Folkehelseundersøkelse

Forskrift om oversikt over folkehelsen omtaler i §7 gjennomføring av fylkesvise folkehelseundersøkelser blant innbyggerne. Dette er spørreundersøkelser som gir verdifull oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og i tillegg sosial ulikhet i helse.
Foto: Madelen Heian

Undersøkelse i Vestfold 2015/2016

Vestfold fylkeskommune gjennomførte, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Agder-fylkene en slik fylkeshelseundersøkelse for voksne, kalt Folkehelseundersøkelsen - Helse og Trivsel, i 2015/2016.

Spørreskjema brukt i undersøkelsen gir et overordnet bilde på befolkningens helsetilstand og livskvalitet. Det inkluderer viktige faktorer som virker inn på befolkningens helse, men som det ellers er vanskelig å finne pålitelig informasjon om. Svar fra undersøkelsen i 2015/16 ble koblet mot sosioøkonomisk bakgrunnsinformasjon fra sentrale registre hos Statistisk sentralbyrå, og har dermed gitt verdifull kunnskap om sosiale helseforskjeller på lokalt og regionalt nivå.

Langsiktig mål for undersøkelsen

Ved gjentatte undersøkelser vil det etter hvert bli mulig å få frem utvikling over tid. Dette kan være spesielt verdifullt med tanke på å vurdere om det går i riktig retning når det gjelder folkehelselovens overordnede formål om å utjevne sosiale helseforskjeller.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet og videreutvikler mal som skal benyttes ved gjennomføring av fylkeshelseundersøkelser. I 2018 kom en ny revidert versjon av spørreskjema. Skjemaet er nå styrket på å måle livskvalitet i befolkningen.

Resultater

Du kan se resultater og lese mer om Folkehelseundersøkelsen Helse og Trivsel i disse dokumentene:

Resultatrapport. Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel 2015 i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder

Folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel 2015. De første resultatene for Vestfold

Mer om Folkehelseinstututtets arbeid med fylkeshelseundersøkelser:

Folkehelseinsituttet om fylkeshelseundersøkelser

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 20.12.2019 kl.09.37