Telemark- Rusfritt, robust og rettferdig

Telemark fylkeskommune er med i tilskuddsordningen Program for folkehelsearbeid i kommunene. Midlene går til lokal tiltaksutvikling for å fremme trivsel og livskvalitet blant barn og unge.
Foto: www.colourbox.com

Satsingen Program for folkehelsearbeid er et samarbeid mellom KS, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Den skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet, og legger særlig vekt på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging. Kommunene som er med har tatt utgangspunkt i sine viktigste folkehelseutfordringer og på bakgrunn av det utviklet nye, samskapende tiltak. Hensikten er å utfylle folkehelsearbeidet i kommunene og utvikle ny kunnskap.

Målet med programmet

Barn og unge i Telemark opplever god psykisk helse og livskvalitet. De har tro på egne ressurser og opplever stor grad av mestring, trygghet og tilhørighet i hverdagen. 

Målgruppe

I programarbeidet skal det settes inn tiltak på de arenaene hvor barn og unge naturlig oppholder seg, eller det skal utvikles nye, universelle arenaer. Den primære aldersmålgruppen er 0-24 år. 

Ressurser

Livskvalitet, trygghet, trivsel, mestring og motstandskraft er ressurser som skal styrkes for at barn og unge skal ha et liv hvor rus og sosial ulikhet skal gi færrest mulig utfordringer og hvor den psykiske helsa er robust og god.

Åtte kommuner er med i Rusfritt, robust og rettferdig

Åtte kommuner med i tilskuddsordningen i Telemark. Les mer om alle tiltakene i Program for folkehelsearbeid.

Publisert: 04.11.2019 Oppdatert: 12.09.2022 kl.14.04

Oda Kobro Börjesson
Prosjektleder, Program for folkehelsearbeid