Andre strategier og planer

Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019-2022

Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019–2022 (SKP) er en rullering av SKP 2015–2018, og det viktigste verktøyet fylkeskommunen har for å bidra til å utvikle kulturlivet i fylket.

SKP 2019-2022 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget i desember 2018, og har blitt til gjennom en bredt anlagt prosess med mange involverte. Det er Vestfold-kunstneren Svein Nyhus som står bak illustrasjonene i planen.

SKP 2019-2022 uttrykker offensive ambisjoner på kulturens vegne, og viderefører visjon og målsetting fra den foregående planen der det heter at kultur skal være en samfunnsbyggende kraft som skal nå flere mennesker, prege by- og stedsutvikling, og skape stolthet og tilhørighet.

Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019–2022 (SKP) kan lastes ned her

 

Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020 i Telemark

Vår visjon er å få hele Telemark i bevegelse! Telemark fylkeskommune vil i planperioden arbeide for å nå hovedmålet «Flere telemarkinger og tilreisende som driver med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.»

Prioritert målgruppe er barn og unge, med særlig vekt på ungdom. 

Målsetninger for planperioden 2016-2020

  1. Flere energieffektive og fremtidsrettede idrettsanlegg
  2. Skape gode forutsetninger for morgendagens toppidrettsutøvere i Telemark
  3. Sikre friluftsområder for allmennheten
  4. Bedre muligheter til fysisk aktivitet i nærmiljøet
  5. Telemark skal bli et attraktivt fylke for store idretts- og friluftsarrangement

Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 - 2020 kan lastes ned her (PDF)

 

Biblioteksplan Vestfold

I samarbeid med folkebibliotekene i fylket har Vestfold fylkesbibliotek (før regionsammenslåingen) utarbeidet en bibliotekplan for perioden. Biblioteksplan Vestfold 2019–2022 er en felles plan for utvikling av folkebibliotekene i samarbeid med fylkeskkommunen, og er den tredje planen i rekken. 

Biblioteksplan Vestfold 2019–2022 kan lastes ned her

 

Frivillighetsmelding for Telemark fylkeskommune 2016-2020

Frivillighetsmelding for Telemark fylkeskommune 2016–2020 ble vedtatt i fylkestinget 26. april 2017. Det overordnede målet er å bidra til å bevare og videreutvikle frivillighetstradisjonene i Telemark.

Frivillighetsmeldingen avklarer fylkeskommunens rolle og ansvar overfor frivillig sektor gjennom å vise en oversikt over fylkeskommunens ulike tiltak, tilskuddsordninger og insentiver overfor det frivillige arbeidet.

Samtidig ønsket vi å få de frivillige selv i tale, og få økt og mer sikker kunnskap om hva fylkets frivillige organisasjoner selv mente ville være viktige tiltak for å sikre den frivillige innsatsen også inn i framtiden.

Meldingen gir derfor også en oversikt over tiltak som kan bidra til ytterligere styrking av samarbeid og samordning mellom fylkeskommunen og frivillig sektor.

Frivillighetsmelding for Telemark fylkeskommune kan lastes ned her (PDF)

 

Strategi for kultur og kulturarv 2014-2025 i Telemark

Strategi for kultur og kulturarv ble vedtatt av Fylkestinget 25. februar 2014.

Strategien er en helhetlig plan for hvordan Telemark fylkeskommune ønsker å arbeide med kultur og kulturarv.

Strategien har et perspektiv på 12 år, og nåværende handlingsprogram varer ut 2020.

Strategien er fylkeskommunens eget verktøy, og signaliserer hva fylkeskommunen vil prioritere innenfor fagfeltene i perioden.

Strategi for kultur og kulturarv 2014-2025

 

Skilt- og skjøtselsplan for utvalgte kulturminner i Vestfold

Skjøtsel og tilgjengeliggjøring av arkeologiske kulturminner gjennom informasjonstiltak er anerkjent som viktige tiltak for å sikre slike kulturminner for fremtiden.

Tilrettelegging av kulturminnene er godt kulturminnevern. Kunnskap om, og opplevelse av kulturminner og kulturmiljø gir synergieffekter ut over sikring av selve kulturminnet.

Virkninger fra tilretteleggingstiltak er slik sett godt folkehelsearbeid som kan skape verdier både lokalt og nasjonalt, ikke minst som opplevelsesverdier i friluftsliv og som reiselivsdestinasjoner.

Skilt- og skjøtselsplan

Publisert:

22.02.2021

Oppdatert:

22.02.2021 kl.10.54