Folkehelseundersøkelse

Forskrift om oversikt over folkehelsen omtaler i §7 gjennomføring av fylkesvise folkehelseundersøkelser blant innbyggerne. Dette er spørreundersøkelser som gir verdifull oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og i tillegg sosial ulikhet i helse.
Foto: Madelen Heian

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark

Høsten 2021 svarte 34 000 innbyggere over 18 år på spørsmål om livskvalitet, søvn, psykiske helseplager, helsevaner, og tilgang til kulturtilbud og offentlig transport i nærmiljøet.

Resultater er presentert i ulike rapporter.

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark

I vedlegget til rapporten kan du gå ned i de enkelte kommunetabeller. 

Les mer om undersøkelsen på www.vtfk.no. Du kan også hente ut tall fra din kommune

Folkehelseundersøkelsen - Helse og trivsel i Vestfold 2015/2016

Vestfold fylkeskommune gjennomførte, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Agder-fylkene, for første gang Folkehelseundersøkelsen i 2015/2016. 

Spørreskjema brukt i undersøkelsen ga et overordnet bilde på befolkningens helsetilstand og livskvalitet. Det inkluderte viktige faktorer som virker inn på befolkningens helse, og som det er vanskelig å finne pålitelig informasjon om. Svar fra undersøkelsen ble koblet mot sosioøkonomisk bakgrunnsinformasjon fra registre hos Statistisk sentralbyrå. Undersøkelsen har gitt verdifull kunnskap om sosiale helseforskjeller på lokalt og regionalt nivå. Se mer i egen rapport og resultater fra dybdeanalyser inkludert i «Slik lever vi Vestfold og Telemark, oversiktsdokument 2020». 

Langsiktig mål for undersøkelsen

Ved gjentatte undersøkelser vil det etter hvert bli mulig å få frem utvikling over tid. Dette kan være spesielt verdifullt med tanke på å vurdere om det går i riktig retning når det gjelder folkehelselovens overordnede formål om å utjevne sosiale helseforskjeller.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en mal som skal benyttes ved gjennomføring av fylkeshelseundersøkelser. I 2018 kom en ny revidert versjon av spørreskjema. Skjemaet brukt i 2021-undersøkelsen var styrket på å måle livskvalitet i befolkningen.

Resultater

Du kan se resultater og lese mer om Folkehelseundersøkelsen Helse og Trivsel i disse dokumentene:

Resultatrapport. Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel 2015 i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder

Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel 2015. De første resultatene for Vestfold

Mer om Folkehelseinstututtets arbeid med fylkeshelseundersøkelser:

Folkehelseinsituttet om fylkeshelseundersøkelser

Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark 

Last ned rapporten 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 23.09.2022 kl.10.27