Regional strategi for forsking, innovasjon og næring

Målet med strategien er å styrke regionens verdiskaping gjennom grønn omstilling innen stadig mer bærekraftige rammer.
Illustrasjonsfoto: fstop123 / gettyimages

Forskning, innovasjon og næringsutvikling er viktig for regional utvikling, sysselsetting, verdiskaping, eksport og bærekraft. 

Reduserte inntekter fra olje- og gassvirksomheten og store endringer som, for eksempel digitalisering og automatisering, gjør at det å utvikle nye norske vekst- og eksportnæringer er viktigere enn noensinne.

Med bakgrunn i rollen som regional utviklingsaktør, ønsker fylkeskommunen – sammen med samarbeidspartnere, næringsliv og politikere – å lage en regional strategi som skal sette retning for styrket og robust verdiskaping og en raskere grønn omstilling og bærekraftig utvikling. 

Utviklingsarbeidet skal skje i samarbeid med næringsliv, FoU-miljøer, offentlig sektor mfl. 

Smart spesialisering blir brukt som metodikk i arbeidet. 

Samspill er viktig for å lykkes

Utvikling av verdiskapingen i fylket krever samspill mellom mange aktører. Samspill og samskaping er avgjørende får å klare å arbeide godt sammen mot felles mål og økt verdiskaping. 

Slik organiserer vi arbeidet

Strategien skal bygges på bred medvirkning fra samarbeidspartnere og næringsliv. 

Fylkeskommunen har prosjektledelsen for arbeidet. Det er nedsatt en ressursgruppe som skal utvikle strategien med bakgrunn i innspill fra møter med næringen. 

Det arrangeres møter med klynger, FOU-miljøer, entreprenørskapsfunksjoner, med flere.

I tillegg arrangerer fylkeskommunen tre regionale stormøter med workshops.

Digital innspillskasse

Alles meninger er verdifulle for arbeidet med den regionale strategien for forskning, innovasjon og næring. Dem som ønsker å bidra, men som ikke deltar i bilaterale møter, inviteres derfor til å benytte seg av vår digitale innspillskasse.

Her kan du gi dine synspunkter om hvilken kurs regionen skal styre etter i årene som kommer.

Den digital innspillskassen stengte 11. juni 2021.

Høringsutkast

Regional strategi for forskning, innovasjon og næring er nå ute på høring, med høringsfrist 15. oktober 2021. 

Les høringsutkastet her.

Vår fremdriftsplan

Høringsutkastet legges fram for politisk behandling i hovedutvalg for næring og reiseliv 24. august. Det er hovedutvalget som vedtar å sende strategien ut på høring med frist 15. oktober. 

Strategi for forskning, innovasjon og næring legges fram til politisk behandling i fylkestinget 14. desember.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Stein Erik Fjeldstad om du har spørsmål eller innspill til strategien. Du når ham på e-post stein.erik.fjeldstad@vtfk.no

Publisert: 12.05.2021 Oppdatert: 09.09.2021 kl.09.55