726

Tilskudd

Her følger en oversikt over ulike støtteordninger innenfor avdeling for næring og kompetanse. Tilskuddsordningene er under arbeid, og oppdateres fortløpende. Sektorens prioriteringer skal tydeligere speiles i kommende oppdragsbrev til virkemiddelaktører og i tilsagnsbrev til støttemottakere.
Regionale utviklingsmidler

Les mer om regionale utviklingsmidler

Regionalt forskningsfond (RFF) Vestfold og Telemark

RFF Vestfold og Telemark finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Se nettsiden for mer informasjon.

FORREGION Vestfold og Innovasjonsregionen Telemark

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune vil videreføre de respektive programmene for Innovasjonregionen Telemark og FORREGION Vestfold ut 2020.

Les mer om forprosjekter for FORREGION Vestfold her.

Finn ut hvordan du søker støtte til forprosjekter i Telemark her.

Merkur-ordningen

Tilskuddsordning for videreutvikling av multifunksjonelle nærbutikker i utkantstrøk.

Målet er å sikre innbyggerne i distriktsområder tilgang til en nærliggende og tidsriktig dagligvarebutikk med god kvalitet. Og bidra til å sikre tjenestetilbudet i bygda ved å gi støtte til opprusting og modernisering av de mest marginale dagligvarebutikkene i utkantområdene, slik at de kan møte dagens krav og styrke sin konkurranseevne.

Les om kriterier for Merkur-programmet og hvordan du søker her

Landbruk og mat

Fylkeskommunen har ansvar for midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Mer informasjon om tilskuddsordningene finner du her:

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT - midler)

Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket (RK - midler)

Telemark utviklingsfond (TUF)

Telemark utviklingsfond ble etablert i desember 2009. Fondet kan gi støtte til både private og offentlige prosjekter og tiltak. Fondet skal primært støtte prosjekter og tiltak som bidrar til positiv befolknings- og næringsutvikling, samt bidra til positiv profilering av Telemark. 

Finn mer informasjon og søknad her:

Telemark utviklingsfond

Tilskudd til skjærgårdstransport

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser ut tilskudd til transport i skjærgården rettet mot rutegående turisme og fritidsreiser. Det er to prioriterte strekninger: Helgeroa – Langesund, Tønsberg – Verden Ende. Det vil bli vurdert søknader ut over de to prioriterte strekningene dersom tilskuddspotten tillater det. 

Ordningen gjelder ikke båtruter som allerede kjøres på oppdrag fra offentlig virksomhet.

Tilskuddspotten er på 1 million kroner for 2020.Søknadsfrist er 21. januar 2020.

Kriterier:

  • Private og/eller offentlige aktører kan søke
  • Det er opp til søker å vurdere rute, anløpssteder og kapasitet
  • Det kan gis et grunntilskudd på inntil 60% samlet offentlig støtte
  • Støtte gis etter regler om bagatellmessig støtte, jfr. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013. Maksimalt offentlig tilskudd kan ikke overstige regler for bagatellmessig støtte
  • Billettinntekter tilfaller søker i sin helhet
  • Nødvendige avtaler med anløpssteder, parkering ol. må dokumenteres
  • Persontransport med fartøy i rute mot vederlag, er løyvepliktig i henhold til Yrkestransportloven §7 og Yrkestransportforskriften §24 - §36. Fylkeskommunen er løyvemyndighet
  • Det må dokumenteres at nødvendige passasjersertifikater, registeringer, godkjenninger og forsikringer for å drive persontransport er i orden
  • Det er søkers ansvar å sørge for markedsføring av tilbudet

Kontaktperson: Karl-Otto Mauland, karlotto.mauland@vtfk.no / tlf.: 995 95 368

Søknad sendes: post@vtfk.no 

 

Oppdatert: 13.03.2020