Telemark- Rusfritt, robust og rettferdig

Telemark fylkeskommune er med i tilskuddsordningen Program for folkehelsearbeid i kommunene. Midlene går til lokal tiltaksutvikling for å fremme trivsel og livskvalitet blant barn og unge.
Foto: www.colourbox.com

Satsingen Program for folkehelsearbeid er et samarbeid mellom KS, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Den skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet, og legger særlig vekt på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging. Kommunene som er med har tatt utgangspunkt i sine viktigste folkehelseutfordringer og på bakgrunn av det utviklet nye, samskapende tiltak. Hensikten er å utfylle folkehelsearbeidet i kommunene og utvikle ny kunnskap.

Målet med programmet

Barn og unge i Telemark opplever god psykisk helse og livskvalitet. De har tro på egne ressurser og opplever stor grad av mestring, trygghet og tilhørighet i hverdagen. 

Målgruppe

I programarbeidet skal det settes inn tiltak på de arenaene hvor barn og unge naturlig oppholder seg, eller det skal utvikles nye, universelle arenaer. Den primære aldersmålgruppen er 0-24 år. 

Ressurser

Livskvalitet, trygghet, trivsel, mestring og motstandskraft er ressurser som skal styrkes for at barn og unge skal ha et liv hvor rus og sosial ulikhet skal gi færrest mulig utfordringer og hvor den psykiske helsa er robust og god.

Søk om å bli med i Program for folkehelsearbeid i Telemark 

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser nå ut 14 millioner kroner til kommuner i Telemark som ønsker å bli del av Program for folkehelsearbeid i kommunene. Tiltakene som det søkes om midler til skal være helsefremmende og universelle, samt ha barn og unge som målgruppe. Det er også viktig at tiltakene er svar på et reelt behov i kommunen. Det legges derfor vekt på at kommunen involverer sentrale sektorer, personer og organisasjoner i søknadsprosessen. Les mer om utlysningen

Søknadsseminar

Tirsdag 11. april ble det gjennomført et digitalt søknadsseminar med informasjon om ordningen. Se presentasjonen fra søknadsseminaret (pdf). Det var også mulighet for å stille spørsmål, både i forkant, undervegs i seminaret og i etterkant. Se spørsmål og svar (pdf).  

Ønsker du tilgang til opptaket etter 26. april? Ta kontakt med Oda Kobro Börjesson på e-post oda.kobro.borjesson@vtfk.no 

Publisert: 04.11.2019 Oppdatert: 12.05.2023 kl.10.20

Oda Kobro Börjesson
Prosjektleder, Program for folkehelsearbeid