RK - midler

I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til tilskudd til Rekruttering og kompetanseheving (RK-midlene) over Landbrukets utviklingsfond.

Det overordna målet for tilskuddsordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt. Målgruppen for midlene er etablerte og potensielle næringsutøvere.

Tilskuddsramme for 2023: kr 940 000,-, pluss inntrukne midler fra tidligere år.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for 2023 er 6. mars.

Søknader som ikke sendes inn via søknadsprotalen vil ikke bli behandlet.

Søk her: Regionalforvaltning.no 

Hvem kan søke

Kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og naturbruksskoler registrert i Enhetsregisteret.

Hva kan det gis tilskudd til

  • Tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet.
  • Prioriterte områder for ordningen er støtte til etterutdanning i landbruket, og tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging. Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning og etterutdanning for næringsutøvere i landbruket skal prioriteres.
  • Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.
  • Kostnader til kursdeltageres reise og opphold kan ikke tas med i kostnadsoverslaget.

Videre må søknaden begrunnes med hvilke(n) prioritering(er) i handlingsprogrammet for 2023 til RNP tiltaket bidrar til.

For nærmere bestemmelser knyttet til ordningen vises det til Forskrift om regionale midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving.

Publisert: 05.02.2020 Oppdatert: 14.02.2023 kl.14.31

Karl-Otto Mauland
Rådgiver
Anne Skaug Nisi
Rådgiver