Entreprenørskap

Entreprenørskap er viktig for regionen. Vestfold og Telemark fylkeskommune bidrar til nyskaping både som nettverksbygger, med rådgivning og med støtte til ulike aktører.

Fylkeskommunen tar initiativ til og gir økonomisk støtte til aktører som yter direkte bistand til etablering og innovasjon. Vi bidrar også gjennom virkemiddelapparatet, som premissgiver, bestiller og medeier i Innovasjon Norge. I tillegg ønsker fylkeskommunen å påvirke innovasjonskulturen i Vestfold og Telemark gjennom arbeidet med entreprenørskap i hele utdanningsløpet.

Samarbeidspartnere

Gründernettverket 

Gründernettverket er et tilbud om nettverk for oppstartbedrifter, vekstbedrifter og ledere i småbedrifter i hele fylket. Formålet er å bidra til bevaring og videreutvikling av arbeidsplasser ved at de bedriftene som allerede er etablert, fortsetter å utvikle seg positivt. Ved deltagelse i et av våre gründerteam får du en arena for deling, inspirasjon og læring. Deltagerne blir både coacher og mentorer for hverandre. Tilbudet er finansiert av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Mer om Gründernettverket her.

Silicia

Silicia er en teknologiinkubator. Silicia hjelper etablert industri, bedrifter i utvikling og nye gründere med å utfordre det etablerte og skape vekstbedrifter av nye ideer.

Mer om Silicia her.

Proventia

Proventia hjelper gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i regionen. Gjennom inkubatoren får idéhaverne tilgang på støttetjenester, kontorer, kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur.

Mer om Proventia her.

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap arbeider for å fremme og øke entreprenørskapkultur i utdanning i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Oppgaven er å bidra til å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge, i samarbeid med utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet.

Mer om Ungt Entreprenørskap avdeling:

Vestfold.

Telemark.

START i Vestfold

START er etablererveiledningen i Vestfold. START skal bistå nyetablerere og de som har tanker om å starte egen bedrift.

Målet til START er å hjelpe nyetablerere med å skape nye og levedyktige bedrifter, slik at verdiskapingen i Vestfold øker. START er et samarbeid mellom Vestfold-kommunene og fylkeskommunen, hvor de samme aktørene er eiere av START.

Mer om Start i Vestfold her.

Etablerertjenesten i Telemark

Etablererkontoret Telemark tilbyr gratis veiledning til de som ønsker å starte egen bedrift eller til de som er nystartet og har spørsmål eller behov for bistand.

Etablerertjenesten består av 4 kontorer som er samlokalisert og/ eller samorganisert med næringsutviklingsselskapet i sin region. Etablererkontorene har et godt samarbeid seg i mellom som innebærer deling av kompetanse over regiongrensene. Etablerertjenesten er Telemark-kommunene og Fylkeskommunens førstelinjetjeneste for etablererveiledning og det er også disse som finansierer arbeidet.

 

Telemark Næringshage

Telemark Næringshage er en del av Sivas næringshageprogram med visjon om å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene. Programmet skal bidra til å øke verdiskaping, vekst og utvikling. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør blir styrket.

Fra 2020 overtar fylkeskommunen oppdragsgiveransvaret fra staten. 

Mer om Telemark Næringshage her.

Publisert: 21.10.2019 Oppdatert: 26.05.2020