Ungdata

Ungdata er lokale spørreundersøkelser for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreundersøkelsene dekker helheten i ungdommens liv og gir innsikt i ungdommens eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd. Ungdata gir dermed god innsikt i hvordan er det å være ung i Vestfold og Telemark i dag.
Foto: Håkon Sandvand

Ung i Vestfold og Telemark 2021

Våren 2021 svarte 22 000 elever på ungdomsskoler og videregående skoler på ungdataundersøkelsen. De ble blant annet spurt om hvordan korona-pandemien påvirket hverdagen deres, deres forhold til foreldre og venner, skole og fremtid, fritid og helse og trivsel.

Les mer om undersøkelsen som ble gjennomført i 2021

Last ned et sammendrag av masteroppgaven Ungdom, klimabekymringer og livskvalitet

Rapporter og analyser

Ungdataundersøkelsen gir fylkeskommunen, kommuner og andre aktører:

  • kunnskap om folkehelseutfordringer lokalt og regionalt
  • lokal kunnskap til å gjennomføre gode planprosesser
  • kunnskap til å jobbe målrettet både forebyggende og helsefremmende
  • kunnskap til å skape gode rammer for barn og unges helse og oppvekst.

Nedenfor finner du lenker på rapporter fra de siste undersøkelsene:

Ungdata-rapport 2015_i Telemark

Ungdata-rapport 2018 i Telemark

Ungdata-rapport 2017 i Vestfold

Ung i Vestfold og Telemark 2021

Nedenfor finner du analyser av sammenhenger mellom god psykisk helse og skolestress i Vestfold:

God psykisk helse og lite skolestress - sammenhenger i Ungdata. Ung i Vestfold 2017 

Har du spørsmål om Ungdata? Ta kontakt med Mona Kluck på e-post mona.kluck@vtfk.no eller telefon 409 16 399.

Ungdata pluss

Våren 2023 får alle barn fra 5.–7. klasse i Vestfold og Telemark tilbud om å delta i Ungdata pluss, en ny undersøkelse som skal følge barn fram til de er voksne.

Målet er å kartlegge sammenhengen mellom fritidsvaner, livskvalitet og helse. Undersøkelsen gjennomføres kun i Vestfold og Telemark fylke.

Ungdata pluss vil kunne bidra til en økt forståelse av funn fra de ordinære ungdataundersøkelsene. For eksempel kan vi få bedre kunnskap om psykiske plager for den enkelte over tid, og i hvor stor grad dette et forbigående fenomen som hører oppvekstårene til, eller om det har noe å si for livskvalitet i voksen alder.

De som deltar, skal svare på et spørreskjema i skoletiden våren 2023 og deretter følges de opp gjennom ungdomstiden og voksenlivet med spørreskjema og registerkoblinger. Datamaterialet vil bidra til lokalt og regionalt oversiktsarbeid, og danne grunnlag for vitenskapelige artikler og forskningsrapporter rettet mot beslutningstakere lokalt og regionalt.

Samarbeidsprosjekt  

Studien er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Velferdsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og Kompetansesenter Rus – Region Sør (KORUS Sør).

Les mer her: 

Ungdata pluss - en longitudinell studie av gutter og jenter i Vestfold og Telemark 

Skal følge ungdom til de blir voksne 

Ungdata pluss: en ny undersøkelse i Vestfold og Telemark 

Har du spørsmål om Ungdata pluss? Ta kontakt med Mari Katrine Nicholls Espetvedt (mari.espetvedt@vtfk.no/908 48 929 eller Mona Kluck (mona.kluck@vtfk.no/409 16 399).

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 12.04.2023 kl.10.11