Landbruk

Landbruket er viktig for framtidens matsikkerhet og handler om forvaltning av felles naturressurser.

Fylkeskommunen skal bidra til at matproduksjonen i Vestfold og Telemark økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende arealene. Fylkeskommunen skal også legge til rette for at landbrukets produksjon av mat, tre, trefiber og tjenester skal være konkurransedyktig, markedsrettet, klima- og miljøvennlig og bidra med fellesgoder for befolkningen.

Fylkeskommunens oppgaver

  • Legge til rette for verdiskaping
  • Sørge for god samhandling og partnerskap mellom næring og forvaltning
  • Styrke de folkevalgtes engasjement i landbrukspolitikken
  • Ivareta landbruksperspektivet i regionalt areal-, samfunns- og klima- og miljø planarbeid
  • Legge til rette for nærinsutvikling, rekruttering, kompetanseheving og forskning

Regionalt næringsprogram for landbruket

RT- og RK-tilskudd

Regionale tilskudd i næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving. Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Det er to tilskuddsordninger:

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT - midler)

Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket (RK - midler)

Kompetansenettverk for lokalmat

Lokale mat- og serveringsbedrifter kan få faglig hjelp med videreutvikling og verdiskaping gjennom Kompetansenettverket Øst-Norge. Fem kompetansenettverk dekker hele Norge, og utarbeider tilbud om kurs, seminar, nettverk, studieturer, hospitering og besøksordning som er tilpassa bedriftene sine behov.

Kompetansenettverket Øst har base på Nofima Ås, og har aktiviteter på ulike steder i Vestfold og Telemark, Viken og Innland. Viken fylkeskommune har oppdragsgiveransvaret for Kompetansenavet Øst. Tidligere har Innovasjon Norge hatt denne oppgaven. 

Nofima er ansvarlig for Navet i Øst-Norge.

Prosjekter

Klimarobust landbruk

Kornproduksjon i møte med klimaendringer er et forprosjekt som er finansiert av Regionalt forskningsfond, Telemark og Vestfold fylkeskommuner og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Formålet med prosjektet er å få frem kunnskap om hvordan opprettholde matproduksjon i møte med klimaendringer, fokus i forprosjektet var kornproduksjon.

Mer om klimarobust landbruk fra Telemarkforsking:

Klimarobust landbruk 

Kornproduksjon i møte med klimaendringer

Kontakt

Kontaktperson: Karl-Otto Mauland

Rådgiver i næring, innovasjon og kompetanse

Epost: karlotto.mauland@vtfk.no

Tlf.: 995 95 368

Oppdatert: 17.02.2020