Utredninger om arkiv og museum i Vestfold og Telemark

Regjeringen varsler endringer med forslag til ny arkivlov og arbeid med ny museumsmelding. Samtidig er Vestfold og Telemark fylkeskommune slått sammen. Det gjør det nødvendig å utforme en ny arkiv- og museumspolitikk for det nye fylket.
Foto: Stine Marie Shmedling

Det er behov for å kartlegge dagens situasjon på arkiv- og museumsområdet i Vestfold og Telemark, hvilke behov aktørene i de to sektorene har, og hva som er fylkeskommunens ansvar og rolle. Det er derfor satt i gang et utredningsprosjekt som skal produsere en arkivutredning og en museumsutredning.

Mandat

Det skal gjennomføres et prosjekt for å kartlegge arkiv- og museumssituasjonen i Vestfold og Telemark, og vurdere denne i lys av fylkeskommunens ansvar og rolle innenfor de to sektorområdene. Prosjektet skal munne ut i to skriftlige utredninger, som grunnlag for videre arbeid med en ny museumsstrategi.

Organisering

Prosjekteier: Direktør for Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet Else Blom.

Prosjektleder: Seksjonsleder for Kulturarv Terje Gansum.

VTFK-bord_web.jpg
Fra venstre: Direktør Else Blom, Rådgiver Ane Ingvild Støen, Seksjonsleder Terje Gansum, og leder for Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett: Maja Foss Five

Prosjektet er organisert i tre delprosjekter.

Delprosjekt 1 Delprosjekt 2 Delprosjekt 3
Arkiv Museum Evaluering og oppfølging

Rådgiver Ane Ingvild Støen har ansvar for delprosjekt 1. 

Ane Ingvild Støen Mittet

I permisjon.

 

 

 

Delprosjekt 3 drives av den overordnede prosjektgruppa som ledes av Terje Gansum, og hvor de ansvarlige for delprosjekt 1 og 2 deltar, sammen med andre ressurspersoner fra fylkeskommunen.

Medvirkning

medvirkning_web.jpg

Trinn1: Innspillsmøte

Prosjektet er helt avhengige av informasjon og innspill fra arkiv- og museumsinstitusjonene i fylket for å produsere gode, faglige utredninger. Det ble derfor arrangert et innspillsmøte den 5 mars 2020, hvor både toppledere og fagpersoner fra arkiv- og museumsinstitusjonene i fylket ble invitert til å delta i en uformell dialogarena hvor spørsmålene som de to utredningene bør ta stilling til, ble diskutert i fellesskap. 

Innspill.jpgAlle innspillene blir behandlet samlet og tatt med inn i det videre prosjektarbeidet. Innspillene blir ikke knyttet direkte til personene/institusjonene som avga dem.

Alle innspill ble transkribert. Her kan du lese innspillene: 

Inspill fra arkivinstitusjonene

Innspill fra museene

Trinn 2: Skriftlige innspill

Etter innspillsmøtet har institusjonene hatt mulighet til å sende inn et skriftlig innspill til prosjektet. Dette er formelle innspill som vil være synlig på fylkeskommunens offentlige postjournal.

Følgende innspill er mottatt:

Museene

Berg-Kragerø museum   Norsk industriarbeidermuseum

Stiftelsen Porsgrunn Bymuseum  Telemark museum

Vestfoldmuseene  Vest-Telemark museum

Midt-Telemark museum

Arkivene

Folkemusikkarkivet  Vestfoldarkivet  Telemarksarkivet

Trinn 3: Høring

I siste trinn av medvirkningsprosessen inviteres arkiv- og museumsinstitusjonene i fylket til å komme med høringsinnspill til utkastene til henholdsvis arkiv- og museumsutredning. 

Arkiv:

Høringsbrev - arkivutredning

Høringsutkast- arkivutredning

Arkivpolitikk i kulturpolitikken

Museum:

Høringsbrev - Museumsutredning

Høringsutkast - Museumsutredning

Høringsinspill til museumsutredningen:

Horten kommune.pdf

Kragerø kommune.pdf

Midt-Telemark kommune.pdf

Porsgrunn kommune.pdf

Sandefjord kommune.pdf

Skien kommune.pdf

Tinn kommune.pdf

Berg-Kragerø museum.pdf

Midt-Telemark museum.pdf

Norsk Industriarbeidermuseum .pdf

Nynorsk kultursentrum, Vinjesenteret.pdf

Stiftelsen Porsgrunnsmuseene.pdf

Vestfoldmuseene IKS.pdf

Vest-Telemark museum.pdf

Telemark Museum.pdf

Høringsinspill til arkivutredningen:

Arkivforbundet.pdf

Folkemusikkarkivet i Telemark.pdf

NIA og AAT.pdf

Norges museumsforbund.pdf

Telemarksarkivet.pdf

Vestfoldmuseene IKS.pdf

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 28.08.2023 kl.14.42

Dokumenter

Nedenfor finner du utkastet til ny arkivlov og informasjon om museumsmeldingen som legges fram ved årsskiftet 2020/2021.