Tilskudd

Her følger en oversikt over ulike støtteordninger innenfor avdeling for næring og kompetanse. Tilskuddsordningene er under arbeid, og oppdateres fortløpende.
Regionale utviklingsmidler

Les mer om regionale utviklingsmidler

Regionalt forskningsfond (RFF) Vestfold og Telemark

Se nettsiden for mer informasjon.

FORREGION

Les mer om forprosjekter her.

Mercur-ordningen

Tilskuddsordning for videreutvikling av multifunksjonelle nærbutikker i utkantstrøk.

Målet er å sikre innbyggerne i distriktsområder tilgang til en nærliggende og tidsriktig dagligvarebutikk med god kvalitet. Og bidra til å sikre tjenestetilbudet i bygda ved å gi støtte til opprusting og modernisering av de mest marginale dagligvarebutikkene i utkantområdene, slik at de kan møte dagens krav og styrke sin konkurranseevne.

Hvem kan søke?

Dagligvarebutikker i distriktene som har problemer med å stille nødvendig egenkapital i forbindelse med investeringer. Søknad i samarbeid med Merkurkonsulent og kommunene.

Det kan søkes om tilskudd til investering for

 • nødvendig oppgradering og modernisering av butikken
 • krav fra Mattilsynet og butikkkjedene
 • etablering av tilleggstjenester som øker lønnsomheten og som gir innbyggerne bedre tjenester

Butikken må ha lav omsetning og lang avstand til neste butikk.

Hovedregel: mer enn 10 kilometer til neste butikk og omsetning på under 10 millioner i året.

Se også kriterier for Merkur-programmet 

Det kan søkes om inntil 25 prosent av investeringen, maks 50.000 kr. Det forutsettes at Merkurprogrammet også støtter investeringsprosjektet. Dugnad har sats på 350 kr. per time.

Landbruk og mat

Fylkeskommunen har ansvar for midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Mer informasjon kommer primo februar.

Telemark utviklingsfond (TUF)

Telemark utviklingsfond ble etablert i desember 2009. Fondet kan gi støtte til både private og offentlige prosjekter og tiltak. Fondet skal primært støtte prosjekter og tiltak som bidrar til positiv befolknings- og næringsutvikling, samt bidra til positiv profilering av Telemark. 

Finn mer informasjon og søknad her:

Telemark utviklingsfond

Tilskudd til skjærgårdstransport

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut tilskudd til transport i skjærgården rettet mot rutegående turisme og fritidsreiser. Det er to prioriterte strekninger: Helgeroa – Langesund, Tønsberg – Verden Ende. Det vil bli vurdert søknader ut over de to prioriterte strekningene dersom tilskuddspotten tillater det. 

Ordningen gjelder ikke båtruter som allerede kjøres på oppdrag fra offentlig virksomhet.

Tilskuddspotten er på 1 million kroner for 2020.Søknadsfrist er 21. januar 2020.

Kriterier:

 • Private og/eller offentlige aktører kan søke
 • Det er opp til søker å vurdere rute, anløpssteder og kapasitet
 • Det kan gis et grunntilskudd på inntil 60% samlet offentlig støtte
 • Støtte gis etter regler om bagatellmessig støtte, jfr. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013. Maksimalt offentlig tilskudd kan ikke overstige regler for bagatellmessig støtte
 • Billettinntekter tilfaller søker i sin helhet
 • Nødvendige avtaler med anløpssteder, parkering ol. må dokumenteres
 • Persontransport med fartøy i rute mot vederlag, er løyvepliktig i henhold til Yrkestransportloven §7 og Yrkestransportforskriften §24 - §36. Fylkeskommunen er løyvemyndighet
 • Det må dokumenteres at nødvendige passasjersertifikater, registeringer, godkjenninger og forsikringer for å drive persontransport er i orden
 • Det er søkers ansvar å sørge for markedsføring av tilbudet

Kontaktperson: Karl-Otto Mauland, karlotto.mauland@vtfk.no / tlf.: 995 95 368

Søknad sendes: post@vtfk.no 

 

Oppdatert: 13.01.2020