Sammen Mot i Vestfold og Telemark

Helsedirektoratet valgte ut Vestfold og Telemark som eneste fylket i landet som får 9 millioner kroner fordelt over tre år, til å forebygge vold og overgrep i et folkehelseperspektiv.
Foto: www.mostphotos.com /Oleg Kozlov

Tittelen på Vestfold og Telemark fylkeskommunens program mot vold og overgrep er Sammen Mot. Tittelen har to betydninger. Den første er opplagt, vi er mot vold i alle former.

Den andre betydningen er kanskje mindre opplagt, men like viktig. Dersom vi skal være med å forebygge at vold og overgrep skjer, må vi erkjenne at dette dreier seg om et folkehelseproblem som krever nye løsninger. Vi tror utfordringene må møtes med modig innovasjon - med mot, sammen.

Målet er å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet gjennom å fremme lokalt forebyggende arbeid mot vold og overgrep som en del av sitt systematiske folkehelsearbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe.

Forebygging av vold og overgrep i et folkehelseperspektiv

Den nye tilskuddsordningen er en del av den tiårige, nasjonale satsningen Program for folkehelsearbeid i kommunene

Program for folkehelsearbeid har ført til et løft av det systematiske folkehelsearbeidet i kommunene knyttet til psykiske helse, sosial ulikhet og rusforebygging. Med Sammen Mot har Vestfold og Telemark mål om å sette forebygging av vold og overgrep på folkehelsekartet og utvikle gode måter å jobbe med dette innenfor rammene av folkehelsearbeidet. Sammen Mot skal bidra med å dreie det forebyggende arbeidet mot vold og overgrep i retning av et primærforebyggende og universelt perspektiv.

Samskaping, evaluering, kunnskapsutvikling og bærekraft er programmets bærebjelker med mål om å utvikle bærekraftige tiltak som fremmer robuste barn og unge i egen kommune.  

Færder, Larvik og Midt- Telemark som programkommuner

Etter søknad har kommunene Færder, Larvik og Midt-Telemark blitt tatt inn i ordningen. 

Prosjektbeskrivelse

En viktig del av programarbeidet i Vestfold og Telemark er rettet inn mot å stimulere en innovasjonskultur der kommunene i fylket utvikler nye, bærekraftige tiltak og legger til rette for forskning og utvikling i eget folkehelsearbeid.

Les mer om dette i Vestfold og Telemark sin prosjektbeskrivelse her

Evaluering

Evaluering er et fundament i Sammen Mot. Kunnskap og erfaringer som opparbeides gjennom programmet skal dokumenteres og spres. Det skal gjennomføres en ekstern evaluering av tiltakene som utvikles.

Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Foto: Andrey Popov / Mostphotos

For å få best mulig innretning på evalueringen ønsker Vestfold og Telemark fylkeskommune, sammen med kommunene Færder, Larvik og Midt-Telemark å gjennomføre anskaffelsen av den eksterne evalueringen som en innovativ anskaffelse. Nasjonalt program for leverandørutvikling bistår i prosessen.

Les mer om innovativ anskaffelse i Sammen Mot på www.innovativeanskaffelser.no her

Se den offentlige kunngjøringen her

Tiltak

Etter søknad har kommunene Færder, Larvik og Midt-Telemark blitt tatt inn i ordningen. Les mer om deres tiltak under. 

Færder kommune 

Kommunen har gjennom Sammen Mot fått midler til gjennomføring av følgende tiltak:

 • Systematisk implementering av Circle of Security (COS) i barnehage og skole, i Fritid Færder og for foreldre
 • Utarbeidelse av undervisningsopplegg, treningsprogram mot vold og overgrep for flere trinn i skole. Opplegget forankres i Folkehelse og livsmestring i fornyet læreplanverk
 • Samskapende prosesser i begge ovennevnte tiltak

COS-C (Circle of security in the classroom) er et undervisningsopplegg som er ment å fremme positive og trygge relasjoner mellom elever og lærere. Færder kommune bruker COS-C fordypning skole og fordypning barnehage, for å bygge en felles plattform med et eget forståelsesgrunnlag, et felles språk og felles verdier. Målet er å fremme en opplevelse av trygghet i alle elever generelt og de utsatte elevene spesielt. Det samme gjelder barnehagebarna.

Erfaringer som opparbeides gjennom implementering av COS-C skal knyttes opp mot nytt undervisningsopplegg/treningsprogram mot vold og overgrep for flere trinn i skolen. Tiltaket skal forankres i Folkehelse og livsmestring i fornyet læreplanverk.

Hovedmål: 

Ansatte i skolene og barnehagene har kompetanse i å bygge utviklingsfremmende relasjoner og ikke volds-fremmende væremåte. Barn og ungdom har mottatt undervisning relatert til tema vold.

Delmål: 

 • Ansatte som jobber med barn/unge og familier i Færder kommune bruker COS språket systematisk i sitt arbeid. Det vil si de har grunnleggende kompetanse om psykologisk tilknytningsteori
 • Ansatte i barnehage, skole og ressurspersoner i kommunen bygger elevenes livmestringskompetanse systematisk og med progresjon ved at barn og unge, både får kunnskap om vold og overgrep og ferdigheter og holdninger til ikke å ty til vold og overgrep

Færder kommune bruker samskapende prosesser i sitt arbeid med å forebygge vold og overgrep.  

Samarbeidspartnere: 

Færder kommune har gjennom sin tiltaksutvikling etablert samarbeid med alle barneskolene, ungdomsskolene og alle barnehagene i kommunen, samt PPT, PHT og barneverntjenesten. 

Eksterne samarbeidspartnere: 

 • Alternativ til vold
 • Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress
 • Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
 • Tilknytningspsykologene v/Ida Brandtzæg/Stig Torsteinson
Larvik kommune 

Larvik kommune har i cirka 2 år deltatt i Program for folkehelsearbeid i kommunene, med prosjektet «Jeg er meg!». Et samskapende prosjekt mellom barnehage og helsestasjon med en todelt målsetning: 

 1. Fremme seksuell helse og livsmestring for barn og unge
 2. Forebygge seksuelle overgrep og vold

Med midler fra Sammen Mot vil Larvik kommune videreutvikle og tilpasse opplegget til bruk i skole med tematimer om kropp, seksualitet, grenser og samtykke. Å lære om og respektere egen og andres kropp og grenser, vil være avgjørende for å bygge et godt selvbilde og for å forebygge krenkelser.

Hovedmål: 

Prosjektet har som mål, gjennom bærekraftige tiltak og aktiviteter, å fremme seksuell helse og forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

Delmål: 

 • Styrke barn og unges begrepsapparat, selvfølelse, egenverd og respekt for identitet, kropp og grenser
 • Styrke ansatte i skole, skolehelsetjenesten og evt. andre aktørers kunnskap og bevissthet om barn og unges naturlige seksuelle utvikling og hvordan denne kommer til uttrykk gjennom lek og atferd
 • Utvikle ansattes språksetting og begrepsapparat om seksuell helse og seksuelle overgrep
 • Bidra til å heve kompetansen hos voksne på å snakke med barn, unge og foreldre om tabubelagte temaer

Samarbeidspartnere:

 • Barn og unge, foreldre og ansatte på skolene (inkludert skolehelsetjenesten)
 • Frivillig sektor
 • Senter mot incest og seksuelle overgrep Telemark

Les mer om «Jeg er meg!» her

Midt- Telemark kommune

Kommunen skal utvikle et folkehelseløft for å trygge barn og unge i Midt-Telemark. Dette skal de gjøre ved:

 • Et felles kompetanseløft for ansatte, frivillige og innbyggere med mål om å bidra til at voksne blir enda tryggere og bedre til å snakke med barn og unge. Målgruppe er frivillig sektor, kommuneansatte og innbyggere. Kompetanseløftet skal ha et helsefremmende perspektiv
 • Utvikle en samhandlingsmodell for tverrfaglig innsats mot vold og overgrep

Hovedmål: 

Hovedmålet er at Midt-Telemark skal være et trygt og godt sted å vokse opp. 

Delmål: 

 • Alle barn og unge opplever at de har en trygg voksen de kan fortelle hvordan de har det.
 • Voksne som jobber (profesjonelt og frivillig) med barn og unge har kompetanse til å etablere gode relasjoner, forstå og hjelpe barn og familier, de kjenner lovverk og lokale retningslinjer, og hjelpetilbudet i kommunen.
 • Kommunen har utviklet og prøvd ut en modell for arbeidet med barn, unge og familier i Midt-Telemark. Modellen innebærer at det er et godt samarbeid på tvers i kommunen, og at kommune og frivillighet arbeider sammen om felles mål og gjennomføring av tiltak.  

Kontakt

Navn Stilling E-post
Oda Kobro Börjesson

Prosjektleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune

oda.kobro.borjesson@vtfk.no
Cathrine Foynes

Prosjektleder i Færder kommune

cathrine.foynes@faerder.kommune.no

Inger Marie Otterdal

Mette Synnøve Omsland

 

Prosjektledere i Larvik kommune

inger.marie.otterdal@larvik.kommune.no

 

mette.synnove.omsland@larvik.kommune.no

Brita Rønning Iversen Prosjektleder i Midt-Telemark kommune briv2212@mt.kommune.no

 

Publisert: 04.11.2019 Oppdatert: 19.01.2021 kl.11.44