Regional strategi for reiseliv og opplevelser

Målet med strategien er å utvikle et bærekraftig reiseliv og en opplevelsesnæring som gir sunn, lokal verdiskaping i Vestfold og Telemark.
Fotograf: Frank Tindvik

Reiselivsnæringen er viktig for regional utvikling, sysselsetting, verdiskaping, eksport og bærekraft. Nå står reiselivsnæringen ved noen viktige korsveier, utløst av koronapandemien. 

Med bakgrunn i rollen som regional utviklingsaktør, ønsker fylkeskommunen – sammen med samarbeidspartnere, næringsliv og politikere – å lage en reiselivsstrategi som skal løfte næringen ut av pandemiens hemsko og sette retning for en bærekraftig utvikling. 

Reiselivsstrategien skal svare opp fylkets mål om økt verdiskaping gjennom grønn omstilling. Utviklingsarbeidet skal skje i samarbeid med næringsliv, FoU-miljøer, offentlig og frivillig sektor. 

Smart spesialisering blir brukt som metodikk i arbeidet. 

Samspill er viktig for å lykkes

Utvikling av reiselivsnæringen krever samspill mellom mange aktører, også aktører som i utgangspunktet ikke ser på seg selv som en del av næringen. Skal vi bli bedre på å skape utvikling og vekst i et bærekraftig perspektiv og ha gode lokalsamfunn å bo i, må vi fokusere på samspillet. 

Det er en tydelig forventning om at strategien setter retning, tar tydelige valg og ser helheten. Samtidig skal den være ambisiøs og samlende for Vestfold og Telemark. 

Strategien skal inkludere satsninger på natur, kultur, mat og reiseliv. Den skal legge til rette for at reiselivet blir verdifullt for lokalsamfunn, bedrifter, ansatte i næringen, miljøet og selvsagt gjestene vi tar imot. 

Slik organiserer vi arbeidet

Strategien skal bygges på bred medvirkning fra samarbeidspartnere og næringsliv. 

Fylkeskommunen er prosjektleder for arbeidet. Det er nedsatt en ressursgruppe som skal utvikle strategien med bakgrunn i innspill fra møter med næringen.

En annen nyttig del av strategiprosessen, er rundebordsamtaler. Disse pågikk for fullt i mai. Til disse hadde Vestfold og Telemark fylkeskommune invitert 110 representanter til 10 møter, som på grunn av koronasituasjonen ble gjennomført digitalt.

Møtene ble arrangert næringsvis, fordelt på overnatting, camping, opplevelser, mat, kultur, arrangement, frivillige, transport og lokale destinasjonsselskaper.

I tillegg arrangerer fylkeskommunen tre regionale stormøter med workshops.

Digital innspillskasse

Alles meninger er verdifulle for arbeidet med den regionale reiselivsstrategien. Dem som ønsker å bidra, men som ikke deltar i rundebordsamtalene, inviteres derfor til å benytte seg av vår digitale innspillskasse.

Her kan du gi dine synspunkter om hvilken kurs reiselivet i regionen skal styres etter i årene som kommer.

Den digital innspillskassen stengte 11. juni 2021.

Høringsutkast

Regional strategi for reiseliv og opplevelser er nå ute på høring, med høringsfrist 15. oktober 2021.

Les høringsutkastet her.

Vår fremdriftsplan

Høringsutkastet legges fram for politisk behandling i hovedutvalg for næring og reiseliv 24. august. Det er hovedutvalget som vedtar å sende strategien ut på høring med frist 15. oktober. 

Reiselivsstrategien legges fram til politisk behandling i fylkestinget 14. desember.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Åse Lill Barstad om du har spørsmål eller innspill til reiselivsstrategien. Du når henne på e-post aase.barstad@vtfk.no 

Publisert: 12.05.2021 Oppdatert: 09.09.2021 kl.09.55