723

Bredbånd

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få dette til gis det offentlige tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander.

Nasjonal ordning

Den offentlige støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Stortinget bevilger hvert år en sum til ordningen gjennom statsbudsjettet som fordeles på hvert fylke, og ordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – Nkom.

Regionale tilskudd

I tillegg til de statlige midlene har hovedutvalget for Klima, næring og energi bevilget inntil 3 millioner kroner til bredbåndsutbygging i Vestfold for 2019. Tilskuddsordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd. Områdene velges ut gjennom en studie av de offisielle dekningskartene for bredbåndsdekning i Vestfold, samt i dialog med de aktuelle kommunene.

Søknadsfrist 15. januar 2020. For mer inormasjon, kontakt Åse Lill Barstad.

Dekningsinformasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kartlegger hvert år bredbåndsdekningen i Norge. Undersøkelsen er basert på adresse og dekningsinformasjon fra 125 bredbåndsoperatører og dekker store deler av det norske bredbåndsmarkedet.

Som i alle slike undersøkelser vil det kunne være noen feilkilder og en del påbegynte eller nettopp fullførte utbygginger vil ikke nødvendigvis fanges opp. Til tross for dette er denne undersøkelsen den beste og mest komplette status rapporten vi har for tilstanden til bredbåndsdekningen i Norge.

 

Oppdatert: 07.01.2020

Torgeir Selle
Rådgiver
Åse Lill Barstad
Rådgiver