å motvirke økende sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. 

Kulturtilbudet til barnehager i Vestfold og Telemark driftes med fylkeskommunens egne midler i påvente av en nasjonal ordning. Det er bevilget 2 millioner kroner i 2022. Dette vil gi nærmere 400 forestillinger og et estimert publikumstall på 14 000 barn.

Nettverksmodell

I Den kulturelle skolesekken i Vestfold og Telemark deltar alle grunnskolene og videregående skoler og et økende antall barnehager. Sammen med kommunene, skolene, barnehager og kunstitstitusjoner planlegger og utvikler DKS-teamet i fylkeskommunen Den kulturelle skolesekken Vestfold og Telemark til det beste for barn og unge.

Program og mer informasjon på nettsiden til Den kulturelle skolesekken i Vestfold og Telemark

Publisert: 29.05.2019 Oppdatert: 28.06.2022 kl.08.28

Torill Sjømæling
Rådgiver kultur / DKS videregående skole
Thorild L. Osdalen
Rådgiver kultur / DKS videregående
Eva-Belinda Leu
Rådgiver kultur / DKS grunnskole
Rønnaug Flatin
Rådgiver kultur / DKS barnehage
Olav Tveitan
Rådgiver kultur / DKS grunnskole