Frisklivs,- lærings- og mestringstilbud

Fylkeskommunen er ansvarlig for å tildele tilskuddsmidler til etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud. Tilskuddsbeløpet fastsettes hvert år i statsbudsjettet, og de siste årene har det vært på ca. 1 600 000 kroner for Vestfold og Telemark fylke.
Foto: Idébanken for frisklivssentraler

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom. 

Målgruppen er personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom og som trenger hjelp til å endre levevaner. 

Retningslinjer for tildeling

Det er utarbeidet et regelverk for tilskuddsordningen. Merk spesielt at tiltaket/prosjektet det søkes tilskudd til, må være forankret i kommunale planer, og dokumentasjon på behandling og forankring i styrende organ må være vedlagt søknaden. Tilskudd kan gis til samme formål i inntil maks tre år med forbehold om Stortingets behandling av det årlige statsbudsjettet. 

Hvem kan søke? 

Tilskuddsordningen er søkbar kun for kommunale virksomheter. Det oppfordres til interkommunalt samarbeid. 

Utlysning av søknadsfrist 

Ordningen blir vanligvis utlyst i løpet av november hvert år og søknadsfristen vil være i mars. Årets søknadsfrist er onsdag 10. mars 2021. 

Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket det søkes om støtte til på en mest mulig detaljert måte. Det anbefales å bruke mal for prosjektsøknad. Budsjett må legges ved søknaden, og søknaden må undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt. Søknader skal sendes elektronisk til: post@vtfk.no

Prioritering i 2021

Regjeringen har bestemt at kommuner som omstiller seg i tråd med eldrereformen "Leve hele livet" skal prioriteres i flere tilskuddsordninger, inkludert «Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud».

Kommuner som har politisk vedtak om gjennomføring av reformen lokalt eller kan dokumentere at de er i prosess fram mot et vedtak, vil prioriteres. Se eget brev til kommunene. Det kreves ikke dokumentasjon av vedtaket i tilskuddssøknaden. Fylkeskommunen innhenter nødvendig dokumentasjon fra Statsforvalteren.

Tildelinger i 2021

Torsdag 6. mai fordelte fylkespolitikerne 1,6 millioner statlige kroner til frisklivsaktivitet i fylket. Les mer i nyhetsartikkelen

Publisert: 29.01.2020 Oppdatert: 17.12.2021 kl.12.27

Ønsker du å motta nyhetsbrev?

Helsedirektoratet sender jevnlig ut nyhetsbrev til frisklivssentraler. Du kan melde deg på her:

Guro Høydal
Folkehelserådgiver