Etter eksamen

Resultatet av eksamen

Når er karakterene klare?

Resultatet av eksamen vil du få tilsendt eller levert fra skolen din rundt skoleslutt.

Karakterene er klare før søknadsfristen til høyere utdanning.

Søkning til videre studier

Du kan lese om hvordan du søker til videre studier på nettsidene til Samordna opptak.

Strøk du på eksamen?

Klage

Dersom du fikk karakteren 1 til skriflig eksamen har du rett til å klage og håpe på medhold, selv om det er svært få som får medhold i klagen.

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er det bare mulig å klage på formelle feil.

Ny eksamen

Når du er elev har du rett på ny gratis eksamen til høsten. Du vil få melding fra skolen om dette, med en svarfrist. Du beholder standpunktvurderingen i faget.

Har du fått karakteren 1 ved våreksamen når du avslutter Vg3, vil ny eksamen om høsten føre til at du ikke får førstgangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort. Du må selv melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgift.

Eksamen for elever i videregående opplæring i forskrift til opplæringslova § 3-31.

Det er egne regler for ny og utsatt prøve

Klage på skriftlig eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned. Du skal ikke begrunne klagen.

Du kan lese mer om klage på skriftlig eksamen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet 

Klagefrister

Våreksamen - hurtigklagefrist 25. juni, ordinær klagefrist 30. juni

Ved våreksamen er det 2 frister for klage. For at klager i fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag skal kunne behandles raskt, må du sende klageskjema senest 25. juni. Ordinær klagefrist er 30. juni

Svar fra hurtigklagebehandlingen sendes med e-post/post innen 10. juli. Les mer her om søknad til høyere utdanning og klage på eksamenskarakter.

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag kan behandles som hurtigklage:

norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi,mediesamfunnet 3.

Høsteksamen

Frist for klage på skriftlig høsteksamen er 20. januar.

Hvordan klager du?

Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående.

Klagebehandling fører ikke til ny sensur. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Du kan ikke klage på den nye vurderingen.

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Registrer din klage på skriftlig eksamen

Fra forskrift til opplæringsloven kap 5

"Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar. Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket. Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen".

Forskrift til opplæringsloven

Klage på gjennomføringen

Les om klage på selve gjennomføringen av eksamen

Klage på muntlig, muntlig-prakisk og praktisk eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet.  Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Hvordan klager du?

Skolen sender klagen videre til fylkeskommunens klagenemnd.

Dersom du får medhold i klage på muntlig eksamen, vil eksamen bli annullert. Det blir da bare karakteren fra standpunkt som kommer på vitnemålet.
Dersom du ønsker det, kan du gå opp til ny eksamen. Om du har vært oppe i et "trekkfag", vil du da få trukket et nytt fag.

Dersom du får avslag på klagen sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Resultatet fra eksamen blir stående og kommer på vitnemålet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på muntlig eksamen. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Registrer din klage på formelle feil under muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Eksempler på formelle feil

Formelle feil kan være:

  • Eleven får ikke bruke den tiden han/hun har krav på
  • Eleven blir avbrutt av forstyrrelser
  • Gjeldende regler for karaktersetting er ikke fulgt
  • Eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens mål
  • Trakasserende opptreden fra sensor eller eksaminator
  • Sensor som åpenbart ikke følger med / sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt)

Når du klager på muntlig eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Forskrift til opplæringsloven

Les mer om klage på muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Ny eksamen ved 1 i standpunktkarakter

Du vil få tilbud om særskilt prøve. Det vil si ny eksamen i november/desember. Dette gjelder dersom du ikke er trukket ut til eksamen i faget. For særskilt prøve er det ingen avgift.

Består du særskilt prøve er faget bestått, og du vil beholde retten til førstegangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist.

Oppmelding til ny eksamen

Du vil få en forespørsel av skolen via Visma InSchool om ny eksamen.

Forskjell på fullført og bestått

Du kan ha fullført viderergående opplæring, men uten å ha bestått opplæringen.

Du har fullført dersom du har karakter i alle fag.

Du har bestått dersom du har karakteren 2 eller bedre i alle fag og eksamen.

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. 

NB!
Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille et nytt vitnemål?

Hvis du har mistet vitnemålet ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du har vitnemål fra som elev. Skolen vil lage et duplikat.

Hvordan bestille et nytt kompetansebevis?

Som privatist får du dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen på et kompetansebevis. Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt kan du bestille et nytt. Du må fullføre betalingen direkte i skjemaet.

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for innlogging. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Bestill nytt kompetansebevis

Eldre dokumentasjon

Unntak - gamle Telemark:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom et eget bestillingsskjema.

Unntak - gamle Vestfold:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 1998
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 1998

Da må du ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Hvordan bestille et nytt fag/svennebrev?

Det koster kr. 500,- å få erstattet det gamle. Du kan benytte betalingsinformasjonen under.

Til kontonr.: 1506.22.37578
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 2844
3702, Skien

 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 04.10.2021 kl.13.59