Etter eksamen

Resultatet av eksamen

Hvor kan jeg se eksamensbesvarelsen min?

Du kan ikke lenger be om kopi av besvarelse på e-post. Ønsker du å se din leverte besvarelse, kan du logge inn på Udir med ID-porten eller feide. Besvarelsen din blir tilgjengelig dagen etter eksamen.

Klikk her for å se eksamensbesvarelsen din

Når er karakterene klare?

Karakter for skriftlig eksamen
Disse vil du finne i Privatistportalen noen dager etter fellessensuren:

 • rundt 5. januar for høsteksamen
 • rundt 20. juni for våreksamen

Ved skriftlig eksamen kan du ikke kreve begrunnelse for karakteren som er satt. Se Opplæringslova §5-7 for mer informasjon.

Karakterer for muntlig/muntlig-praktisk og praktisk eksamen
Disse vil du finne i Privatistportalen så fort de er registrert inn i karaktersystemet, normalt kort tid etter eksamensdagen.

Karakterene er klare før fristen for søking til høyere utdanning.

Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Du har rett til å få dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Hvordan bestiller jeg kompetansebevis?

Du bestiller kompetansebevis ved å logge deg inn og registrere opplysningene dine i vårt bestillingsskjema. Ordinær behandlingstid er inntil 3 uker.

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for innlogging. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Klikk her for å bestille kompetansebevis

Hvordan bestiller jeg vitnemål?

Du kan selv bestemme om resultatet fra privatisteksamen skal påføres vitnemålet du har fra før. Ønsker du kopi av vitnemål eller nytt vitnemål etter privatisteksamen, må du ta kontakt med skolen du har vitnemål fra.

Du trenger kun å levere utskrift av karakterer fra Privatistweb til din skole. 

Vitnemål som helsepersonell

For å kunne jobbe som helsepersonell i Norge trenger du autorisasjon.

Eksamenskontoret lager vitnemål og søker om autorisasjon for deg, dersom du har fullført yrkesfaglig utdanningsprogram uten opplæring i bedrift.

Du bestiller vitnemål og autorisasjon ved å logge deg inn og registrere opplysningene dine i vårt bestillingsskjema. Ordinær behandlingstid er inntil 3 uker.

Når du har fullført bestillingen, må du huske på å ettersende dokumentasjon på arbeidspraksis (eller at du på annen måte har oppfylt kravene til yrkesfaglig fordypning, YFF). Dette sender du via eDialog. Merk tittelfeltet med "Eksamenskontoret".

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for innlogging. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Klikk her for å bestille vitnemål og autorisasjon

Elektronisk vitnemål

Hvis du har fullført norsk videregående skole i 2011 eller senere, har du også et elektronisk vitnemål. Dette blir lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase.

Tok du eksamen som privatist i et annet fylke?

Du må bestille kompetansebevis fra det fylket du var oppmeldt som privatist i. Rett kopi av dette kompetansebeviset må sendes til skolen du tidligere var elev ved dersom du ønsker å få karakteren påført på vitnemålet. 

Søknad til høyere utdanning

Karakterer fra privatisteksamen blir ikke overført elektronisk til Nasjonal vitnemålsdatabase/Samordna opptak.

Dersom du skal søke opptak til høyere utdanning må du selv sende kopi av kompetansebeviset. Les mer på Samordna opptak om hvordan du søker til videre studier.

Dersom studiestedet du søker plass ved krever kompetansebevis, må du bestille dette hos oss innen 21. juni for våreksamen. Vi vil da sende deg kompetansebeviset før søknadsfristen er utløpt (1. juli for universitet og høgskole).

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. 

NB!
Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille et nytt vitnemål?

Hvis du har mistet vitnemålet ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du har vitnemål fra som elev. Skolen vil lage et duplikat.

Hvordan bestille et nytt kompetansebevis?

Som privatist får du dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen på et kompetansebevis. Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt kan du bestille et nytt. Du må fullføre betalingen direkte i skjemaet.

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for innlogging. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Klikk her for å bestille nytt kompetansebevis

Eldre dokumentasjon

Unntak - gamle Telemark:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

 • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
 • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom et eget bestillingsskjema.

Unntak - gamle Vestfold:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

 • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 1998
 • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 1998

Da må du ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Hvordan bestille et nytt fag/svennebrev?

Det koster kr. 500,- å få erstattet det gamle. Du kan benytte betalingsinformasjonen under.

Til kontonr.: 1506.22.37578
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 2844
3702, Skien

Klage på skriftlig eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned. Du skal ikke begrunne klagen.

Du kan lese mer om klage på skriftlig eksamen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet 

Klagefrister

Våreksamen - hurtigklagefrist 25. juni, ordinær klagefrist 30. juni

Ved våreksamen er det 2 frister for klage. For at klager i fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag skal kunne behandles raskt, må du sende klageskjema senest 25. juni. Ordinær klagefrist er 30. juni

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag kan behandles som hurtigklage:

norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3.

Høsteksamen

Frist for klage på skriftlig høsteksamen er 20. januar.

 • Svar på klage sendes med e-post/post ca. 15. mars. Dette er etter oppmeldingsfristen til våreksamen. Ønsker du å gå opp til ny eksamen til våren må du derfor melde deg opp innen 1. februar. 

Dersom du får medhold i klagen din og ikke lenger ønsker å gå opp til eksamen, må du sende oss en e-post. Vi vil da melde deg av eksamen og tilbakebetale eksamensavgiften. 

Hvordan klager du?

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Klikk her for å klage på skriftlig eksamen 

Fra forskrift til opplæringsloven kap 5

"Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar. Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket. Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen".

Forskrift til opplæringsloven

Klage på muntlig eksamen

Reglene for klage på muntlig eksamen gjelder også for klage på praktisk eksamen.

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen. 

Hvordan klager du?

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne registrere din klage. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Klikk her for å klage på formelle feil under muntlig eksamen

Eksempler på formelle feil

Formelle feil kan være:

 • Privatisten får ikke bruke den tiden han/hun har krav på
 • Privatisten blir avbrutt av forstyrrelser
 • Gjeldende regler for karaktersetting er ikke fulgt
 • Eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens mål
 • Trakasserende opptreden fra sensor eller eksaminator
 • Sensor som åpenbart ikke følger med / sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt)

Når du klager på muntlig eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Forskrift til opplæringsloven

Her kan du lese mer om klage på muntlig og muntlig-praktisk eksamen

 
 

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 01.07.2021 kl.11.33

Se også sider om eksamen for privatister