Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenestens avdelinger følger retningslinjer for smittevern i tråd med fylkeskommunens og kommuners anbefaling. Det betyr at smittevernnivået kan variere fra avdeling til avdeling. Alle våre tilbud til ungdommene er imidlertid i gang. Møter med samarbeidspartnere gjennomføres i stor grad digitalt.

Målgruppen til OT er all ungdom i Vestfold og Telemark mellom 15 og 21 år med rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring eller arbeid. OT jobber frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.

Ansatte i Oppfølgingstjenesten skal i alt sitt arbeid legge til rette for at ungdom skal oppleve trygghet, toleranse og mestring.

Årsrapport 2019-2020

 

Hva gjør Oppfølgingstjenesten?

Har oversikt over og tar kontakt med ungdom i målgruppen

OT skal ta kontakt med all ungdom i målgruppen umiddelbart etter at de er tilmeldt tjenesten. OT kontakter ungdommene via brev, sms, telefon, epost eller sosiale medier.

OT-rådgiver skal i løpet av skoleåret ha regelmessig gjennomgang av databasen slik at opplysninger om hver enkelt ungdom er oppdaterte og korrekte. OT rapporterer statistikk til UDIR flere ganger i året.

Når kontakten er opprettet med ungdommen skal de orienteres om tilbudet til OT og få tilbud om oppfølging og veiledning.

Tilbyr ungdom i målgruppen oppfølging og veiledning

Veiledningssamtaler foregår som regel på en OT-avdeling, men kan også gjennomføres andre steder hvis dette er mer hensiktsmessig. Samtalene skal inneholde avklaringer, ressurskartlegginger og mål for veien videre. OT-rådgiver skal tilby karriereveiledning og sosialfaglig veiledning og skal trekke inn samarbeidspartnere ved behov.

All ungdom som kommer til oppfølging og veiledning i OT skal få tilbud om karriereveiledningsverktøyet WIE. I tillegg skal OT-rådgiver benytte andre aktuelle verktøy for å sikre individuell tilpassing. All ungdom som kommer til oppfølging og veiledning i OT skal ha en oppfølgingsplan.

Tilbyr ungdom i målgruppen opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak.

Opplæringen skal fremme medvirkning, livsmestring og folkehelse. Målet med opplæringen er å forbedre og motivere for opplæring i skole, bedrift eller for ordinært arbeid. Opplæringen skal sikre at ungdom får et læringsutbytte som er best mulig tilpasset den enkeltes forutsetninger.

På avdelingen: OT-avdelingen skal ha opplæringstilbud 2-4 dager per uke. Opplæringstilbudet skal som en hovedregel kombineres med utplassering i bedrift. Opplæringstilbudet skal være strukturert og ha rammer i form av konkrete planer.

Tilbudet skal være forutsigbart og målbart. OT-avdelingene skal ha en årsplan for opplæringstilbudet som evalueres en gang i halvåret. Det pedagogiske arbeidet skal også evalueres. Innholdet i opplæringen skal være grunnleggende ferdigheter, arbeidslivskunnskap, praktisk rettet arbeid, sosial læring og utvikling, natur og miljø og fysisk aktivitet. Ungdom kan få tilbud om opplæring i enkeltfag. Ungdom som søker opplæring i matematikk skal få tilbud om nettundervisning via OT.

I bedrift: OT skal gi tilbud om arbeidspraksis og opplæring i bedrift. Arbeidspraksis kan være en lengre utplassering, hospitering, arbeidsuke og jobbskygging. Ungdom som takker ja til opplæringstilbudet inne på avdelingene skal få tilbud om utplassering i bedrift innen 2 måneder etter oppstart.

Arbeidspraksis kan ha ulike formål for ungdommene:

  • Modell 1 har målsetting om å gi arbeidstrening
  • Modell 2 har målsetting om at arbeidsutplasseringer fører fram til læreplass

Mål for begge modellene er å lære om arbeidslivets regler, få opplæring i ordinære rutiner og arbeidsoppgaver i bedriften, samt å skape motivasjon hos ungdommen for videre utdanning eller arbeid. Ved utplassering skal det lages en avtale mellom OT, ungdom og bedrift, hvor målet med utplasseringen skal defineres.

Ungdom som ønsker læreplass (modell 2) skal arbeide med mål som er relevante for faget. Målene skal hentes fra arbeidsbok i WIE og/eller tilrettelagt lærekandidatplan/læreplan innen relevant fagområde. Mål skal også hentes fra overordnet del av læreplanverket.

Ungdom og bedrift skal ha jevnlig oppfølging av OT-rådgiver. Ved lengre utplasseringer skal ungdommen minimum ha oppfølging på arbeidspraksis av en OT-rådgiver hver 14. dag. Tettere oppfølging vurderes individuelt i samarbeid med bedrift og i henhold til avtalen som er inngått.

Ordinært arbeid: Ungdom som ønsker ordinært arbeid, uten å benytte seg av tilbud på avdeling eller utplassering i bedrift, skal få bistand til dette. Det å hjelpe ungdom med å finne jobb kan være en fortsettelse av råd- og veiledningssamtalene. Når OT-rådgivere hjelper ungdom med å finne ordinært arbeid skal OT følge prosessen så lenge det er hensiktsmessig. 

Jobber frafallsforebyggende med elever og lærlinger i videregående opplæring

OT arbeider frafallsforebyggende på skoler og i bedrifter. Formålet er å hindre frafall fra elever og lærlinger og bistå til økt andel gjennomført og bestått. Oppgavene og detaljene rundt samarbeidet avtales i dialog med den enkelte skole/lærebedrift. OT-rådgivere kan bistå med oppfølging av lærlinger og lærekandidater, utplassering i YFF, kvalifisering og Vg3 fagopplæring i skole.

OT-rådgiver kan også bistå med tilrettelegging for elever som trenger oppfølging. OT-rådgiver skal samarbeide tett med elevtjenesten, skole- og næringslivskoordnator, PPT, helsesykepleier, fagopplæring, bedrifter og opplæringskontor.

Ved avbrudd og fare for avbrudd skal OT delta på avklaringsmøter. Ved innkalling til avklaringsmøter sjekker OT med skole eller bedrift om PPT også skal innkalles.

Koordinerer tjenester og hjelpetiltak rundt ungdom i målgruppen

OT har et lovpålagt koordinerende ansvar for ungdom i målgruppen. En stor andel av målgruppen er i behov av samtidige og koordinerende tjenester fra ulike deler av hjelpeapparatet og OT skal bidra til å sikre det tverretatlige samarbeidet slik at ungdommene får den hjelpen de trenger. De mest sentrale samarbeidsinstansene er NAV, barneverntjenesten, PPT, spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten. OT skal ta initiativ til og aktivt delta i ungdomsutvalg og andre tverretatlige fora.

For å sikre riktige og koordinerte tjenester skal ungdom og foresatte aktivt være medvirkende. Foresatte til ungdom under 18 år skal informeres og involveres og skal ha den samme skriftlige informasjonen som ungdommen får. De skal også skrive under på samtykkeskjema. Foresatte skal ha anledning til å delta på samtaler og det skal være jevnlig dialog mellom foresatte og OT gjennom hele skoleåret. Ungdom over 18 år må gi samtykke dersom foresatte skal involveres.

 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 17.11.2020 kl.09.52