Bredbånd

Tilgang til bredbånd er en forutsetning for digital verdiskaping og deltakelse. Et godt utbygd bredbåndsnett er viktig for innbyggere, offentlige virksomheter, frivillige organisasjoner og et konkurransedyktig næringsliv.

Regjeringen har som mål at alle innbyggere i Norge skal ha bredbåndsdekning. For å få dette til gis det offentlige tilskudd til etablering av bredbånd i områder med liten befolkning og store geografiske avstander.

Nasjonal ordning

Den offentlige støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Stortinget bevilger hvert år en sum til ordningen gjennom statsbudsjettet som fordeles på hvert fylke, og ordningen administreres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet – Nkom.

Dekningsinformasjon

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet kartlegger hvert år bredbåndsdekningen i Norge. Undersøkelsen er basert på adresse og dekningsinformasjon fra 125 bredbåndsoperatører og dekker store deler av det norske bredbåndsmarkedet.

Som i alle slike undersøkelser vil det kunne være noen feilkilder og en del påbegynte eller nettopp fullførte utbygginger vil ikke nødvendigvis fanges opp. Til tross for dette er denne undersøkelsen den beste og mest komplette status rapporten vi har for tilstanden til bredbåndsdekningen i Norge.

Tilskudd 2020

Stortinget vedtok 30. mars 2020 å gi 150 millioner kroner slik at det i år er en samlet sum på 406 millioner kroner i støtte til utbygging av bredbånd. Av disse får Vestfold og Telemark 36,3 millioner kroner i statlige midler til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

I tråd med regionreformen, skal fylkeskommunene i 2020 overta ansvaret for forvaltningen av midlene. Her finner du mer informasjon fra NKOM.pdf

Det er kommunene i fylket som kan søke om tilskudd til bredbåndsutbygging.

Søknadsfristen for 2020 er passert. Søknadsfrist for 2021-midlene blir offentliggjort når Stortinget har fattet vedtak. Kommunene blir orientert om dette direkte.

Oversikt over tidligere bredbåndsprosjekter

Her finner du en oversikt over bredbåndsprosjekter i Vestfold og Telemark fra 2016 og fram til 2019. Du får her også en status for hvert av prosjektene.

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 27.08.2020 kl.09.09

Torgeir Selle
Rådgiver
Åse Lill Barstad
Rådgiver