Tilskudd

Her følger en oversikt over ulike støtteordninger innenfor avdeling for næringsutvikling og entreprenørskap. Tilskuddsordningene er under arbeid, og oppdateres fortløpende.
Støtteordning for regionale utviklingsmidler 2020

Søknadsfrist er 15. juli 2020

Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune har vedtatt å opprette en støtteordning for regionale utviklingsprosjekt for 2020. Rammen for denne støtteordningen er 3,4 millioner. For 2020 vil denne ordningen ha særlig fokus på tiltak knyttet til å dempe effektene av Covid 19 på næringslivet i regionen. Dette skal oppnås gjennom en prioritering som legger vekt på:

 • Prosjekter med tydelig corona-relevans, herunder forhindre permitteringer, oppsigelser og konkurser
 • Prosjekter som kan bidra til grønn omstilling
 • Prosjekter som kan utløse merverdi, enten i prosjektet i seg selv eller i samarbeid med andre

Søknad, rapportering og utbetaling følger forvaltningsregimet via www.regionalforvaltning.no

Det er vedtatt følgende føringer for ordningen:

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune kan normalt bidra med inntil 50% av totalt budsjetterte kostnader.
 • Prosjekter med tydelig Covid 19 relevans prioriteres.
 • Det skal for 2020 grunnet Covid 19 legges større fokus på resultat enn effekt.
 • Bruken av midlene skal bidra til å forhindre permittering, oppsigelser og konkurser.
 • Prosjekter som faller inn under rammen av bagatellmessig støtte prioriteres.
 • Støtten skal være prosjektstøtte, ikke driftsstøtte.
 • Støtten skal ha utløsende effekt på prosjektet.
 • Krav til milepælsrapportering når prosjektets rammer gjør det relevant.
 • Bidrag til grønn omstilling.

Søknader knyttet til opplæring og andre kompetansehevende tiltak henvises til egen ordning for Bedriftsintern opplæring (BIO).

Utbetaling

75% utbetales ved oppstart, 25% ved innlevering av sluttrapport som dokumenterer at tiltaket er gjennomført. 

Krav til søknaden

 • Søknaden skal være i tråd med støtteordningen og gjeldende planer for Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 • Det kan ikke søkes støtte om allerede igangsatte prosjekt (ved søknadstidspunkt), eller allerede gjennomførte prosjekt.
 • Søknaden skal inneholde all informasjon som skal til for å vurdere den opp mot utlysningens krav, samt gjeldende regler og forskrifter.
 • Søknaden skal være tydelig på hvordan resultat og effekt skal vurderes.
 • Prosjektets resultat og effekter skal være etterprøvbare.

Det kan ikke søkes midler til:

 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Lovpålagte oppgaver
 • Prosjekt som direkte eller indirekte øker søkers egenkapital
 • Midler til avsetting i fond hos tilskuddsmottaker
Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften. Dette er en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Les mer om BIO-ordningen.

Regionalt forskningsfond (RFF) Vestfold og Telemark

RFF Vestfold og Telemark finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Se nettsiden for mer informasjon.

FORREGION Vestfold og Innovasjonsregionen Telemark

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune vil videreføre de respektive programmene for Innovasjonregionen Telemark og FORREGION Vestfold ut 2020.

Les mer om forprosjekter for FORREGION Vestfold her.

Finn ut hvordan du søker støtte til forprosjekter i Telemark her.

Merkur-ordningen

Tilskuddsordning for videreutvikling av multifunksjonelle nærbutikker i utkantstrøk.

Målet er å sikre innbyggerne i distriktsområder tilgang til en nærliggende og tidsriktig dagligvarebutikk med god kvalitet. Og bidra til å sikre tjenestetilbudet i bygda ved å gi støtte til opprusting og modernisering av de mest marginale dagligvarebutikkene i utkantområdene, slik at de kan møte dagens krav og styrke sin konkurranseevne.

Les om kriterier for Merkur-programmet og hvordan du søker her

Landbruk og mat

Fylkeskommunen har ansvar for midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Mer informasjon om tilskuddsordningene finner du her:

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT - midler)

Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket (RK - midler)

Telemark utviklingsfond (TUF)

Telemark utviklingsfond ble etablert i desember 2009. Fondet kan gi støtte til både private og offentlige prosjekter og tiltak. Fondet skal primært støtte prosjekter og tiltak som bidrar til positiv befolknings- og næringsutvikling, samt bidra til positiv profilering av Telemark. 

Finn mer informasjon og søknad her:

Telemark utviklingsfond

Tilskudd til skjærgårdstransport

Midlene for 2020 er nå tildelt.

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut tilskudd til transport i skjærgården rettet mot rutegående turisme og fritidsreiser. Det er to prioriterte strekninger: Helgeroa – Langesund, Tønsberg – Verden Ende. Det vil bli vurdert søknader ut over de to prioriterte strekningene dersom tilskuddspotten tillater det. 

Ordningen gjelder ikke båtruter som allerede kjøres på oppdrag fra offentlig virksomhet.

Tilskuddspotten er på 1 million kroner for 2020. Søknadsfrist er 21. januar 2020.

Kriterier:

 • Private og/eller offentlige aktører kan søke
 • Det er opp til søker å vurdere rute, anløpssteder og kapasitet
 • Det kan gis et grunntilskudd på inntil 60% samlet offentlig støtte
 • Støtte gis etter regler om bagatellmessig støtte, jfr. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013. Maksimalt offentlig tilskudd kan ikke overstige regler for bagatellmessig støtte
 • Billettinntekter tilfaller søker i sin helhet
 • Nødvendige avtaler med anløpssteder, parkering ol. må dokumenteres
 • Persontransport med fartøy i rute mot vederlag, er løyvepliktig i henhold til Yrkestransportloven §7 og Yrkestransportforskriften §24 - §36. Fylkeskommunen er løyvemyndighet
 • Det må dokumenteres at nødvendige passasjersertifikater, registeringer, godkjenninger og forsikringer for å drive persontransport er i orden
 • Det er søkers ansvar å sørge for markedsføring av tilbudet

Kontaktperson: Karl-Otto Mauland, karlotto.mauland@vtfk.no / tlf.: 995 95 368

Søknad sendes: post@vtfk.no 

 

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 10.09.2020

Visste du?

Visste du at Altinn har laget en oversikt over alle offentlige støtteordninger for næringsdrivende?