Nettverk for verdiskaping og kompetanse

Nettverket skal bidra til å styrke innsatsen og den helhetlige tilnærmingen til nærings- og kompetanseutvikling, for å redusere utenforskap og gi økt verdiskaping i Vestfold og Telemark.

Formålet

Fylkestingets vedtak av regional planstrategi gir føringer for fire tematiske nettverk, som skal bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som regional, samordnende samfunnsutvikler.  Nettverk for verdiskaping og kompetanse skal bidra til å styrke innsatsen og den helhetlige tilnærmingen til nærings- og kompetanseutvikling for å redusere utenforskap og gi økt verdiskaping i Vestfold og Telemark. 

Nettverket skal være en ressurs i utarbeidelse og operasjonalisering av regional kompetansestrategi, strategi for forskning, innovasjon og næring og reiselivstrategien, samt bidra til metode- og tiltaksutvikling. 

Fylkeskommunen vil gjennom nettverket koordinere ulike samhandlingsarenaer i fylket som berører regional nærings- og kompetansepolitikk med hensikt å sikre en helhetlig innsats. 

Regionalt kompetanseforum

Hovedutvalget for næring og reiselev ble, i den politiske saken 35/20 om arbeidet med regional kompetansepolitikk, også orientert om at nettverket vil fylle rollen som et regionalt kompetanseforum. Det er én av tre pilarer i det regionale kompetansearbeidet. 

Ved å bidra til regionalt samarbeid og samstyring på tvers av sektorer og forvaltningsnivå innen kompetansefeltet og regional næringsutvikling, vil nettverket bidra til å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft i Vestfold og Telemark.

LES OGSÅ: Politisk sak om etablering av nettverk for verdiskaping og kompetanse (sak 9/21)

Mandat

Nettverket skal:

 • bidra til gjensidig forpliktende samarbeid for å redusere utenforskap og øke verdiskapingen.
 • bidra til oppdatert kunnskapsgrunnlag for kompetansebehov og verdiskaping i fylket.
 • være en ressurs i utarbeidelse og operasjonalisering av regional kompetansestrategi, strategi for forsking, innovasjon og næring, og reiselivstrategien
 • sørge for informasjonsflyt og kunnskapsdeling på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.
 • bidra til å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft, bl.a. ved å sette arbeidslivets fremtidige kompetansebehov på dagsorden.
 • være referansegruppe for relevanteprosjekter, f.eks. Forregion og kompetansepilot.
 • identifisere og bryte ned barrierer for regional samhandling ved å bidra til regional utviklingsmetodikk, bruk av Smart spesialisering og Jobbe smartere sammen-metodikk.
 • koordinere samhandlingsarenaer i fylket som berører regional nærings- og kompetansepolitikk, med hensikt å sikre en helhetlig innsats.
 • rapportere til hovedutvalg for næring og reiseliv, hovedutvalg for utdanning og kompetanse og yrkesopplæringsnemnda.

Møter i nettverk for verdiskaping og kompetanse

Oppstartsmøte – 17. mars 2021 (på Teams)

Agenda og presentasjon av nettverkets mandat og arbeid
Presentasjon av Kompetanseforum Østfold
Møtereferat 17. mars

Møte – 3. juni 2021 (på Teams)

Presentasjoner i møtet

Møtereferat 3. juni

Møte – 19. august 2021 (fysisk, fylkeshuset i Tønsberg)

Møtereferat 19. august

Presentasjon i møtet

Presentasjon NAV fleksibel fagopplæring

Presentasjon Innovasjon Norge

Møte – 11. november 2021 (fylkeshuset T18 i Skien)

Møtereferat 11. november

Presentasjon i møtet

Presentasjon VTFK Regional strategi for forskning, innovasjon og næring

Presentasjon VTFK Regional strategi for reiseliv og opplevelser

Presentasjon USN og arbeidslivsintegrering

Møte - 10. februrar 2022 (På Teams)

Møtereferat 10. februar

Presentasjon Ringvirkningsprosjektet for CCS i Vestfold og Telemark

Presentasjon Hvidsten, Sandefjord kommune

Hvem deltar i nettverket?

 • NHO Vestfold og Telemark 
 • LO Vestfold og Telemark
 • NAV Vestfold og Telemark
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • KS Vestfold og Telemark
 • Næringssjefskollegiet representert ved næringssjefer i Sandefjord og Porsgrunn kommuner og Midt Telemark og Nome Utvikling AS
 • Innovasjon Norge Vestfold og Telemark
 • Forskningsrådet, Vestfold og Telemark
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark
 • Private fagskoler representert ved Folkeuniversitetet
 • Næringsklynger representert ved Green Industry Cluster Norway
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune, sektor opplæring og folkehelse 
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune, sektor næring, innovasjon og kompetanse 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 24.03.2022 kl.08.43

M+Ñl-17-RGB.jpg

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Karen Anne Kjendlie
Koordinator for nettverket

Regional kompetansestrategi

Denne strategien skal styrke regionens kompetanseutvikling og inkludering i arbeidslivet. Ved å jobbe strategisk med kompetanseutvikling skal virksomheter og innbyggere i fylket få kompetanse som er nødvendig for å dekke nåværende og fremtidige behov i arbeidslivet.

Partnerskap og nettverk

Partnerskapsarbeidet er organisert i et overordnet partnerskap med fire tematiske nettverk: verdiskaping og kompetanse, samferdsel og mobilitet, klima og energi, og folkehelse.

Jobbe smartere sammen

"Jobbe smartere sammen" er vår plattform for samarbeid i Vestfold og Telemark. Vi har et felles språk og en verktøykasse med metoder. Når flere aktører skal løse utfordringer og utvikle noe nytt, er dette vår måte å jobbe på.