Regionale planer

Vestfold og Telemark har opparbeidet planer aktive utover sammenslåingen per 1. januar 2020. Nedenfor finner du de representative regionale planene innenfor næringsutvikling og innovasjon. Foreliggende planer gjelder inntil nye er vedtatt.
Regional plan for nyskaping og næringsutvikling Telemark

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og
flere arbeidsplasser i privat næringsliv i Telemark. Dette skal skje gjennom tre hovedmål:

  • Mer nyskaping: Målt ved høyere vekst i Telemark enn landsgjennomsnittet i antall
    arbeidsplasser i konkurrerende næringsliv.
  • Flere nyetableringer: Målt ved at etableringsfrekvensen i Telemark skal være bedre enn middels av fylkene.
  • Økt attraktivitet som bo- og besøkssted: Målt ved netto innenlands innflytting til Telemark og høyere vekst i Telemark enn landsgjennomsnittet i antall arbeidsplasser i besøksnæringer.

Planen ble vedtatt i 2011, og har et 12 års tidsperspektiv. 

Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Handlingsprogram 2019 for nyskaping og næringsutvikling, og reiseliv og opplevelser

Plan for verdiskaping og innovasjon Vestfold

Som regional utviklingsaktør skal fylkeskommunen legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping. Med regional plan for verdiskaping og innovasjon legger vi grunnlaget for økt verdiskaping og økt velferd.

Fylkeskommunen yter ikke direkte bedriftsstøtte, men tilretteleggingen skjer gjennom å understøtte nyskaping og entreprenørskap og gi støtte til internasjonalt konkurransedyktige nærings- og kompetansemiljøer. Arbeidet skjer i et nært samarbeid med Verdiskaping Vestfold, det nasjonale og regionale virkemiddelapparatet, Universitetet i Sørøst-Norge, næringslivet, kommunene, og internasjonale partnere.

Regional plan for verdiskapning og innovasjon

Handlingsprogram for 2018-19 regional plan for verdiskaping og innovasjon

Regional plan for reiseliv og opplevelser Telemark

Regional plan for reiseliv og opplevelser ble vedtatt i 2011 og er retningsgivende for arbeidet med utvikling av reiselivet fram mot 2024. Målet er at planen skal bli brukt av alle reiselivsaktører slik at offentlige virkemidler blir brukt sammen med næringens egne ressurser på en effektiv og samordnet måte.

Handlingsprogram
En regional plan er et samlet dokument for planområdet. Dette strategiske programmet realiseres gjennom et årlig handlingsprogram, som utvikles, avtales og gjennomføres for å iverksette prosjekter, tiltak og aktiviteter. I handlingsprogrammet for 2012 ble det gjennom høringsrunde med innspill fra næring og kommuner, besluttet at det skulle satses på følgende tre områder:

• Organisering av reiselivet
• Merkevarebygging
• Fyrtårnstrategi/områdeutvikling

Handlingsprogram 2019 for reiseliv og opplevelser finner du sammen med Handlingsgprogram 2019 nyskaping og næringsutvikling.

Regional plan for reiseliv og opplevelser

Regionalt næringsprogram for landbruket

Fylkeskommunen skal bidra til at matproduksjonen i Vestfold og Telemark økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende arealene. Fylkeskommunen skal også legge til rette for at landbrukets produksjon av mat, tre, trefiber og tjenester skal være konkurransedyktig, markedsrettet, klima- og miljøvennlig og bidra med fellesgoder for befolkningen.

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019-2022

Regional næringsprogram for landbruket - kortversjon

Handlingsprogram 2020

Fylkeskommunes planer og strategier

Ønsker du å lese om fylkeskommunens øvrige planer og strategier? De finner du her.

Regional planstrategi (RPS) ble vedtatt desember 2020. Den kan du lese her.

Ditt og mitt Vestfold og Telemark - Et kunnskapsbilde i utvikling, representerer et grunnleggende kunnskapsarbeid om – og for – regionen.

 

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 18.02.2021 kl.08.58