Utlysning bedriftsnettverk og klyngemidler VTFK 2021

Vestfold og Telemark har gjennom årene hatt flere klyngeprosjekter i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, herunder klynger som omhandler prosessindustri og leverandører, vann og vannteknologi, Micro- og Nanoteknologi samt IT-bedrifter. Klyngene har vært og er viktige motorer og samarbeidspartnere for å iverksette tiltak som bidrar til gjennomføring av planer og strategier, spesielt innenfor den grønne omstillingen og smart spesialisering. I tillegg finnes det en rekke bedriftsnettverk.

Klyngesatsingens formelle start kom i 2002 gjennom etablering av det nasjonale Arena-programmet i Innovasjon Norge som i etterkant har blitt påbygd med satsingene Norwegian Center of Expertice (NCE) og Global Center of Expertice (GCE). Til sammen utgjør de tre satsingene programmet Norwegian Innovation Clusters (NIC), hvor hensikten er at bedrifter med likelydende utfordringer og komplementære funksjoner samarbeider om felles utvikling heller enn å konkurrere.  Programmet gir utviklingskapasitet gjennom at både ledelse og tiltak kan støttes i programmet. Erfaringen tilsier at de regionale initiativene har behov for støtte for å organisere arbeidet slik at de blir konkurransedyktige mot klyngeinitiativ fra andre steder i landet, som ofte er preget av større bedrifter, tettere geografiske samlinger og bedre tilgang på relevant kompetanse og FoU-miljøer. 

Klyngeverktøyet anses viktig i vår region som består av både små og mellomstore bedrifter med hver for seg begrenset utviklingskapasitet- og tilgang til relevante kompetanse- og FoU-miljøer, men også enkelte store bedrifter med egne forskningsavdelinger samt Universitetet og forskningsinstitutter. Klyngene er et viktig verktøy for å nå målene om bærekraft og verdiskaping i regionen. Klyngene er sentrale innen kunnskapsbasert bedriftsutvikling som fremmer nyskaping, innovasjon og vekst i eksisterende og fremtidig næringsliv. Dette er nødvendig for å kunne styrke regionens grunnlag for fremtidig verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Søknadsfrist på restutlysning er 22.november 2021 med en ramme på 1,1 mill. kroner.

Søknaden sendes via søknadsportalen regionalforvaltning.no.

Formålet med ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til klynge- og nettverksprosjekter i tråd med fylkeskommunens målsettinger om å løse de store samfunnsutfordringene og bygge opp under verdiskaping gjennom grønn omstilling. Dette med referanse til fylkeskommunens regionale planstrategi, Ditt og mitt Vestfold og Telemark samt tidligere vedtatte planer (se forankring under).

Bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter gjennom innovasjon og FoU kan søke om tilskudd. Prosjekter som støtter opp under l fylkeskommunens planer og strategier vil bli prioritert og alle tilsagn vil vurderes i forhold til Innovasjon Norges tilskuddsordninger.

Ordningens omfang

Totalrammen for ordningen er fire millioner kroner. Rammen er begrenset, og vil medføre behov for prioriteringer.

Det kan tildeles inntil 50% av godkjente prosjektkostnader. Dersom fylkeskommunen ønsker å gi tilskudd til flere år av et flerårig prosjekt er dette begrenset oppad til tre år. Det vil si at prosjekter med varighet ut over tre år må søke om nytt tilskudd ved utløpet av perioden. Se målgrupper for egne grenser.

Det kan gis tilskudd til drift av klyngeprosjekter, bedriftsnettverk og prosjekter innenfor de definerte målgruppene. Støtte til drift av klyngeprosjekter er innenfor rammen for regelverket for offentlig støtte, denne kan gis maksimalt i ti år (ref. forordningen (GBER) artikkel 27).  

Alle tildelinger vil bli avstemt med annen offentlig finansiering, deriblant Innovasjon Norge.

Fylkeskommunale tildelinger må begrenses til gjeldende rammer for offentlig støtte.

Relevant regelverk:

Målgrupper for utlysningen

Målgruppe 1

 • Klynger i initialfasen (tidligfase initiativ) - som vil etablere bedriftsnettverk eller klynge og som ikke mottar støtte innenfor IN sine tilskuddsordninger
 • En samarbeidsavtale må foreligge som dokumenterer at støttemottaker opptrer på vegne av flere bedrifter
 • Kan støttes med inntil kr 600 000 fordelt på inntil tre prosjektår pr. prosjekt

Målgruppe 2

 • Klynger og nettverk i iverksettingsfasen (etablerte klynger og nettverk) - som ønsker å forsterke en tematisk satsing og støtter mål og ambisjoner i fylkeskommunens regionale planer og strategier og ikke mottar Arena støtte fra Innovasjon Norge
 • Samt klynger som ikke nådde opp til Arena Pro klynge i Innovasjon Norge sin klyngeordning og hvor Arena-støtte bortfaller
 • Kan støttes med inntil kr 1 000 000 fordelt på inntil tre prosjektår pr. prosjekt

Målgruppe 3

 • Klynger i drifts- og endringsfasen - som ønsker å forsterke en tematisk satsing og støtter mål og ambisjoner i fylkeskommunens regionale planer og strategier og ikke mottar Arena-støtte fra Innovasjon Norge
 • Samt klynger som ikke nådde opp til Arena Pro klynge i Innovasjon Norge sin klyngeordning og hvor Arena-støtte bortfaller
 • Kan støttes med inntil kr 1 000 000 fordelt på inntil tre prosjektår pr. prosjekt

Målgruppe 4

 • Klynger i iverksettingsfasen samt drifts- og endringsfasen som ønsker å realisere aktiviteter som klynge til klynge-initiativ eller Node-initiativ:
  • Et Node-initiativ kan være at en stor klynge oppretter en underavdeling i vår region eller utspring av en etablert klynge med ny tematisk satsing
  • Klynge til klynge initiativ kan være et tematisk samarbeid og/eller FoU-prosjekt.
 • Kan støttes med inntil kr 400 000 fordelt på inntil tre prosjektår pr. prosjekt

Forankring

Prosjektene må forankres i regionale planer og strategier:

Prosjektene bør bidra til å oppfylle bærekraftsmålene og skal oppfylle minst ett av bærekraftsmålene 9, 11, 12 eller 13:

 • Bærekraftsmål 4 - God utdanning
 • Bærekraftsmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Bærekraftsmål 9 - Innovasjon og infrastruktur
 • Bærekraftsmål 10 - Mindre ulikhet
 • Bærekraftsmål 11- Bærekraftige byer og samfunn
 • Bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene

Tiltakene det kan søkes om må oppfylle et eller flere av følgende målsetninger:

 • Bidra til en nytenkende, bærekraftig og fremtidsrettet næringsutvikling i fylket
 • Bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser
 • Bidra til samhandling og samarbeid og løse felles problemstillinger 
 • Bidra til innovasjon og nyskaping ved å koble bedrifter og FoU miljøer

 

I tillegg må søkere forankre prosjekt i virksomhetens/klyngens styringsdokument/konkrete prioriteringer.

Søknadskriterier

Krav til søker

 • Søknad skal være levert innen fristen
 • Søknad opprettes og sendes i regionalforvaltning.no
 • Søker må være en juridisk person/virksomhet

Krav til søknad

 • Det kan ikke søkes midler til investeringer eller ordinær drift av etablerte organisasjoner, interesseorganisasjoner e.l.

 

 • Søknaden må:
  • Knyttes til minst en av de definerte målsetningene
  • Knyttes til minst en av de utvalgte målene fra FNs Bærekraftsmål
  • Avstemmes med annen offentlig finansiering, deriblant Innovasjon Norge
  • Ha en utløsende effekt
  • Inneholde forventede resultater og effekter
  • Redegjøre for hvordan de forventede resultater og effekter skal måles
  • Inneholde aktiviteter/tiltak for å nå disse resultatene
  • Definere ansvar- og oppgavefordeling
   • Dokumentasjon på at samarbeidspartnere deltar forpliktende i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler e.l.)
  • Ha en definert tidsramme
  • Inneholde realistisk budsjett (kostnads- og finansieringsplan)
   • Egenandel (egenfinansiering + egeninnsats) skal være minst 50% av budsjetterte kostnader. I prosjekter med samarbeidspartnere skal dette defineres for den enkelte
   • Fylkeskommunen kan bidra med inntil 50% av totalt budsjetterte kostnader
   • Verdien av egeninnsats skal beregnes etter fylkeskommunalt regelverk for timepris
  • Redegjøres for all offentlig støtte[1] mottatt de siste tre år, inkludert søknadsåret. Det skal her også redegjøres for hjemmelsgrunnlaget (se liste over relevant regelverk under «Ordningens omfang»)
 • Søknader som mottar støtte fra klyngeprogrammet til Innovasjon Norge vil falle utenom denne støtteordningen.

 

 • Prosjekt kan ikke være startet opp før aksept av tilsagn og vilkår er på plass. Kostnader påløpt før dette dekkes ikke

 

 • Prosjekter må forankres i regionale planer og strategier

 

 • Godkjente kostnader kan være:
  • Personalkostnader
  • Reisekostnader og opphold
  • Markedsføringsmateriell, foredragsholdere, avgifter for deltagelse på konferanser, seminarer, leie av konferanserom, brukerrettede aktiviteter, mv.
  • Annet materiell som ikke omfatter utstyr
  • Kostnader knyttet til publisering
  • Innkjøp av FOU tjenester til prosjektet (kontraktfestede FOU oppgaver)
  • Brukeravgift for FOU utstyr og forskningsinfrastruktur
  • Indirekte kostnader som bruk av generelle ressurser i virksomheten som prosjektet trenger/drar nytte av

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Er midlene det søkes om avgjørende for å få gjennomført prosjektet/tiltaket?
 • Er budsjettet realistisk og i samsvar med kravene til søknad?
 • Vurdering av støtte fra andre offentlige aktører
 • Hvor godt søknaden treffer hensikten med og kravene i tilskuddsordningen?
 • Oppfyller prosjektet en eller flere av målsettingene med tilskuddsordningen?
 • Er prosjektet forankret i regionale planer og strategier
 • Sammenheng mellom idé, mål, problemstilling og løsningsforslag
 • Om prosjektmålet er etterprøvbart i forhold til resultater og effekter
 • Hvor god er prosjektplanen med aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse
 • Hvor godt er aktørenes roller og oppgavefordeling beskrevet
 • Planleggings- og gjennomføringsevnen til prosjektdeltakerne
 • Hvordan bidrar prosjektet til å oppfylle ett eller flere bærekraftsmål?:
  • Beskriver prosjektet/klyngen hvordan arbeidet vil bidra til å redusere utslipp av klimagasser?
  • Beskriver prosjektet/klyngen hvilken måte arbeidet organiseres etter prinsippene i sirkulær økonomi
  • Beskriver prosjektet/klyngen hvordan arbeidet vil bidra til å redusere utslipp av miljøgifter?

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte kvalifikasjonskrav (minstekrav) vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurderingen av det enkelte prosjekts aktualitet og/eller avveiningen mellom prosjekter ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler (prioriteringer under forvaltningens frie skjønn). 


[1] https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-listeside/offentlig-stotte-generell-innforing-i-re/id430130/

Publisert: 09.06.2021 Oppdatert: 05.11.2021 kl.09.08