Ungdata

Ungdata er lokale spørreundersøkelser for skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Spørreundersøkelsene dekker helheten i ungdommens liv og gir innsikt i ungdommens eget syn på temaer som familie, venner, nærmiljø, fritid, fysisk aktivitet, fysisk og mental helse, mobbing, rus og risikoatferd. Ungdata gir dermed god innsikt i hvordan er det å være ung i Vestfold og Telemark i dag.
Foto: Håkon Sandvand

Ny undersøkelse våren 2021

Våren 2021 har 22 000 elever på ungdomsskoler og videregående skoler svart på ungdataundersøkelsen. De har blant annet blitt spurt om hvordan korona-pandemien har påvirket hverdagen deres, deres forhold til foreldre og venner, skole og fremtid, fritid og helse og trivsel. De første resultatene fra undersøkelsen kommer i juni. 

Meld deg på lanseringsseminar 4. juni

Vi lanserer en utfyllende rapport med resultater fra undersøkelsen på konferansen "Ung i Vestfold og Telemark 2021" 6. - 7. desember 2021.   

De fleste ungdommer har det bra

Vestfold gjennomførte ungdata som fylkesundersøkelse i 2013 og 2017. Telemark gjorde det samme i 2015 og 2018.  

Resultatene fra undersøkelsene i både Vestfold og Telemark viser at de aller fleste ungdommer har et godt og tillitsfullt forhold til foreldrene sine, de har nære venner de kan stole på, og bare et mindretall blir plaget eller mobbet av andre ungdommer. 9 av 10 trives på skolen og nesten like mange føler at lærerne bryr seg om dem. De aller fleste føler seg trygge i nærområdet sitt, og er fornøyde med stedet de bor.

Samtidig er det noen utviklingstrekk som må vies oppmerksomhet. En høyere andel ungdommer har selvrapporterte fysisk og psykiske helseplager, en økt andel svarer at de både kjeder seg og gruer seg til å gå på skolen og flere føler seg ensomme og opplever et press om å lykkes.

Første felles undersøkelse for Vestfold og Telemark fylke ble gjennomført våren 2021.

Brudd i skikkelighetstrend?

Resultater fra undersøkelsen i Telemark 2018 viser flere tegn på et brudd i den skikkelighetstrenden som vi har sett prege norsk ungdom de siste 10–15-årene. Både andelen som drikker alkohol og røyker hasj er høyere i 2018 enn i 2015. Det er også flere som svarer at det gir status i vennemiljøet å drikke seg full eller å røyke hasj. Selv om de færreste er involvert i ulike former for problematferd, har andelen gutter som har begått minst 10 regelbrudd det siste året økt på alle klassetrinn. Samtidig er det nesten ingen ungdommer som røyker lengre, og andelen som snuser daglig har gått betydelig ned siden 2015.

Rapporter og analyser

Ungdataundersøkelsen gir fylkeskommunen, kommuner og andre aktører:

  • kunnskap om folkehelseutfordringer lokalt og regionalt
  • lokal kunnskap til å gjennomføre gode planprosesser
  • kunnskap til å jobbe målrettet både forebyggende og helsefremmende
  • kunnskap til å skape gode rammer for barn og unges helse og oppvekst.

Nedenfor finner du lenker på rapporter fra de siste undersøkelsene:

Ungdata-rapport 2015_i Telemark

Ungdata-rapport 2018 i Telemark

Ungdata-rapport 2017 i Vestfold

Nedenfor finner du analyser av sammenhenger mellom god psykisk helse og skolestress i Vestfold:

God psykisk helse og lite skolestress - sammenhenger i Ungdata. Ung i Vestfold 2017 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 11.05.2021 kl.14.31