Frisklivs,- lærings- og mestringstilbud

Forvaltningsansvaret for tilskudd til etablering og utvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud er overført fra fylkesmannen til fylkeskommunene fra 2020. Tilskuddsbeløpet fastsettes hvert år i statsbudsjettet, og de siste årene har det vært på ca. 1 600 000 kroner for Vestfold og Telemark fylke.
Foto: Idébanken for frisklivssentraler

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs,- lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom. 

Målgruppen er personer som har økt risiko for eller har utviklet sammensatte helseplager og kronisk sykdom og som trenger hjelp til å endre levevaner. 

Retningslinjer for tildeling 

Det er utarbeidet et revidert regelverk for tilskuddsordningen. Merk spesielt at tiltaket/prosjektet det søkes tilskudd til, må være forankret i kommunale planer, og dokumentasjon på behandling og forankring i styrende organ må være vedlagt søknaden. Tilskudd kan gis til samme formål i inntil maks tre år med forbehold om Stortingets behandling av det årlige statsbudsjettet. 

Hvem kan søke? 

Tilskuddsordningen er søkbar kun for kommunale virksomheter. Det oppfordres til interkommunalt samarbeid. 

Utlysning av søknadsfrist 

Ordningen blir utlyst i løpet av november hvert år og søknadsfristen vil være i mars. Årets søknadsfrist er fredag 13. mars 2020.   

Søknaden må inneholde beskrivelse av tiltaket det søkes om støtte til på en mest mulig detaljert måte. Budsjett må legges ved. Søknaden må undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt. Søknader skal sendes elektronisk til: post@vtfk.no 

Publisert: 29.01.2020 Oppdatert: 31.01.2020

Heidi Hamadi
Rådgiver, seksjon folkehelse og livsmestring