Etter eksamen

Resultatet av eksamen

Når er karakterene klare?

Resultatet vil du finne på privatistweb  etter hvert som vi får resultatene. 

 • i løpet av januar for høsteksamen
 • i slutten av juni for våreksamen

Karakterene er klare før fristen for søking til høyere utdanning.

Bestilling av vitnemål og kompetansebevis

Ved opptak til høyere utdanning kreves det kompetansebevis eller vitnemål. Du må selv sende kopi av kompetansebeviset /vitnemålet til høgskole eller universitet.

Du kan lese mer om hvordan du søker til videre studier på nettsidene til Samordna opptak

Bestilling av kompetansebevis - 20. juni

Dersom studiestedet du søker plass ved krever kompetansebevis, må du bestille dette hos oss innen 20. juni for våreksamen. Du må oppgi navn, personnummer, adresse og hvilke av fagene dine du ønsker kompetansebevis for.

Dersom du har bestilt kompetansebevis, blir det sendt til den adressen du har oppgitt på privatistweb. Har du endret adresse, må du derfor sende informasjon om dette til oss.  

Send e-post til: eksamenskontoret@vtfk.no 

Bestilling av vitnemål

Hvis du skal ha vitnemål eller få nytt vitnemål, må du henvende deg til den skolen du tidligere var elev ved.  Alle videregående skoler i Vestfold og Telemark trenger kun kopi av din side på privatistweb.

Hvis du har tatt privatisteksamen i et annet fylke enn Vestfold og Telemark, må du bestille kompetansebevis fra det fylket innen fristen de setter. Rett kopi av kompetansebeviset må du sende skolen du tidligere var elev på umiddelbart etter at du har mottatt det, dersom du skal søke høyere utdanning innen fristen.  

Du kan selv bestemme om du vil ha påført den nye karakteren hvis du har vitnemål fra før.

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. Kopi av tidligere dokumentasjon er gratis. NB! Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille vitnemål/kompetansebevis?

Hvis du har mistet vitnemålet eller kompetansebeviset ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du fikk det fra for å få et duplikat.

Unntak

I gamle Telemark er det unntak fra hovedregelen dersom:

 • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
 • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom følgende bestillingsskjema: http://www.ikakongsberg.no/arkivhenvendelser/karakterinnsyn

Hvordan bestille fag/svennebrev?

I gamle Vestfold:

Send e-post om hva slags dokumentasjon du trenger til fagopplaring@vtfk.no. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

I gamle Telemark:

Duplikat av fag/svennebrev må bestilles på eget skjema.

Bestilling av duplikat

For privatister

Send e-post om hva slags dokumentasjon du trenger. Husk å skrive fullt navn og adresse. Du vil få oppgitt et kontonummer og en betalingsfrist, og må sende kvittering før vi sender nytt bevis.

Send e-post til: eksamenskontoret@vtfk.no 

Annet behov for vitnemål?

Dersom du har tatt opp fag som gjør at du har oppnådd et vitnemål eller forbedret karakter, er det den siste skolen du gikk på som skal skrive ut nytt vitnemål.

Dersom du har tatt det siste året som privatist og skal ha vitnemål for et 3-årig løp, er det eksamenskontoret som må skrive ut vitnemålet til deg. Send e-post til eksamenskontoret@vtfk.no med fullt navn og adresse.

NB! Fag og skolegang fra før år 2000 ligger ikke nødvendigvis i våre systemer. I disse tilfellene må du derfor selv innhente dokumentasjon.

Klage på skriftlig eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned. Du skal ikke begrunne klagen.

Du kan lese mer om klage på skriftlig eksamen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet 

Klagefrister

Våreksamen - hurtigklagefrist 26. juni, ordinær klagefrist 2. juli

Ved våreksamen er det 2 frister for klage. For at klager i fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag skal kunne behandles raskt, må du sende klageskjema senest 26. juni. Ordinær klagefrist er 2. juli

 • Svar fra hurtigklagebehandlingen sendes med e-post/post senest 6. juli.
 • Svar fra ordinær klage sendes med e-post/post senest 11. september.

Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag kan behandles som hurtigklage:

norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskingslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3.

Høsteksamen

Frist for klage på skriftlig høsteksamen er 20. januar.

Hvordan klager du?

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Hvis du ønsker å klage på skriftlig karakter, må du logge deg inn på klageskjemaet med din elektroniske ID: Logg deg inn på klageskjema. 

Fra forskrift til opplæringsloven kap 5

"Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 dagar. Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket. Den som har klagerett, kan ikkje krevje grunngiving for karakterar til skriftleg eksamen".

Forskrift til opplæringsloven

Klage på muntlig eksamen

Reglene for klage på muntlig eksamen gjelder også for klage på praktisk eksamen.

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

På muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen. 

Hvordan klager du?

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Hvis du ønsker å klage på muntlig eksamen, må du logge deg inn på klageskjemaet med din elektroniske ID: Logg deg inn på klageskjema.

 

Eksempler på formelle feil

Formelle feil kan være:

 • Privatisten får ikke bruke den tiden han/hun har krav på
 • Privatisten blir avbrutt av forstyrrelser
 • Gjeldende regler for karaktersetting er ikke fulgt
 • Eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens mål
 • Trakasserende opptreden fra sensor eller eksaminator
 • Sensor som åpenbart ikke følger med / sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt)

Når du klager på muntlig eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Forskrift til opplæringsloven

Her kan du lese mer om klage på muntlig og muntlig-praktisk eksamen

 
 

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 16.09.2020

Se også sider om eksamen for privatister