Før eksamen

For å ta eksamen er det viktig å være godt forberedt! Da vil du kunne oppnå best mulig resultat.

Du vil også finne mye nyttig informasjon om eksamen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Oppmelding og frister

Oppmeldinger til eksamen skjer i privatistweb. Du må betale med kort når du melder deg opp. Når du skal velge fylkeskommune må du velge mellom gamle Telemark og gamle Vestfold.

Utsatt eksamen til våren 2021:

Registrerte du deg i skjemaet for utsatt eksamen høsten 2020 vil du bli automatisk overført til eksamen våren 2021. Du bør logge deg inn i privatistweb før 1. februar for å se at du er oppmeldt til riktig eksamen. Er du privatist i gamle Vestfold skal du nå logge deg inn i privatistweb for gamle Vestfold.

Frister for oppmelding

Privatistweb er åpen for oppmelding:

 • For høsteksamen: 1.september - 15.september (stenger klokken 23.59)
 • For våreksamen:   15.januar - 1.februar (stenger klokken 23.59)

Du må melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgiften innen fristen.

www.privatistweb.no

Oppmelding i Privatistweb

Her kan du lese mer om hvordan du melder deg opp i privatistweb.

Hvis du ikke finner faget eller er usikker på hvilket fag du ønsker å melde deg opp i, ta kontakt med Eksamenskontoret.

Spesielle krav til oppmelding

Oppmelding i språkfag: Som privatist må du ha både muntlig og skriftlig karakter for å få faget godkjent hvis du skal ha studiekompetanse eller vitnemål. Dette gjelder i språkfag der elever får 1 standpunktkarakter. I språkfag der elever får 2 standpunktkarakterer, 1 for skriftlig og 1 for muntlig, kan du som privatist velge å gå opp i en av delene. I noen fremmedspråk vil muntlig eksamen kunne gjennomføres i et annet fylke. Du vil få nærmere beskjed om hvor du må reise for å ta eksamen.

Oppmelding i biologi 2fysikk 2geofag 2informasjonsteknologi 2kjemi 2 og teknologi og forskningslære 2: En privatist må opp til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen.

Hva skjer hvis du ikke kan møte til eksamen?

Du har rett til å ta eksamen i neste eksamensperiode dersom du melder deg av eksamen grunnet Covid-19/smittevernshensyn.  Eksamensavgiften refunderes ikke. Du vil bli overført til neste eksamensperiode dersom du melder deg av innen fristen.

Se forskrift til Opplæringsloven § 3-32 for mer informasjon.

Hva må du gjøre?

Du må registrere at du ikke kan møte til eksamen. Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne registrere fravær. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Registreringen må gjøres snarest mulig på skjemaet Utsatt privatisteksamen.

Frist er 1 dag fra eksamensdato. Dersom du registrerer fravær etter dette, vil du ikke få utsatt eksamen. 

Har du gyldig dokumentasjon på andre årsaker til fravær enn Covid-19, er frist for å sende inn dette 1 uke etter eksamensdato. Dokumentasjonen sendes til eksamenskontoret@vtfk.no.

Blir du syk under eksamen?

Dersom du blir syk under eksamen, må du strakt melde fra til eksamensvakten som da vil varsle eksamenskontoret. Du vil da få beskjed om det er grunnlag for å avbryte eksamenen med rett til eksamen i neste eksamensperiode.

Eksamensavgift

Eksamensavgiften betales med kort. Oppmeldingen er ikke gyldig før du har betalt. Sjekk at "Min side" på Privatistweb viser at du har betalt.

Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet.

Priser for eksamen

Gebyret er 1186 kroner per eksamen for

 • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
 • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

Gebyret er 2373 kroner per eksamen for

 • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

Prisene gjelder per eksamen. Innbetalt eksamensavgift blir ikke refundert dersom du må trekke deg eller utsette eksamen.

Veiledning til kortbetaling.

For språkfag og norsk

For alle språkfag som har skriftlig og muntlig prøve med to karakterer, må du betale 2 avgifter.
I norsk betales det 3 prøveavgifter; 1 for norsk hovedmål, 1 for norsk sidemål og 1 for norsk muntlig.

Lærlinger

På privatistweb må lærlinger registrere seg med organisasjonsnummeret til sin lærebedrift.

Eksamensdato/sted

Privatisteksamen og tverrfaglig teoretisk prøve for praksiskandidater og lærlinger arrangeres to ganger i året.

 • Høsteksamen: November- desember
 • Våreksamen:  April- juni

Du får epost /SMS når eksamensdato/eksamenssted ligger klart i privatistweb - ca. 1. november/1. april. Som privatist har du ansvar for å kontrollere at opplysninger som du har gitt på privatistweb er riktige

Muntlig eksamen / muntlig-praktisk eksamen

Høsteksamen: 10. nov - 20. des  (datoene er klare ca 1. nov) *
Våreksamen: 10. april - 20. juni (datoene er klare ca 1. april) *

* Unntaket er fremmedspråk muntlig; hvor perioden går fra 1.nov på høsteksamen og fra 1. april på våreksamen. 

Det er ikke anledning til å bytte oppsatte eksamensdatoer.

Skriftlig eksamen

Datoer for skriftlige fag finner du på privatistweb når du melder deg opp.

Sentralgitte fag (udir.no)

Programfag og fellesfag yrkesfag

Læreplaner og bøker

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen.

Læreplaner

Du må sette deg inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i. Det er kompetansemålene i den enkelte læreplan som forteller deg hva du må kunne. Her finner du oversikt over læreplaner i kunnskapsløftet (udir.no)

Lærebøker

Det er ikke krav om bruk av spesielle bøker. Du kan ta kontakt med en videregående skole for tips til hvilke bøker du kan bruke. Du kan også finne mye aktuelt lærestoff på nettsidene for Digitale læremidler for videregående opplæring.

Tilrettelegging av eksamen 

Frist for å søke om tilrettelegging er satt til 20. september for høsteksamen og 5. februar for våreksamen. 

Dersom du venter på sakkyndig vurdering må du allikevel sende inn den elektroniske søknaden innen fristen, og samtidig gi beskjed om at sakkyndig vurdering vil bli ettersendt. 

Hvordan søker du?

Du søker om tilrettelegging av ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Hva trengs av dokumentasjon?

Du må legge ved sakkyndig vurdering. Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen.
Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT. Du har selv ansvar for å sende inn relevant dokumentasjon.

Har du søkt innen fristen, men ikke hadde sakkyndig vurdering klar da må dette ettersendes til eksamenskontoret@vtfk.no 

Hvilke tiltak kan du søke om?

Du kan søke om ulike former for tilrettelegging ved eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Dersom du har behov for særskild tilrettelegging og kan dokumentere dette, vil du kunne få forholdene lagt tilrette slik at du kan vise kompetansen din i faget. Tilretteleggingen kan ikke gi fordeler sammenliknet med de som ikke får tilrettelagt eksamen.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk.

Les mer om tiltak du kan søke om

Fra opplæringsloven

Utdrag fra forskrift til Opplæringsloven § 3-29. Særskild tilrettelegging av eksamen:

 • Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.
 • Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.
 • Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen 

Fritak sidemål

Du må melde deg opp til eksamen i skriftlig sidemål og sende inn dokumentasjon på at du har rett til fritak i skriftlig sidemål.

Søknadsfrist
 • For høsteksamen: 20. september
 • For våreksamen:   5.februar

Søknader uten nødvendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

Fritak gir rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, ikke fra å lese og forstå tekster på sidemålet.

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen. Eksamensavgiften blir tilbakebetalt hvis søknaden blir innvilget.

Har du rett til fritak?

Privatister har rett til fritak fra vurdering med karakter i sidemålet dersom de:

 • har problemer med å beherske begge målformer på grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon (dokumentert av sakkyndig)
 • ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
 • fylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak
 • har vært fritatt for vurdering i sidemål på grunnlag av individuell opplæringsplan

Se forskrift til Opplæringsloven § 3-19 for mer informasjon.

Hva skal du sende inn?

Du må melde deg opp til eksamen og sende inn dokumentasjon innen oppmeldingsfristen. Gyldig dokumentasjon er sakkyndig vurdering som viser at du har behov for fritak, eller bostedsattest som viser at du ikke har gått på grunnskole i Norge.

Hvis du er elev ved en videregående skole er det skolen som skal behandle søknaden om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål.

Hvordan søker du?

Du søker om fritak i sidemål ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Norsk for språklige minoriteter

Det er innført ny læreplan og egen eksamenskode for elever og privatister med kort botid i Norge.

Ny læreplan

Du kan ta privatisteksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis du har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet du tar eksamen første gang.

Hvis du har bodd i Norge mindre enn 6 år, kan du selv bestemme om du vil melde deg opp til eksamen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge, eller ta eksamen etter ordinær læreplan i norsk.

Her kan du lese mer om den nye læreplanen.

Eksamen i norsk for språklige minoriteter har én dags forberedelse. Husk å laste ned forberedelsen fra hjemmesiden til Utdanningsdirektoratet.

Her kan du laste ned forberedelsen. (udir.no)

Søknadsfrist
 • For høsteksamen: 20. september
 • For våreksamen: 5. februar

Du må melde deg opp til eksamen, og sende søknad om å få ta eksamen i norsk som andrespråk.

Du må ta både skriftlig og muntlig eksamen for å bestå faget:

 • For generell studiekompetanse: NOR1405 og NOR1406
 • For påbygg: NOR1410 og NOR1411
 • For Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram: NOR1408 og NOR1409

Behandling av søknader starter når søknadsfristen har utløpt. Du får svar senest 4 uker etter søknadsfristen.

Hva slags dokumentasjon må du sende?

Du må legge ved dokumentasjon på kort botid (kopi av bostedsattest). 

Hvis dokumentasjon ikke er mottatt innen fristens utløp, vil du bli overført til eksamen i norsk hovedmål (NOR1211 eller NOR1231).

Hvordan søker du?

Du søker om tilrettelegging av ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Eksamensveiledning

Eksamensveiledningene gir deg informasjon om hva det legges vekt på for å oppnå de forskjellige karakterene.

Skriftlige fag

Her finner du eksamensveiledninger  i fellesfag og i programfag for yrkesfaglige programområder. Eksamensveiledningene er felles for flere fylker.

Muntlige og muntlig-praktiske fag

Her finner du eksamensveiledninger i noen muntlige og muntlig-praktiske fag:

Eksamensveiledning i engelsk

Eksamensveiledning i fremmedspråk

Eksamensveiledning i fysikk

Eksamensveiledning i kjemi

Eksamensveiledning i matematikk

Eksamensveiledning i naturfag

Eksamensveiledning i norsk Vg3

Eksamensveiledning i norsk yrkesfag

Eksamensveiledning i psykologi 1

Eksamensveiledning i samfunnsfag

Eksamensveiledning i teknologi og forskningslære

Praktisk eksamen

Eksamensveiledning til praktisk eksamen vil bli delt ut sammen med forberedelsen til eksamen.

 

Publisert: 04.10.2019 Oppdatert: 15.01.2021 kl.11.39

Se også sider om eksamen for privatister