Tilrettelegging av eksamen

Utvidet tid

Det kan gis utvidet tid ved skriftlig eksamen. Ved todelt eksamen fordeles tiden på de to delene. Slik fordeles utvidet tid på skriftlig eksamen:

  • 5 timers skriftlig eksamen: 60 minutter utvidet tid.
  • 4 timers skriftlig eksamen: 50 minutter utvidet tid.
  • Ved todelt 5 timers skriftlig eksamen fordeles den utvidede tiden på 25 minutter og 35 minutter i forhold til beregnet varighet av Del 1 og Del 2 (gammel læreplan).
  • I matematikk etter ny læreplan gis det 15 minutter Del 1 og 45 minutter Del 2 frem til våren 2023.
  • I matematikk yrkesfag etter gammel læreplan fordeles den utvidede tiden på 20 minutter og 30 minutter i forhold til beregnet varighet av Del 1 og Del 2.
  • I matematikk yrkesfag etter ny læreplan gis det 15 minutter Del 1 og 45 minutter Del 2 frem til våren 2023.

Opplesning av oppgaven

Du kan få lest opp oppgaveteksten i det tempoet du har behov for. Forklaring og oversettelse er ikke tillatt.

I fremmedspråk vil du ikke få opplest oppgaven. Hvis du har behov for dette, må du søke om å bruke spesielle digitale hjelpmidler. Som privatist har du ansvar for å skaffe nødvendig utstyr selv.

Spesielle digitale hjelpemidler

Det kan være ulike digitale hjelpemidler til rettskriving, ordvalg og opplesning.

Du er selv ansvarlig for å laste ned programmet lokalt på din PC i forkant av eksamen, og at du kjenner til bruken.

Bruk av for eksempel Textpilot og Lingdys kan benyttes under forberedelsestiden til skriftlig-muntlig eksamen og under skriftlig eksamen. Dersom du har eksamen i matematikk kan du kun ta i bruk programmene under del 2 av eksamen.

Endring av eksamensform

Dette er kun mulig i fag der kompetansesmålene ikke krever spesifikke skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, som for eksempel norsk og språkfag.

Endring fra skriftlig til skriftlig-muntlig eksamen

Denne eksamensformen er en svært omfattende tilrettelegging og vil kun innvilges i spesielle tilfeller. Den sakkyndige vurderingen må blant annet anbefale spesifikt at denne tilretteleggingen (framfor andre typer tilrettlegginger) er nødvendig.

Skriftlig-muntlig eksamen er kun mulig i fag der kompetansemålene ikke krever en skriftlig eksamensform.

Det tas forbehold om at kvalifiserte sensorer er tilgjengelig på eksamensdagen.

Gjennomføring av skriftlig-muntlig eksamen
Oppgaven gjennomføres på samme dag som for skriftlig eksamen i faget. Du vil få samme oppgave med de samme tillatte hjelpemidlene som på skriftlig eksamen. 

Du får oppgaven kl 09.00. Du har inntil 3 timer til å forberede deg på å presentere svaret på oppgaven.

Mellom kl 11.00 og kl 13.00 skal du presentere besvarelsen for sensorene. Du kan benytte/få vurdert notatene, tegninger, figurer, grafer og liknende som du har laget ved bruk av tillatte/obligatoriske hjelpemidler i tiden til oppgaveløsing.

Muntlig framlegg foregår i ca 45 minutter. Sensorene kan komme med oppklarende spørsmål til presentasjonen.

Omgjøring fra skriftlig til skriftlig-muntlig eksamen i matematikk
Du vil bli kontaktet for mer informasjon når eksamen nærmer seg. Eksamen gjennomføres med 2 sensorer tilstede/tilgjengelig og varighet følger ordinær eksamenstid.

Offentliggjøring av karakter
Du vil få karakteren etter at du har avsluttet presentasjonen.

Klage
Ved omgjøring av eksamensform vil regelen for å klage følge ny eksamensform. Det betyr at det kun er mulig å klage på formelle feil som kan ha noe å si for eksamensresultatet. Se Forskrift til Opplæringloven § 5-10 for mer informasjon.

Endring fra muntlig til skriftlig eksamen

Særskilt tilrettelegging av eksamen - endret eksamensform fra muntlig til skriftlig eksamen. Dette er kun mulig i fag der kompetansemålene ikke krever en muntlig eksamensform.
 
Gjennomføring av eksamen
Dette er en 3 timers skriftlig eksamen.

Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen avhenger av faget. Eksamenene kan deles i fire kategorier:

  1. eksamen uten tilgang til internett
  2. eksamen med begrenset tilgang til internett
  3. todelt eksamen med begrenset tilgang til internett
  4. eksamen med fri tilgang til internett

Du vil få nærmere beskjed hva som er gjeldende for ditt fag.
 
Offentliggjøring av karakter
Du får nærmere beskjed om når du får resultatet. Det er vanlig at det er ca 3 ukers sensurfrist.
 
Klage
Ved klage på skriftlig karakter vil en klagenemnd prøve alle sider ved karakterfastsettingen.

Dette gjelder også eksamener der eksamenformen er endret til skriftlig på bakgrunn av tilrettelegging. Du har 10 dagers klagefrist. Elever sender klage til egen skole. Privatister sender klagen til Eksamenskontoret.
 
Fra forskrift til Opplæringsloven § 5-5:

"Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar.

Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket.

Fristen blir avbroten når den som har klagerett, ber om grunngiving for vedtaket. Ny frist gjeld frå det tidspunkt klagaren har fått grunngivinga." 

Skjermet eksamensplass

Det vil være mulig å søke om å gjennomføre eksamen i et lokale der det ikke er mange andre. 

Skrivehjelp

Du kan søke om å få skrivehjelp til din skriftlige eksamen. Eksamenskontoret anskaffer skrivehjelp. Du må ta med deg egen pc/data til eksamen og du dikterer det skrivehjelpen skal skrive ned. Du er selv ansvarlig for å diktere tekstformat og oppsett i besvarelsen.

Assistent

Du kan søke om å ha med deg assistent til eksamenslokalet under eksamensgjennomføringen av dokumenterte medisinske årsaker.

Du må selv anskaffe assistent. Eventuelle utgifter i forbindelse med assistenten dekkes ikke av eksamenskontoret. Det er ikke mulig å kommunisere med assistenten under eksamen uten at en eksamensvakt er til stede. Assistentens rolle avklares sammen med eksamenskontoret i forkant av eksamen.

Tegnspråktolk

Du bestiller selv tegnspråktolk og avtaler bruk av tegnspråktolk fra en offentlig godkjent tolketjeneste.

Publisert: 17.10.2019 Oppdatert: 17.10.2019 kl.09.17