RT - midler

I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til tilskudd til Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) over Landbrukets utviklingsfond.

Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.

Tilskuddsramme for 2021: kr 3 230 000,-, pluss evt. overføring av ubrukte midler og inntrukne midler fra tidligere år.

Søknadsfrist

Det vil bli åpnet for nye søknader i siste halvdel av februar etter at prioriteringer for 2021 er politisk vedtatt 16. februar.

Søknader som ikke sendes inn via denne søknadsportalen vil ikke bli behandlet.

Hvem kan søke

Kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan og søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Hva kan det gis tilskudd til

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte rammer i jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet. Videre må søknaden begrunnes med hvilke målsettinger den bidrar til i det Regionale næringsprogrammet (RNP), og hvilke(n) prioritering(er) i handlingsprogrammet til RNP tiltaket bidrar til.

For nærmere bestemmelser knyttet til ordningen vises det til Forskrift om regionale midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving.

Publisert: 05.02.2020 Oppdatert: 16.02.2021 kl.14.40

Karl-Otto Mauland
Rådgiver