Bredbånd

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få dette til gis det offentlige tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander.

Oversikt over bredbåndsprosjekter

Her finner du en oversikt over bredbåndsprosjekter i Vestfold og Telemark fra 2016 og fram til 2020. Du får her også en status for hvert av prosjektene.

I dette bredbåndskartet får du en visuell oversikt over områder der kommunene har fått innvilget sine søknader om bredbåndsutbygging i 2019 og 2020.

Nasjonal ordning

Den offentlige støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Stortinget bevilger hvert år en sum til ordningen gjennom statsbudsjettet som fordeles på hvert fylke, og ordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Les mer om offentlig støtte til bredbåndsutbygging.

Tilskudd 2021

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2021 en samlet bevilgning på 264 082 000 kroner, over kap. 541, IT- og ekompolitikk, post 60 Bredbåndsutbygging.

Av disse får Vestfold og Telemark 23 199 643 kroner i statlige midler til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

I tråd med regionreformen, har fylkeskommunene fra 2020 overtatt ansvaret for forvaltningen av midlene. Det er kommunene i fylket som kan søke om tilskudd til bredbåndsutbygging.

Søknadsfristen for 2021 er 1. april. 

Her kan du lese oppdragsbrevet for statsbudsjettet 2021 - bredbåndstilskudd

Dekningsinformasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kartlegger hvert år bredbåndsdekningen i Norge. Undersøkelsen er basert på adresse og dekningsinformasjon fra 125 bredbåndsoperatører og dekker store deler av det norske bredbåndsmarkedet.

Her finner du Dekningsundersøkelsen 2020, og vedlegget Resultater på fylkes- og nasjonalt nivå.

I alle slike undersøkelser, vil det kunne være noen feilkilder og en del påbegynte eller nettopp fullførte utbygginger som ikke fanges opp. Denne undersøkelsen er likevel den beste og mest komplette statusrapporten vi har for tilstanden til bredbåndsdekningen i Norge.

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 01.03.2021 kl.11.19

Torgeir Selle
Rådgiver
Åse Lill Barstad
Rådgiver