Støtteordning for regionale utviklingsmidler 2021 – særlig rettet mot koronapreget næringsliv

Fylkestinget i Vestfold og Telemark fylkeskommune har, i sak 82/21, vedtatt midler spesielt rettet mot koronapreget næringsliv. Midlene lyses ut i form av regionale utviklingsmidler vedtatt i Hovedutvalg for nærings og reiseliv, i sak 24/21, med endringer basert på erfaringer fra denne utlysningen. Rammen for denne utlysningen er 3 millioner kroner.

Søknadsfrist 

Alle søknader skal leveres innen 16 august (kl. 23.59). Søknadene som leveres til denne fristen skal være så komplette som overhodet mulig. Det er søknader levert til denne fristen og som er tilstrekkelig opplyst som vil være kvalifisert til videre behandling. 

Fylkeskommunen vil på basis av søknadene som kommer inn til frist, gi en tilbakemelding på kvalifiseringskravene og hva som eventuelt må endres for å kvalifisere til videre behandling. Det vil bli gitt skriftlig tilbakemelding med egen frist for å oppfylle endringsbehovene.

Her kan du søke

Prioriterte satsingsområder for støtteordningen 

Søknader må følge opp ett eller flere av disse prioriteringsområdene. I denne utlysningen vil fylkeskommunen legge særlig vekt på tiltak inn mot koronapreget næringsliv.

 • Utviklingsprosjekter og tiltak spesielt retta inn mot koronapreget næringsliv
  • Søker må spesifisere hvordan korona har påvirket virksomheten og næringen.
 • Økt sysselsetting og verdiskaping
 • Innovative prosjekter
 • Samarbeid (nye eller styrkede) mellom relevante aktører
 • Kompetansehevingstiltak rettet direkte mot bedriftene
 • Rekrutteringstiltak med sikte på å løse konkrete bemanningsbehov i bedriftene
 • Inkludering av personer som står utenfor eller har svak tilknytning til arbeidsmarkedet.  
 • Regionale tiltak for næringsutvikling

Det foreslås at følgende type aktører inviteres til å søke:  

 • Bedrift/virksomhet, private og offentlige
  • Som bedrift/virksomhet anses enhver enhet, uavhengig av dens juridiske form, som utøver en økonomisk virksomhet, for eksempel interessentskap eller foreninger som regelmessig deltar i en økonomisk virksomhet.

Det er vedtatt følgende føringer for ordningen:

 • 3 millioner kroner avsettes til særskilt tilskuddordning.
 • Enkelttildeling gis som hovedregel innenfor en ramme mellom 100 000 kr og 1 000 000 kr.
 • Fylkeskommunen støtter som hovedregel prosjekt og tiltak som er mulig å finansiere innenfor de gjeldende økonomiske rammer for støtteordningen ved vedtakstidspunktet.
  • Prosjekter med varighet på opptil ett år vil foretrekkes.

Søknader knyttet til bedriftsintern opplæring og andre interne kompetansehevende tiltak henvises til egen ordning for Bedriftsintern opplæring (BIO).

Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se unntakene i forordningen (GBER) for støttesatser. 

Relevant regelverk:
Det kan ikke søkes midler til: 
 • Drift og investeringer, dette inkluderer, men er ikke begrenset til: 
  • Investering i fysisk infrastruktur
  • Investering i digital infrastruktur (eksempelvis myk- og fastvare)
   • Ordinære kostnader knyttet til eksempelvis PC og mobil dekkes gjennom timesatsregelverket. 
  • Drift av årlige konferanser og andre typer gjentakende arrangement
   • Gjelder ikke konferanser/arrangement på rundgang mellom fylker
 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Lovpålagte oppgaver
 • Prosjekt som direkte eller indirekte øker søkers egenkapital
 • Midler til utbytte eller avsetting i fond hos tilskuddsmottaker

Krav til søknaden

Søknaden må oppfylle følgende krav:
 • Søker må være juridisk person med registrert organisasjonsnummer.  
 • Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt innen søknadsfrist  
 • Søknad skal leveres gjennom Regionalforvaltning.no og være tilstrekkelig opplyst, dvs. inneholde alt som kreves for behandlingen – bla. prosjektplan med budsjett, aktivitetsplan og mål satt opp slik at det kan kontrolleres som grunnlag for endelig utbetaling.  
 • Organisering og bemanning må vises.
 • Fylkeskommunalt tilskudd beregnes som hovedregel til inntil 50 % av budsjetterte utgifter.
 • Egenandel gjennom timeinnsats kan ikke overstige 25 % av budsjett.  
  • Innholdet i timesatsen skal følge fylkeskommunens regelverk.  
  • I særlige tilfeller der dette vil legge uheldige begrensninger for gjennomføringen av prosjekter med stor forventet samfunnsmessig nytte, kan egenandelkravet tillempes. Dersom søker mener dette er tilfellet, må det forsøkes dokumentert i søknaden.
 • Prosjektets forventede resultater og effekter må redegjøres for, og ha positiv effekt på og i fylket. 
  • Under ellers like vilkår prioriteres prosjekter der søker har permanent tilstedeværelse og aktivitet i regionen.  
 • Planlagt oppstartsdato skal gå tydelig frem av søknaden, og være senest innen 31. januar 2022.
 • Planlagt prosjektavslutning skal gå tydelig frem av søknaden.  
  • For flerårige prosjekter må aktiviteter, resultater og effekter for hvert enkelt år tydelig spesifiseres.
 • Det må redegjøres for all offentlig støtte (i henhold til statsstøtteregelverket) mottatt i inneværende og de to foregående år, hvor midlene kommer fra, beløp og regelverket det er tildelt etter.  

Andre vurderingskriterier 

Ut over de prioriterte satsingsområdene (over) vil fylkeskommunen vurdere og rangere søknadene etter følgende kriterier:
 • Hvordan resultatene og effektene av prosjektet på kort og lang sikt, vil styrke virksomhetene/næringene i dagens situasjon og fremover? 
  • Koronasituasjon blir vektlagt
 • Potensial for økt (eller opprettholdt) sysselsetting, gjerne med kort/mellomlang horisont  
 • Effekt på grønn omstilling, reduksjon av klimagassutslipp, sirkulær økonomi  
 • Prosjektets relative effekt og viktighet vurdert opp mot de samfunnsmessige utfordringer i det området resultater og effekter er forutsatt å komme
 • Forventet langsiktig effekt av aktiviteten utført i prosjektperioden, hvordan det er ivaretatt  
 • Om støtte til aktiviteten kan legge grunnlag for langsiktig innsats, at det kan forventes å fungere som starten på noe større og langvarig (dominoeffekt)  
 • At prosjektet bidrar sammen med øvrig innsats støttet fra andre virkemidler, slik at den samlede samfunnsmessige effekten blir større (multiplikatoreffekt)  
 • Fylkeskommunens bidrag vil være utløsende for at aktiviteten blir gjennomført, eventuelt at gjennomføring ellers vil komme senere og/eller med vesentlig lavere innsats og effekt

Utbetaling

Dersom det mottas melding om vedtak om tilsagn, må skatteattest eller lignende legges frem før endelig tilsagnsbrev kan sendes ut.

50% utbetales ved oppstart, 50% ved innlevering av sluttrapport som dokumenterer at tiltaket er gjennomført. 

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler (prioriteringer under forvaltningens frie skjønn).   

Publisert: 01.07.2021 Oppdatert: 05.07.2021 kl.15.14

Geir Sørum
Rådgiver
Fredrik Solberg Gulløy
Rådgiver