Hva kan du klage på?

Du har klagerett på enkeltvedtak etter forvaltningsloven og forskrift til opplæringslova. Et enkeltvedtak betyr at det er tatt en avgjørelse/fattet et vedtak som gjelder deg personlig.

Fusk og plagiat

Reglene for fusk og plagiat er knyttet til bestemmelsene om vurdering i forskrift til opplæringsloven, ordensreglementet for de videregående skolene, samt Utdanningsdirektoratets veiledninger for sensorer om kildebruk.

Hva regnes som fusk og plagiat?

Fusk er for eksempel å bruke ulovlige hjelpemidler, samarbeide/kommunisere med andre uten lov, eller å presentere andres arbeid som sitt eget.

Plagiat er når deler av besvarelsen er direkte avskrift eller lettere omskrivinger av andres tekster eller egne tekster fra tidligere innleveringer – uten kildereferanser og uten at teksten er markert som sitat. For å unngå plagiering er det viktig at eleven lærer seg riktig kildebruk.

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (AI) er på full fart inn i skolene våre, og AI vil kunne være et nyttig verktøy mht. elevenes læring. Bruk av AI kan være med på å hjelpe elevene til å løse problemer, gi ny kunnskap, reflektere og å lære av egne erfaringer. Slik sett kan bruk av AI være positivt og nyttig. Dersom eleven derimot tar i bruk AI, og presenterer det som sitt eget, er det å regne som fusk/plagiat.

Reaksjoner ved fusk og plagiat

Fusk og plagiat kan få store konsekvenser og er et alvorlig brudd på skolens ordensreglement. Reaksjoner vil avhenge av alvorlighetsgrad og om det er første gang eller gjentagelse. Vurdering av prøve/arbeid/innlevering og reaksjoner gjøres rede for i tabellen. 

Fusk og plagiat kan medføre IV i halvårsvurdering og standpunktkarakter i fag, forskrift til opplæringsloven § 3-3.

Ved særlig klanderverdige eller grove enkelthendelser, kan fusk føre til nedsatt karakter i atferd ved standpunkt. Dette kommer frem av «Ordensregler for elever, § 4-3». I slike tilfeller skal skolen fatte et enkeltvedtak i rimelig tid etter regelbruddet. Eleven og foresatte (elever under 18 år) skal forhåndsvarsles om vedtaket, og eleven skal få anledning til å forklare seg muntlig. Varsel etter forskrift til opplæringsloven § 3-8 er ikke nødvendig, da elever som får nedsatt standpunktkarakter i atferd som følge av grove enkelthendelser, ikke har anledning til å forbedre karakteren sin.

For elever som blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, gjelder forskrift til opplæringsloven § 3-34 om annullering av eksamen. Det innebærer at eleven også mister standpunktkarakteren i samme fag. Dette kan føre til at eleven ikke får førstegangsvitnemål.

Presiseringene skal gjøre det mer forutsigbart for elever og lærere.

Reaksjoner ved fusk, plagiering og dårlig kildebruk.docx

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

 1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
 2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid
Klage på inntak

Dersom du mener at søknaden din ikke er behandlet i samsvar med opplæringsloven og gjeldende nasjonal og lokal forskrift, kan du klage på avgjørelsen.

Hvordan klage?

I klagen må du presisere:

 • hvilket vedtak du klager over
 • årsaken til at du klager
 • den eller de endringer du ønsker
 • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen

Klagen må undertegnes og sendes til inntakskontoret som skal behandle den som førsteinstans. Dersom ikke klagen tas til følge vil den bli oversendt til Vestfold og Telemark fylkeskommunale klagenemnd for skolesaker eller Fylkesmannen i Telemark for å bli endelig behandlet (avhengig av klagens art).

Last opp eller send i posten

Du kan laste opp klagen som sikker, digital post via eDialog eller sende den til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Inntakskontoret, PB 2844, 3702 Skien.

Klage på standpunkt

Du har rett til å klage på karakter i fag og karakter i orden og adferd om du mener den er feil.

Eksempler på dette kan være:

 • Dersom du mener karakteren ikke viser kompetansen din ved avslutning av opplæringen
 • Formelle feil som f.eks at varsel om ikke vurdering (IV) ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren.

Klagen må inneholde:

 • Begrunnelse for klagen. Her må du prøve å være så konkret og saklig du kan
 • Andre opplysninger som er relevante for klagebehandlingen

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen bli utsatt til du har fått tilbakemelding. Dersom du klager etter fristen, vil klagen som hovedregel bli avvist.

Hvordan klage?
Registrer din klage på standpunkt

Klage på skriftlig eksamen

Som elev eller privatist har du rett til å klage på karakteren du har fått på skriftlig eksamen. Hvis du er under 15 år, må foresatte godkjenne at du klager. Foresatte har selvstendig klagerett for elever under 18 år.

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Hva skjer etter at du har registrert klagen?
Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Det er viktig å være klar over at resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående, og du kan ikke klage på den nye karakteren.

Hvordan klage?

 • Som elev registrerer du din klage på skriftlig eksamen direkte i Visma InSchool.
 • Privatister registrerer klage på skriftlig eksamen direkte i Privatistportalen
Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Hva kan du klage på?
På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Eksempler på formelle feil kan være:

 • spørsmål og/eller problemstillinger som ligger utenfor kompetansemålene i læreplanen for faget
 • for liten tid til eksaminasjonen i forhold til gjeldende regler
 • urimelige forstyrrelser under eksamen

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Hva skjer etter at du har registrert klagen?
Skolen ber først om en skriftlig uttalelse fra faglærer og sensor. Disse uttalelsene skal du få en kopi av. Sammen med en uttalelse fra rektor, sender skolen klagen videre til klageinstansen. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som er klageinstans.

Fylkeskommunen vurderer alle innkomne fakta og vurderer disse opp mot gjeldende lover og forskrifter.

 • Medhold i klage
  Dersom du får medhold i klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen fag vil eksamen bli annullert. Det blir da bare standpunktkarakteren som kommer på vitnemålet. Dersom du ønsker det, kan du gå opp til ny eksamen. Om du har vært oppe i et "trekkfag", vil du da få trukket et nytt fag.
 • Avslag på klage
  Dersom du får avslag på klagen sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Resultatet fra eksamen blir stående og kommer på vitnemålet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Hvordan klage?

Registrer din klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Klage på realkompetansevurdering

Les om klage på realkompetansevurdering

Klage på avslag som voksenrett

Les om klage på avslag om voksenrett

Klage på fag-, svenne- eller kompetanseprøve

Les om klage på fag-, svenne- eller kompetanseprøve

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 09.05.2022 kl.09.35