Entreprenørskap

Fylkeskommunen bidrar til nyskaping både som nettverksbygger og med tilskudd til ulike aktører. I tillegg påvirker fylkeskommunen innovasjonskulturen i Vestfold og Telemark gjennom arbeidet med entreprenørskap i hele utdanningsløpet.

Fylkeskommunen tar initiativ til og gir økonomisk støtte til aktører som yter direkte bistand til etablering og innovasjon. Fylkeskommunen bidrar også gjennom virkemiddelapparatet, som premissgiver, bestiller og medeier i Innovasjon Norge. 

Samarbeidspartnere

Silicia

Silicia er en teknologiinkubator. Silicia hjelper etablert industri, bedrifter i utvikling og nye gründere med å utfordre det etablerte og skape vekstbedrifter av nye ideer.

Mer om Silicia her.

Proventia

Proventia hjelper gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i regionen. Gjennom inkubatoren får idéhaverne tilgang på støttetjenester, kontorer, kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur.

Mer om Proventia her.

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap arbeider for å fremme og øke entreprenørskapkultur i utdanning i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Oppgaven er å bidra til å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge, i samarbeid med utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet.

Mer om Ungt Entreprenørskap avdeling:

Vestfold.

Telemark.

START i Vestfold

START er etablererveiledningen i Vestfold. START skal bistå nyetablerere og de som har tanker om å starte egen bedrift.

Målet til START er å hjelpe nyetablerere med å skape nye og levedyktige bedrifter, slik at verdiskapingen i Vestfold øker. START er et samarbeid mellom Vestfold-kommunene og fylkeskommunen, hvor de samme aktørene er eiere av START.

Mer om Start i Vestfold her.

Etablerertjenesten i Telemark

Etablererkontoret Telemark tilbyr gratis veiledning til de som ønsker å starte egen bedrift eller til de som er nystartet og har spørsmål eller behov for bistand.

Etablerertjenesten består av 4 kontorer som er samlokalisert og/ eller samorganisert med næringsutviklingsselskapet i sin region. Etablererkontorene har et godt samarbeid seg i mellom som innebærer deling av kompetanse over regiongrensene. Etablerertjenesten er Telemark-kommunene og Fylkeskommunens førstelinjetjeneste for etablererveiledning og det er også disse som finansierer arbeidet.

Mer om etablerertjenesten i Telemark her.

Telemark Næringshage

Telemark Næringshage er en del av Sivas næringshageprogram med visjon om å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene. Programmet skal bidra til å øke verdiskaping, vekst og utvikling. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør blir styrket.

Fra 2020 overtar fylkeskommunen oppdragsgiveransvaret fra staten. 

Mer om Telemark Næringshage her.

Oppdatert: 13.02.2020