Forskning, utvikling og innovasjon

Kunnskap er viktig uavhengig utfordring fylket står ovenfor.  Det innebærer at vi må etterspørre behovet for kunnskap i alle sammenhenger, og vi må verdsette kunnskapstørst, skapertrang og nysgjerrighet.

Regionen vår ønsker å nå mål for verdiskaping og sysselsetting som minst ligger på landsgjennomsnittet. Innsatsen vil i stor grad rettes mot FoU fordi det ofte er en forutsetning for innovasjon i små og store bedrifter, privat og offentlig virksomhet.

Fylkeskommunen anvender i økende grad forskningsbasert kunnskap, og er oppdragsgiver for forskningsmiljøer og medansvarlig for kompetanseutvikling på ulike fagområder.

Fylkeskommunen har to støtteordninger:

  • Regionalt forskningsfond (RFF).
  • Forprosjekt - Her inngår FORREGION Vestfold og Innovasjonregionen Telemark.

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune vil videreføre de respektive programmene for Innovasjonregionen Telemark og FORREGION Vestfold ut 2020.

RFF Vestfold og Telemark

RFF Vestfold og Telemark finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor. Fondsregionen følger Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fondsstyret har valgt å prioritere to satsingsområder.

Målet er å skape grønn vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse områder: 

  • Verdiskaping gjennom grønn omstilling
  • Samhandling som forutsetning for å løse komplekse samfunnsutfordringer

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Fondsregionene får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet på grunnlag av bevilgninger vedtatt av Stortinget.

Din ide teller

RFF Vestfold og Telemark er opptatt av store og små innovasjonsprosesser i vår region. Mer informasjon om utlysninger og rapporteringskrav finner du på nettsiden RFF Vestfold og Telemark her.

Forregion Vestfold

FORREGION Vestfold er et treårig prosjekt der bedrifter og forskere jobber sammen for å øke forskning, innovasjon og verdiskaping i næringslivet, og for å utvikle ny kunnskap om hvilke former for slikt samarbeid som er mest innovasjonsfremmende. Prosjektet eies av Verdiskaping Vestfold (VSV) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er juridisk kontraktspartner på vegne av partnerskapet.

FORREGION Vestfold satser på grønn forskning, maritimt, mikro-/nanoteknologi/elektronikk, vannrensing og film/media/spillteknologi.

Les mer om forprosjekter her.

Innovasjonsregionen Telemark

Innovasjonsregionen Telemark skal hjelpe bedrifter med å avdekke behov som kan løses gjennom forskning og finansieres gjennom virkemiddelapparatet. Innovasjonsregionen Telemark er en del Forskningsrådets program FORREGION.

Vil du vite mer om Innovasjonsregionen, kompetansemeglere og hvordan du søker? Trykk på knappen under!

Innovasjonsregionen Telemark

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 13.03.2020