Liv og røre i grunnskole

Liv og røre skal bidra til bedre læring, trivsel og helse for barn og unge i skoler og SFO. Det overordnede målet er å bedre levekår gjennom økt fysisk aktivitet, sunne og inkluderende måltider og bedret psykososialt miljø. Per i dag er elleve kommuner med i satsingen.

Fysisk aktivitet i fag, sunne og inkluderende måltider og holdningsarbeid

Fysisk aktivitet i fag skal bidra til at barn og unge er fysisk aktive i minst 60 minutter daglig, jamfør nasjonale anbefalinger.

Kostholdsdelen bygger på Helsedirektoratets nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen. Den sier både noe om gjennomføringen av skolemåltidet og om ernæringskvaliteten i mat og drikke.

Holdingsarbeidet bygger på læreplanen og nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Hensikten er å arbeide tverrfaglig og systematisk for å styrke elevenes kunnskap og erfaring med sammenhengene mellom fysisk aktivitet, sunt kosthold og læring, helse og trivsel.

Til Liv og røre er det utarbeidet en veileder som forteller mer om hva Liv og røre er. Den kan brukes som et verktøy ved implementering i kommunen. Du kan laste ned veilederen her.

Samarbeidsprosjekt 

Liv og røre er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst- Norge, støttet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. 

Undersøker endringer 

I forskningsdelen av Liv og røre blir det på utvalgte ungdomsskoler undersøkt om det har skjedd endringer i elevenes læring, fysiske aktivitet og kosthold og i skolens psykososiale miljø. Per februar 2020 er to doktorgrader, elleve mastere og en bachelor tilknytta Liv og røre. 

Liv og røre i barnehager - en pågående pilot  

Høsten 2018 ble det igangsatt en pilot for Liv og røre i barnehager. Piloten bygger på modellen fra Liv og røre i skole og legger vekt på blant annet bevegelsesglede og matglede i barnehagen. 

En bacheloroppgave og en masteroppgave er tilknytta deler av modellen.

Piloten har blitt utviklet i samskaping med Bamble kommune og ferdigstilles våren 2020.

Veileder

Veilederen gir en oversikt over hva Liv og røre er og er et godt hjelpemiddel ved implementering i kommunen. 

Veilederens innhold 

I den interaktive veilederen blir det beskrevet hvordan Liv og røre kan forankres, informasjon om ulike forsknings- og kunnskapsbaserte verktøy, og arbeidsmetoder for å nå målene i Liv og røre. 

Det er også en oversikt over både obligatoriske og frivillige kurs innen kosthold, fysisk aktivitet og holdsningsarbeid. Rollebeskrivelser med ansvar og oppgaver for de ulike målgruppene i Liv og røre er tydelig beskrevet. 

Vedlegg i veilederen

Under vedlegg finner du avtalemaler, eksempler på program, forslag til innkjøpslister for utstyr til bruk i fysisk aktivitet i fag, nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skolen og sjekkliste for disse. 

Du finner også maler for ukemeny og bruksanvisning for Liv og røre bagen. 

Her kan du laste ned den interaktive veilederen

Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg fra ressurslærersamlinger 

Fysisk aktivitet i fag skal bidra til at barn og unge er fysisk aktive i minst 60 minutter daglig, jamfør nasjonale anbefalinger. Her får du tips og ideer til hvordan du kan gjennomføre undervisningsopplegg som legger til rette for det. 

Kompendiet ble for første gang laget etter en samling for ressurslærere i september 2018. Nye ressurslærersamlinger ble gjennomført i februar og september 2019 og mars 2020. Kompendiet ble da ytterligere oppdatert. Høsten 2020 ble det lagt opp til lokale ressurslærersamlinger og det ble laget et nytt kompendium med undervisningsopplegg. Oppleggene er hentet fra ulike Liv og røre-skoler og basert på kompetansemål fra læreplanen. Tusen takk for alle bidrag. 

I Liv og røre blir fysisk aktivitet i fag brukt som et metodevalg og en variasjon i undervisning. Dette er viktig for å redusere stillesitting og helseutfordringene det innebærer.

Vi håper kompendiet kan være et nyttig bidrag inn i arbeidet med fysisk aktivitet i fag.

Her kan du laste ned det interaktive kompendiet med undervisningsopplegg

Her kan du laste ned det interaktive kompendiet med undervisningsopplegg fra høsten 2020

Kontakt: Jorunn Borge Weshtrin, prosjektleder for Liv og røre, jorunn.westhrin@vtfk.no, 920 94 996

ASK-basen, en digital ressursbank 

ASK-basen er en digital ressursbank der du finner gode undervisningsopplegg til bruk for fysisk aktivitet i fag. Målgruppe er lærere i grunnskolen. 

I ASK-basen finner du: 

 • eksempler på hvordan du kan bruke fysisk aktivitet som metodevalg i fag 
 • forslag til aktiviteter du kan bruke til korte avbrekk for å redusere stillesitting, 5 minutteren 

ASK-basen er utviklet gjennom ASK-prosjektet ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. 

Fyll inn målgruppe og fag- og få ferdige undervisningsopplegg. Gå direkte til ASK-basen her

Kontakt: Jorunn Borge Weshtrin, prosjektleder for Liv og røre, jorunn.westhrin@vtfk.no, 920 94 996

Verktøy

Produktliste for smakssatte meierivarer 

Produktlista er en oversikt over smakssatte meierivarer og skal hjelpe skolekantiner til å velge de rette produktene. 

Mange smakssatte meierivarer og andre leskedrikker inneholder mye tilsatt sukker som er svært ugunstig for elevenes læring, konsentrasjon og helse. Denne produktlista oppfyller nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen og anbefales brukt i alle skolekantiner. Det er også utviklet en egen mal kantinene kan bruke som drikkemeny ved å fylle ut hvilket sortiment de tilbyr. 

Last ned:

Produktliste for smakssatte meierivarer

Mal for drikkemeny i kantina (bokmål)

Mal for drikkemeny i kantina (nynorsk)

Kontakt:

Menymaler for skole og SFO

Menymalene er laget for å sikre gode rammer rundt skolemåltidet både på SFO og i ungdomsskolekantinene. På SFO anbefales det å servere havregrøt en gang per uke, varmmat inne på SFO en gang per uke og mat på tur en gang per uke.

På SFO og i kantinene legges det vekt på å bruke mer grovt, mer grønnsaker og ha en variasjon mellom fisk, kjøtt og vegetarretter, jamfør nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen. 

Ved å bruke menymal vil SFO og kantine få et godt og oversiktlig system og menyplanleggingen vil sikre elevene et variert og næringsrikt mattilbud. Det oppfordres til at menyen legges ut på skolens hjemmeside, henges opp i kantina, i klasserom/personalrom, vises på skoleskjermer eller kanskje kantina har en egen facebookside? God og aktiv markedsføring kan bidra til mersalg i kantina.

Last ned:

Menymal for SFO (bokmål)  Menymal for SFO (nynorsk)

Menymal for kantine (bokmål)  Menymal for kantine (nynorsk)

Kontakt:

Matpakkebrosjyre

"Matpakka" er en brosjyre med praktiske tips og råd til en næringsrik og velsmakende matpakke. Et godt kosthold fremmer vekst, utvikling, styrker immunforsvaret, konsentrasjon og hukommelse. Barnet vil være mett over lengre tid og vil få mer energi, bedre humør og overskudd i hverdagen.

Skole og skolehelsesykepleiere snakker med både foreldre og elever om hvor viktig en næringsrik og velsmakende matpakke er for å opprettholde konsentrasjonen gjennom hele skoledagen. Brosjyren er egna til å dele ut på foreldremøter i 5. trinn og til elever på 8. trinn.

Brosjyren er utviklet av HOPP i Horten kommune og utgitt i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Last ned: 

Matpakkebrosjyre for barneskole(bokmål)

Matpakkebrosjyre for barneskule (nynorsk)  

Matpakkebrosjyre for ungdomsskole (bokmål)

Matpakkebrosjyre for ungdomsskule (nynorsk)

Ved utskrift: Velg "skriv ut på begge sider", "vend på kortsiden" og "liggende format".

Kontakt:

Skolemateksperimentet

Hva skjer egentlig når tiendeklassinger tester sine lunsjmenyer på førsteklassinger?

Helsedirektoratet har laget to filmer som viser hvor viktig skolemåltidet er og hvordan maten vi spiser påvirker kroppen. Målet med eksperimentet er å fremme skolemåltidet og dets betydning og er en del av en kampanje hvor Helsedirektoratet ønsker å gjøre Nasjonal faglig retninglsinje for mat og måltider i skolen bedre kjent. 

Et godt og næringsrikt skolemåltid kan fremme prestasjoner på skolen, bedre læring og bedre helse. Skolemåltidet er også viktig for trivsel og det sosiale miljøet på skolen.  

Eksperimentet er reelt, og barnas reaksjoner er ekte.

Se filmene her: 

Filmene er anbefalt vist til elever - og på foreldremøter - i 1. og 5. trinn og på 8.-10. trinn, men er også aktuelle på flere trinn i skolen. Det oppfordres til samtaler i etterkant. Det er utviklet et undervisningsopplegg tilknyttet eksperimentet.

Liv og røre-bagen

Liv og røre-bagen er et konkret verktøy som kan bidra til bevisstgjøring om temaene fysisk aktivitet , hvile, kosthold og tannhelse. Hver kommune får en gratis bag ved oppstart av Liv og røre.

Bagen skal oppmuntre til frie assosiasjoner, tanker og diskusjoner med liten grad av voksenstyring. Bagen kan brukes i klasse- eller gruppeundervisning. 

Bagen har to ulike sett med innhold, ett beregnet på barneskolen og ett på ungdomsskolen. På barneskolen er temaet kosthold og sammensetting av matpakke, mens det på ungdomsskolen er et bredere livsstiltema.

Undervisningen bør være i tråd med kompetansemålene og kan utføres av enten faglærer eller skolehelsetjenesten. Se mer om dette i samarbeidsplanen på s. 24, 26 og 28 i Liv og røre veilederen. 

I bagen ligger det et informasjonshefte om bagen og hvordan den kan brukes. I tillegg kan du laste ned et ideark med flere tips om bruk av bagen.

Kontakt: Jorunn Borge Weshtrin, prosjektleder i Liv og røre, jorunn.westhrin@vtfk.no, 920 94 996

Kurs og arrangement skole

Velkommen til halvdagskurs med fysisk aktivitet på agendaen

Liv og røre skal bidra til bedre læring, trivsel og helse for barn og unge i grunnskoler og SFO. Denne gangen inviteres det til en utvidet ressurslærersamling. Målgruppen er ressurslærere i Liv og røre, FAL-ambassadører, alle lærere i grunnskolen, skoleledere og representanter fra Fylkesmannen og fylkeskommunen. Det vil bli presentasjon av foreløpige forskningsresultater fra Liv og røre, tanker rundt fysisk aktiv læring og fagfornyelsen og en praktisk økt med undervisningsopplegg knytta til kompetansemål i læreplanen. 

 • Onsdag 26. februar 2020, kl. 12.00-16.00
 • Gullbringhallen, Bø 

Klikk her for program. Påmeldingsfrist er torsdag 13. februar. Meld deg på her

Samlingen er et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) ved Høgskulen på Vestlandet. 

Fysisk aktivitet i fag og holdningsarbeid - et heldagskurs

Kurset har både teoretisk og praktisk tilnærming og bygger på ASK-studien (Active Smarter Kids). Målgruppen er lærere og rektorer i grunnskolen, skolehelsetjeneste og tannhelsetjeneste. Kursets innhold er hvordan læringsmålene i ulike fag kan nås i skolegården eller ute i naturen og hvordan det kan jobbes med holdningsarbeidet i Liv og røre

 • Kostnad: Gratis og inkluderer lunsj
 • Periode: På en planleggingsdag ved oppstart av Liv og røre i kommunen 

På slutten av dagen er det en parallellsesjon for skolehelse- og tannhelsetjeneste som tar for seg deres rolle i Liv og røre. Holdningsdelen skal bidra til at elever og foresatte har kjennskap til og erfaring med sammenhengene mellom fysisk aktivitet, næringsrikt og variert kosthold - og læring, helse og trivsel.

Se kursprogram

Kontakt: Jorunn Borge Weshtrin, prosjektleder i Liv og røre, jorunn.westhrin@vtfk.no, 920 94 996

Påfyll for kantineansatte i ungdomsskolen

Et næringsrikt mattilbud i kantina er viktig for elevenes helse, trivsel og læring.

Påfyll er et gratis inspirasjonskurs som gir ansvarlige og øvrige som jobber med kantina/matboden kompetanseheving og praktiske grep for å kunne tilby en kantine som er i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen. Målet er videre at kantineansatte skal bli inspirerte til å lage fristende, næringsrik og variert mat til elevene. Kurset består av både teori og praksis på skolekjøkken, og er et obligatorisk kurs som gjennomføres våren før kommunene tar i bruk Liv og røre.

 • Kostnad: Gratis. Kursdeltakerne får utdelt oppskriftsbok, forkle og kursbevis.
 • Periode: I mai, før implementering av Liv og røre i kommunen 

Kurset er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med opplysningskontorene i landbruket, Norges Sjømatråd og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. 

Se kursprogram

Kontakt:

Aktiv365

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning for grunnskoleelever der det legges vekt på lavterskelaktivitet. Utdanningsprogrammet gjelder for opptil 10 utvalgte ressurselever som gjennom et opplæringsløp i løpet av skoleåret tilegner seg kunnskap og erfaring i grunnleggende aktivitetsledelse. Underveis bidrar ressurselevene med tilrettelegging, motivering og gjennomføring av aktivitet og lek på egen skole. 

 • Kostnad: 10 000,- i egenandel per skole. Dette inkluderer alt av kurs og kompetansetiltak, materiell og samlinger.
 • Periode: oppstart ved skolestart
 • Påmelding: lyses ut i mars måned for deltakelse påfølgende skoleår. 

Aktivitetsnivået hos norske barn og ungdom ligger under anbefalingene om èn time fysisk aktivitet pr. dag. Fokus på økt aktivitet, trivsel og mobbing på skolen og i SFO, i regi av utdannede ressurselever, har vist seg å ha god effekt.

Aktiv365 er et av tre frivillige kurs i Liv og røre.

Les mer om Aktiv365 på Norges idrettsforbund sine nettsider.

Kontakt: Stig Harald Wessel Haddal, prosjektleder for Aktiv365 i Telemark, Vestfold og Buskerud, stig.haddal@idrettsforbundet.no, 995 51 054

Læring i friluft

Grenland friluftsråd er et interkommunalt samarbeid som jobber for å fremme og tilrettelegge for økt friluftsliv.

Læring i friluft skal legge til rette for mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO. Opplegget er svært relevant med tanke på fagfornyelsen overordnede del, og vil være et verktøy for å bruke naturen som læringsarena.

Grenland friluftsråd tilbyr undervisningsopplegg for uteundervisning samt kurs og kompetanseheving i uteundervisning og friluftsferdigheter.

 • Kostnad: Friluftsrådets tilbud er gratis for medlemskommuner (Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien). Andre kommuner kan ta kontakt og avtale pris ut fra behovet.
 • Periode: Skoleåret 2020/2021
 • For hvem? Primært medlemskommunene. Andre kommuner kan ta kontakt ved behov.

Informasjon om kurs oppdateres fortløpende. Grenland friluftsråd er representert på ressurslærersamlingene i Liv og røre.

Kontakt: Magnus Ripegutu Vike, prosjektleder Læring i friluft, magnus.vike@friluftsrad.no, 934 63 068

Sjømat i utekjøkkenet

Fiskesprell inviterer alle som underviser i kroppsøving, mat og helse, naturfag, matematikk, valgfag og de som jobber med uteskole til en inspirerende kursdag om hvordan matlaging kan inngå som en del av undervisningsopplegg i uteskolen. 

Kurset er lagt opp med en tilpasset teoridel og en praktisk del der maten tilberedes ute i naturen, over varmekilder som bål og grill.

Teorien dreier seg om hvorfor og hvordan du som lærer kan gi elevene gode matopplevelser på tur, samtidig som et opplegg med utemat kan dekke læreplanmål i kroppsøving, mat og helse og andre fag. I den praktiske delen vil du få innføring i det å lage matlagingsbål, og oppdage hvor enkelt det er å tilberede varierte sjømatretter i friluft.

Kurset er gratis og arrangeres etter avtale. 

Kontakt: Kari Anne Johansen, leder for Fiskesprell nasjonalt, Norges Sjømatråd, fiskesprell@seafood.no, 77 60 33 33

Nærmiljøanlegg - få hjelp til å søke om spillemidler

Spillemidler er en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården. En kreativ og inspirerende skolegård stimulerer til lek og fysisk aktivitet for elevene. Den kan også gjøre det enklere å flytte fagene ut i tråd med Liv og røre.

Kommuner som er tilknyttet Liv og røre kan få hjelp og veiledning til å utarbeide en søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg. Det gis tilbud om dialogmøte med en av våre rådgivere, ute i den enkelte kommune. Rådgiverne kan komme med tips til planleggingsprosessen, vise forslag til ulike nærmiljøanlegg og veilede på hva som trengs for å sende inn en spillemiddelsøknad.

Det kan søkes om 50 prosent av godkjent kostnad, maks. 300 000 kroner per aktivitetsanlegg. Det kan søkes om spillemidler til flere aktivitetsanlegg i samme skolegård.

Øvrig finansiering kan være dugnad (et samarbeid med FAU), egeninnsats fra kommunalt tilsatte, kommunale midler og gaver fra banker, stiftelser eller lignende.

Les mer om spillemidler på våre nettsider eller på www.anleggsregisteret.no

Ønsker du å avtale et dialogmøte? Kontakt våre rådgivere

Tannpussopplæring i 4. klasse

Barn kan begynne å ha ansvar for egen tannpuss fra tiårsalder. Tannhelsepersonell ser at mange barn i denne aldersgruppa ikke har denne ferdigheten og vil derfor sikre at alle barn får pusseundervisning i barneskolen.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Fortløpende

Tannhelsetjenesten ønsker å gi alle barn pusseundervisning i 4. klasse ved at en tannpleier kommer til din skole og har tannpussundervisning for elevene. Det vil gis undervisning og praktisk trening i tannpuss, samt en samtale om kosthold. Tilbudet er en del av Liv og røre

Kontakt: Tannpleier i den enkelte kommune

Tannhelseundervisning i 8. klasse

Det skjer ofte en endring i kostholdsvaner ved overgang til ungdomsskole. Tannhelsetjenesten ser syreskader på tenner blant ungdom etter hyppig inntak av brus, saft og juice. Det er derfor viktig å komme inn tidlig på ungdomsskolen med informasjon, og møte elevene andre steder enn på tannklinikken.

Tilbudet om undervisning om syreskader på tenner er gratis og gjennomføres fortløpende. Opplegget legger vekt på kostholdsinformasjon om søte og sure drikker, men det blir også snakket om tobakk og snusforbruk i relasjon til tannhelse. 

Kurset er en del av Liv og røre.

Kontakt: Tannpleier i den enkelte kommune

Kurs og arrangement SFO

Fiskesprell trinn 2 for SFO-ansatte

Barn i SFO er mye på tur. Dette gir muligheter for andre mat- og måltidsopplevelser enn det tradisjonelle innemåltidet. På kurset lærer dere ulike måter å tilberede mat i friluft på, og vil få inspirasjon til å bruke sjømat på tur. En materiellpakke med oppskrifter, tilpasset SFO følger med.

 • Kostnad: Gratis 
 • Periode: På en planleggingsdag i august, ved oppstart av Liv og røre i kommunen
 • Målgruppe: Alle SFO-ansatte i kommunen

På dette kurset vil SFO-ansatte få teoretisk påfyll og inspirasjon og tips til å bruke matlaging som pedagogisk aktivitet. 

Kurset gjennomføres delvis inne og ute og arrangeres i samarbeid med DNT.  

Les mer om kursets teoretiske del og kursets praktiske del på Fiskesprell sine nettsider.

Se program 

Kontakt: 

Ut med SFO

Hvordan skape mer uteaktivitet i skolefritidsordningen? Bruk av friluftsliv på skolefritids­ordningen gir bedre trivsel, bedre fysisk og psykisk helse og bedre sosialt miljø. Seminaret gir tips og inspirasjon til hvordan en kan skape mer utetid med læring, lek og mening på skolefritidsordningen. 

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Fortløpende

Kurset er for ansatte i SFO og er også en del av Liv og røre.  

Kontakt: Jenny Flobak, leder team aktivitet, telemark@dnt.no, 35 53 25 55 

Nærmiljøanlegg - få hjelp til å søke om spillemidler 

Spillemidler er en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården. En kreativ og inspirerende skolegård stimulerer til lek og fysisk aktivitet for elevene. Den kan også gjøre det enklere å flytte fagene ut i tråd med Liv og røre

Kommuner som er tilknyttet Liv og røre kan få hjelp og veiledning til å utarbeide en søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg. Det gis tilbud om dialogmøte med en av våre rådgivere, ute i den enkelte kommune. Rådgiverne kan komme med tips til planleggingsprosessen, vise forslag til ulike nærmiljøanlegg og veilede på hva som trengs for å sende inn en spillemiddelsøknad.

Det kan søkes om 50 prosent av godkjent kostnad, maks. 300 000 kroner per aktivitetsanlegg. Det kan søkes om spillemidler til flere aktivitetsanlegg i samme skolegård.

Øvrig finansiering kan være dugnad (et samarbeid med FAU), egeninnsats fra kommunalt tilsatte, kommunale midler og gaver fra banker, stiftelser eller lignende.

Les mer om spillemidler på våre nettsider eller på www.anleggsregisteret.no

Ønsker du å avtale et dialogmøte? Kontakt våre rådgivere

Aktivitetslederkurs for SFO-ansatte

Som ansatt i SFO har du mulighet til å bidra til barns aktivitetsvaner. Et godt møte med lek og aktivitet har mye å si for hvor aktive barn er og blir i oppveksten. Aktivitetslederkurs for SFO-ansatte hjelper deg til å bli en god aktivitetsleder som sikrer barnas aktivitetsglede. 

Kurset er en del av Liv og Røre i Telemark-konseptet og tar utgangspunkt i NIFs standardkurs for trenere med lite eller ingen erfaring med trenerrollen eller aktivitetsledelse for barn, Aktivitetslederkurs barneidrett.

Kursets læringsmål er i all hovedsak barns utvikling i aktivitet, organisering av hensiktsmessig aktivitet og forslag til aktiviteter og leker som får alle med og som er enkle å lede for deg som aktivitetsleder. Kursets innhold skal kunne brukes direkte inn i SFO-hverdagen og sørge for flere og bedre aktivitetsopplevelser for barna.

Barns første møte med idrett og fysisk aktivitet legger grunnlag for livslang aktivitetsglede. Dette kurset er derfor relevant for deg som aktivitetsleder i SFO.

Det anbefales å gjennomføre kurset på en av skolens planleggingsdager, og gjerne flere skoler eller hele kommuner. 

Kostnad: 

 • 10-25 deltakere: 5000,-
 • 25+ deltakere: 10000,-

Prisen avhenger av hvor mange instruktører idrettskretsen må stille med. Om det er opptil 25 deltakere trengs det kun en instruktør, er det flere enn dette trengs det to.

I tillegg kommer eventuell leie av lokaler og bevertning.  

Kontakt: Øyvind Gonsholt, fagkonsulent i Vestfold og Telemark idrettskrets, oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no, 419 00 129

Aktiv365

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning for grunnskoleelever der det legges vekt på lavterskelaktivitet. Utdanningsprogrammet gjelder for opptil 10 utvalgte ressurselever som gjennom et opplæringsløp i løpet av skoleåret tilegner seg kunnskap og erfaring i grunnleggende aktivitetsledelse. Underveis bidrar ressurselevene med tilrettelegging, motivering og gjennomføring av aktivitet og lek på egen skole. 

 • Kostnad: 10 000,- i egenandel per skole. Dette inkluderer alt av kurs og kompetansetiltak, materiell og samlinger.
 • Periode: oppstart ved skolestart
 • Påmelding: lyses ut i mars måned for deltakelse påfølgende skoleår. 

Aktivitetsnivået hos norske barn og ungdom ligger under anbefalingene om èn time fysisk aktivitet pr. dag. Fokus på økt aktivitet, trivsel og mobbing på skolen og i SFO, i regi av utdannede ressurselever, har vist seg å ha god effekt.

Aktiv365 er et av tre frivillige kurs i Liv og røre.

Les mer om Aktiv365 på Norges idrettsforbund sine nettsider.

Kontakt: Stig Harald Wessel Haddal, prosjektleder for Aktiv365 i Telemark, Vestfold og Buskerud, stig.haddal@idrettsforbundet.no, 995 51 054

Læring i friluft

Grenland friluftsråd er et interkommunalt samarbeid som jobber for å fremme og tilrettelegge for økt friluftsliv.

Læring i friluft skal legge til rette for mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO. Opplegget er svært relevant med tanke på fagfornyelsen overordnede del, og vil være et verktøy for å bruke naturen som læringsarena.

Grenland friluftsråd tilbyr undervisningsopplegg for uteundervisning samt kurs og kompetanseheving i uteundervisning og friluftsferdigheter.

 • Kostnad: Friluftsrådets tilbud er gratis for medlemskommuner (Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan og Skien). Andre kommuner kan ta kontakt og avtale pris ut fra behovet.
 • Periode: Skoleåret 2020/2021
 • For hvem? Primært medlemskommunene. Andre kommuner kan ta kontakt ved behov.

Informasjon om kurs oppdateres fortløpende. Grenland friluftsråd er representert på ressurslærersamlingene i Liv og røre.

Kontakt: Magnus Ripegutu Vike, prosjektleder Læring i friluft, magnus.vike@friluftsrad.no, 934 63 068

Kollegainspirasjon med Fiskesprell

Har du deltatt på Fiskesprellkurs og ivrer etter å dele ny kunnskap og boblende engasjement med dine kollegaer? Da kan du søke om råvarestøtte fra Fiskesprell til et kollegamøte med tilberedning av sjømat.

Målet med ordningen er å spre kunnskap og inspirasjon, og bidra til en bedre forankring av Fiskesprell i barnehage og skole.

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv - til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker.

Les mer om tilbudet og send inn søknad på Fiskesprell sine nettsider.

Foreldrearrangement med Fiskesprell

Etter deltakelse på Fiskesprellkurs for barnehage eller SFO kan det søkes om råvarestøtte for å tilberede og servere sjømat til foresatte. Maten må tilberedes på skolen og barna må involveres. Oppskriftsmateriell for utdeling kan bestilles. Søknaden fylles ut og sendes til Fiskesprell i forkant av arrangementet. En liten rapport fra arrangementet må sendes i etterkant sammen med kvittering for råvarene. 

Barn og unge spiser mindre fisk og annen sjømat enn anbefalt av Helsedirektoratet. Gjennom våre kurs for ansatte i barnehage og skole bidrar vi til å gi barn og unge gode opplevelser med fisk og sjømat. Ved å dele opplevelsene sammen med foreldre sprer vi sjømatgleden også inn i hjemmet. 

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv, til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker.

Les mer om tilbudet og send inn søknad på Fiskesprell sine nettsider.

Forskning i Liv og røre 

Universitetet i Sørøst Norge (USN) har fått i oppdrag å forske på implementering av Liv og røre. 

Endringer i fysisk aktivitet, fysisk form, trivsel og livskvalitet

Denne artikkelen evaluerer hvordan Liv og røre påvirker elevenes fysiske aktivitetsnivå, fysiske form og trivsel. Hovedfunnet er at Liv og røre gir en gevinst på skolebasert fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og vitalitet (velvære og trivsel). Blant jentene skjer det også en positiv endring i helserelatert livskvalitet.

Studiet gikk over skoleåret 2017/2018 hvor i alt 15 ungdomsskoler i Telemark deltok. Intervensjonsgruppen bestod av seks ungdomsskoler som implementerte Liv og røre, mens kontrollgruppen bestod av ni ungdomsskoler. Telemark fylkeskommune var pådrivere og bidro med ressurser, kompetanse og kursing. Prosjektet mottar økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Her kan du lese artikkelen

Sluttrapport, Liv og røre i Kragerø 

Universitet i Sørøst-Norge har evaluert implementeringen av prosjektet ved de ulike skolene i Kragerø. De har også sett på fremmende og hemmende faktorer for implementering. 

Liv og røre i Kragerø er et prosjekt eid av Kragerø kommune. Prosjektet hadde oppstart 01.08.2015, og er nå gjennomført over tre skoleår ved følgende fem skoler i Kragerø kommune: Helle skole (barneskole), Kragerø skole (barne- og ungdomsskole), Sannidal skole (barneskole), Sannidal ungdomsskole og Levangsheia skole (barneskole).

Utvikling og implementering av prosjektet har gått parallelt. Telemark fylkeskommune var pådrivere og bidro med ressurser, kompetanse og kursing. Det ble også gitt økonomisk støtte til gjennomføring og evaluering.

Prosjektet har vært et forprosjekt til hovedprosjektet Liv og røre.

Her kan du laste ned interaktiv sluttrapport for Liv og røre i Kragerø

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 26.10.2020

Jorunn Borge Westhrin
Prosjektleder, Liv og røre
Guro Høydal
Prosjektmedarbeider, Liv og røre