Vestfold på laget

Siden 2017 har «Program for folkehelsearbeid i kommunene» pågått i Vestfold, og alle kommunene er nå med i dette utviklingsarbeidet som skal fremme gode oppvekstmiljøer.
Foto: Dag Nordsveen

Programsatsingen ble etablert av kommunesektoren ved KS og er utviklet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Programmet skal pågå i Vestfold til 2023, og formålet er å fremme oppvekstmiljø «der alle barn og unge blomstrer, opplever livskvalitet og mestrer sine liv».

Samspill for bedre psykisk helse

Programarbeidet i Vestfold er altså en del av et nasjonalt løft for å gjøre folkehelse til et viktigere anliggende i samfunnsutviklingen, hvor det skal legges vekt på tiltak som styrker barn og ungdoms ressurser og bidra til innenforskap gjennom deltakelse, mestring og trivsel i lokalsamfunnet. Fylkeskommunene har en oppgave som samfunnsutviklere på regionalt nivå, slik folkehelseloven beskriver. Denne rollen bruker Vestfold fylkeskommune aktivt i programarbeidet.

Fylkesvaraordfører og leder for Samarbeidsrådet for folkehelse, Kåre Pettersen, uttalte:

«Dette skjer ved å forbedre systematikk og langsiktighet, og ved å gjøre psykisk helse til en fullverdig del av folkehelsearbeidet. Det handler om den sosiale bærekraften i samfunnet vårt; at alle opplever å være med og bli inkludert. Et slikt løft er ikke mulig å gjennomføre for en part alene, men krever samspill. Tanken er at vi har større sjanse til å skape samfunnsendring - sosial innovasjon, om vi forener krefter. Derfor har vi avtalt en arbeidsfordeling der utvikling av tiltak skjer i den enkelte kommune, mens fylkeskommunen legger til rette for felles aktiviteter og samhandlingsarenaer på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Aktivitetene skal utvikle kunnskap og gode prosesser».

Alle kommuner med

Kommunene rapporterer allerede om en rekke innovative grep, som nye arbeidsmetoder, møteplasser og kommunikasjonsformer.

– Vestfold fylkeskommune er stolt over at alle kommunene i fylket vårt deltar i dette viktige og innovative arbeidet med å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge. Rammebetingelsene i programarbeidet legger til rette for innovasjon ved at det er langsiktig, stimulerer til samarbeid og samskaping, og gir stor frihet i tiltaksutviklingen, mener Kåre Pettersen. 

Erfaringene fra arbeidet så langt viser at det er mye kraft i å arbeide på tvers av sektorer og tjenesteområder, men det krever tid, utholdenhet og forente krefter. Som regional utviklingsaktør vil fylkeskommunen fortsette å være en ressurs for kommunenes folkehelsearbeid.

Publisert: 04.11.2019 Oppdatert: 03.09.2021 kl.15.48

Anne Slåtten
Folkehelserådgiver

Dokumenter