Nettverk for verdiskaping og kompetanse

Nettverket skal bidra til å styrke innsatsen og den helhetlige tilnærmingen til nærings- og kompetanseutvikling, for å redusere utenforskap og gi økt verdiskaping i Vestfold og Telemark.
Det første møtet i nettverk for verdiskaping og kompetanse var 17. mars 2021 på Teams.

Fylkestingets vedtak av regional planstrategi gir føringer for fem tematiske nettverk, som skal bidra til å styrke fylkeskommunens rolle som regional, samordnende samfunnsutvikler. 

Nettverk for verdiskaping og kompetanse

Nettverk for verdiskaping og kompetanse skal bidra til å styrke innsatsen og den helhetlige tilnærmingen til nærings- og kompetanseutvikling for å redusere utenforskap og gi økt verdiskaping i Vestfold og Telemark. 

Nettverket skal være en ressurs i utarbeidelse og operasjonalisering av regional kompetansestrategi, strategi for forskning, innovasjon og næring og reiselivstrategien, samt bidra til metode- og tiltaksutvikling. 

Fylkeskommunen vil gjennom nettverket koordinere ulike samhandlingsarenaer i fylket som berører regional nærings- og kompetansepolitikk med hensikt å sikre en helhetlig innsats. 

Regionalt kompetanseforum

Hovedutvalget for næring og reiselev ble, i den politiske saken 35/20 om arbeidet med regional kompetansepolitikk, også orientert om at nettverket vil fylle rollen som et regionalt kompetanseforum. Det er én av tre pilarer i det regionale kompetansearbeidet. 

Ved å bidra til regionalt samarbeid og samstyring på tvers av sektorer og forvaltningsnivå innen kompetansefeltet og regional næringsutvikling, vil nettverket bidra til å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft i Vestfold og Telemark.

LES OGSÅ: Politisk sak om etablering av nettverk for verdiskaping og kompetanse (sak 9/21)

Mandat – mål og delmål

Nettverk for verdiskaping og kompetanse skal bidra til å styrke innsatsen og den helhetlige tilnærmingen til nærings- og kompetanseutvikling, for å redusere utenforskap og gi økt verdiskaping i Vestfold og Telemark.

Nettverket skal:

 • bidra til gjensidig forpliktende samarbeid for å redusere utenforskap og øke verdiskapingen.
 • bidra til oppdatert kunnskapsgrunnlag for kompetansebehov og verdiskaping i fylket.
 • være en ressurs i utarbeidelse og operasjonalisering av regional kompetansestrategi, strategi for forsking, innovasjon og næring, og reiselivstrategien
 • sørge for informasjonsflyt og kunnskapsdeling på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.
 • bidra til å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse og arbeidskraft, bl.a. ved å sette arbeidslivets fremtidige kompetansebehov på dagsorden.
 • være referansegruppe for relevanteprosjekter, f.eks. Forregion og kompetansepilot.
 • identifisere og bryte ned barrierer for regional samhandling ved å bidra til regional utviklingsmetodikk, bruk av Smart spesialisering og Jobbe smartere sammen-metodikk.
 • koordinere samhandlingsarenaer i fylket som berører regional nærings- og kompetansepolitikk, med hensikt å sikre en helhetlig innsats.
 • rapportere til hovedutvalg for næring og reiseliv, hovedutvalg for utdanning og kompetanse og yrkesopplæringsnemnda.

Møter i nettverk for verdiskaping og kompetanse

Det neste møtet er planlagt torsdag 3. juni kl. 9-13.

Oppstartsmøte – 17. mars 2021 (på Teams)

Agenda og presentasjon av nettverkets mandat og arbeid
Presentasjon av Kompetanseforum Østfold
Møtereferat 17. mars

Hvem deltar i nettverket?

 • NHO Vestfold og Telemark – Vivil Hunding Strømme
 • LO Vestfold og Telemark – Irene Bordier Haukedal
 • NAV Vestfold og Telemark – Tone Størseth
 • Universitetet i Sørøst-Norge – Paal Aamaas
 • KS Vestfold og Telemark – Didrik Bakken
 • Innovasjon Norge Vestfold og Telemark – Anniken Fægri Damm-Larsen
 • Forskningsrådet, Vestfold og Telemark – Dag Oppen Berntsen
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark – Jens Christian Thysted
 • Private fagskoler – Wenche Fonneland (Folkeuniversitetet)
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune, sektor opplæring og folkehelse – Helge Kristian Galdal
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune, sektor næring, innovasjon og kompetanse – Liv Marit Hansen

Har du spørsmål?

Ta kontakt med koordinator for nettverket, Karen Anne Kjendlie, rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Mobil: 977 64 046 / e-post: karen.anne.kjendlie@vtfk.no

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 07.05.2021 kl.09.10

M+Ñl-17-RGB.jpg

 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill.

Karen Anne Kjendlie
Koordinator for nettverket

Regional planstrategi

Dette er fylkets overordnet strategi for utviklingen av regionen, ikke fylkeskommunens strategi alene. For å lykkes, må vi stå sammen om utviklingsretningen og jobber mot et felles mål om et bærekraftig Vestfold og Telemark. 

Partnerskap og nettverk

Partnerskapsarbeidet er organisert i et overordnet partnerskap med fire tematiske nettverk: verdiskaping og kompetanse, samferdsel og mobilitet, klima og energi, og folkehelse.

Jobbe smartere sammen

"Jobbe smartere sammen" er vår plattform for samarbeid i Vestfold og Telemark. Vi har et felles språk og en verktøykasse med metoder. Når flere aktører skal løse utfordringer og utvikle noe nytt, er dette vår måte å jobbe på.