RK - midler

I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til tilskudd til Rekruttering og kompetanseheving (RK-midlene) over Landbrukets utviklingsfond.

Det overordna målet for tilskuddsordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt. Målgruppen for midlene er etablerte og potensielle næringsutøvere.

Tilskuddsramme for 2020: kr 940 000,-, pluss evt. overføring av ubrukte midler og inntrukne midler fra tidligere år.

Søknadsfrist

6. mars 2020 

SØK HER

Søknader som ikke sendes inn via søknadsportalen vil ikke bli behandlet.

Hvem kan søke

Kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og naturbruksskoler registrert i Enhetsregisteret.

Hva kan det gis tilskudd til

  • Tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet.
  • Prioriterte områder for ordningen er støtte til etterutdanning i landbruket, og tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging. Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning og etterutdanning for næringsutøvere i landbruket skal prioriteres.
  • Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.
  • Kostnader til kursdeltageres reise og opphold kan ikke tas med i kostnadsoverslaget.

Videre må søknaden begrunnes med hvilke målsettinger den bidrar til i det Regionale næringsprogrammet (RNP), og hvilke(n) prioritering(er) i handlingsprogrammet til RNP tiltaket bidrar til.

For nærmere bestemmelser knyttet til ordningen vises det til Forskrift om regionale midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving.

Publisert: 05.02.2020 Oppdatert: 17.03.2020

Karl-Otto Mauland
Rådgiver