Utredninger om arkiv og museum i Vestfold og Telemark

Regjeringen varsler endringer med forslag til ny arkivlov og arbeid med ny museumsmelding. Samtidig er Vestfold og Telemark fylkeskommune slått sammen. Det gjør det nødvendig å utforme en ny arkiv- og museumspolitikk for det nye fylket.

Det er behov for å kartlegge dagens situasjon på arkiv- og museumsområdet i Vestfold og Telemark, hvilke behov aktørene i de to sektorene har, og hva som er fylkeskommunens ansvar og rolle. Det er derfor satt i gang et utredningsprosjekt som skal produsere en arkivutredning og en museumsutredning.

Mandat

Det skal gjennomføres et prosjekt for å kartlegge arkiv- og museumssituasjonen i Vestfold og Telemark, og vurdere denne i lys av fylkeskommunens ansvar og rolle innenfor de to sektorområdene. Prosjektet skal munne ut i to skriftlige utredninger, som grunnlag for videre arbeid med en ny museumsstrategi.

Organisering

Prosjekteier: Direktør for Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet Else Blom.

Prosjektleder: Seksjonsleder for Kulturarv Terje Gansum.

VTFK-bord_web.jpg
Fra venstre: Direktør Else Blom, Rådgiver Ane Ingvild Støen, Seksjonsleder Terje Gansum, og leder for Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett: Maja Foss Five

Prosjektet er organisert i tre delprosjekter.

Delprosjekt 1 Delprosjekt 2 Delprosjekt 3
Arkiv Museum Evaluering og oppfølging

Rådgiver Ane Ingvild Støen har ansvar for delprosjekt 1. 

Ane Ingvild Støen

Prosjektleder og rådgiver. Arbeider med utviklingsprosjekter, internasjonale satsinger, verdiskaping på kulturmiljøfeltet og privatarkiv. Har ansvar for fylkets kulturstrategi «Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 2021–2024»

ane.ingvild.stoen@vtfk.no

97635457

 

 

Rådgiver Stine-Marie Schmedling har ansvar for delprosjekt 2.

Stine Marie Schmedling

Prosjektkoordinator

s.schmedling@vtfk.no

47600612

Stine er prosjektkoordinator for museene og bidrar i kulturarvs utviklingsarbeid. Utdannet samfunnsviter, med sosiologi og historie i bunn. 

 

Delprosjekt 3 drives av den overordnede prosjektgruppa som ledes av Terje Gansum, og hvor de ansvarlige for delprosjekt 1 og 2 deltar, sammen med andre ressurspersoner fra fylkeskommunen.

Medvirkning

medvirkning_web.jpg

Trinn1: Innspillsmøte

Prosjektet er helt avhengige av informasjon og innspill fra arkiv- og museumsinstitusjonene i fylket for å produsere gode, faglige utredninger. Det ble derfor arrangert et innspillsmøte den 5 mars 2020, hvor både toppledere og fagpersoner fra arkiv- og museumsinstitusjonene i fylket ble invitert til å delta i en uformell dialogarena hvor spørsmålene som de to utredningene bør ta stilling til, ble diskutert i fellesskap. 

Innspill.jpgAlle innspillene blir behandlet samlet og tatt med inn i det videre prosjektarbeidet. Innspillene blir ikke knyttet direkte til personene/institusjonene som avga dem.

Alle innspill ble transkribert. Her kan du lese innspillene: 

Inspill fra arkivinstitusjonene

Innspill fra museene

Trinn 2: Skriftlige innspill

Etter innspillsmøtet har institusjonene hatt mulighet til å sende inn et skriftlig innspill til prosjektet. Dette er formelle innspill som vil være synlig på fylkeskommunens offentlige postjournal.

Følgende innspill er mottatt:

Museene

Berg-Kragerø museum   Norsk industriarbeidermuseum

Stiftelsen Porsgrunn Bymuseum  Telemark museum

Vestfoldmuseene  Vest-Telemark museum

Midt-Telemark museum

Arkivene

Folkemusikkarkivet  Vestfoldarkivet  Telemarksarkivet

Trinn 3: Høring

I siste trinn av medvirkningsprosessen inviteres arkiv- og museumsinstitusjonene i fylket til å komme med høringsinnspill til utkastene til henholdsvis arkiv- og museumsutredning. 

Arkiv:

Høringsbrev - arkivutredning

Høringsutkast- arkivutredning

Arkivpolitikk i kulturpolitikken

Museum:

Høringsbrev - Museumsutredning

Høringsutkast - Museumsutredning

Høringsinspill til museumsutredningen:

Horten kommune.pdf

Kragerø kommune.pdf

Midt-Telemark kommune.pdf

Porsgrunn kommune.pdf

Sandefjord kommune.pdf

Skien kommune.pdf

Tinn kommune.pdf

Berg-Kragerø museum.pdf

Midt-Telemark museum.pdf

Norsk Industriarbeidermuseum .pdf

Nynorsk kultursentrum, Vinjesenteret.pdf

Stiftelsen Porsgrunnsmuseene.pdf

Vestfoldmuseene IKS.pdf

Vest-Telemark museum.pdf

Telemark Museum.pdf

Høringsinspill til arkivutredningen:

Arkivforbundet.pdf

Folkemusikkarkivet i Telemark.pdf

NIA og AAT.pdf

Norges museumsforbund.pdf

Telemarksarkivet.pdf

Vestfoldmuseene IKS.pdf

Publisert: 12.06.2020 Oppdatert: 08.06.2021 kl.09.25

Dokumenter

Nedenfor finner du utkastet til ny arkivlov og informasjon om museumsmeldingen som legges fram ved årsskiftet 2020/2021.