Oppfølgingstjenesten

Målgruppen til OT er all ungdom i Vestfold og Telemark mellom 15 og 21 år med rett til videregående opplæring, men som ikke er i videregående opplæring. OT jobber frafallsforebyggende med elever og lærlinger som står i fare for å avbryte utdanning.

Ansatte i Oppfølgingstjenesten skal i alt sitt arbeid legge til rette for at ungdom skal oppleve trygghet, toleranse og mestring.

Talenthuset i Skien er en samlokalisering av Oppfølgingstjenesten (OT) avdeling Grenland, Kompetansesenteret og NAV Skien. Senteret skal betjene all ungdom i hele Telemark ved Kompetansesenteret, ungdom 15-21 år i OTs målgruppe i Grenland og alderen 18-29 år i Skien kommune. Les mer om Talenthuset her.

Sammen skaper vi muligheter  Plakat

Årsrapport 2021-2022

Rapport opplæring fag 2021-2022

Tverrsektorielt samarbeid i praksis 2021-2022

Kunnskapsgrunnlag inkludering og ung deltakelse

 

Hva gjør Oppfølgingstjenesten?

Har oversikt over og tar kontakt med ungdom i målgruppen

Oppfølgingstjenesten skal kontakte all ungdom i målgruppen umiddelbart etter at de er tilmeldt tjenesten, og er pålagt å ta kontakt flere ganger i løpet av skoleåret. Når kontakten er opprettet skal ungdommen orienteres om tilbudet, og det skal avklares om de ønsker bistand fra Oppfølgingstjenesten.

Oppfølging og veiledning

Ungdom i målgruppen skal få tilbud om oppfølging- og veiledningssamtaler. Samtalene skal inneholde avklaringer, ressurskartlegging og mål for veien videre. Samtaler kan gjennomføres sammen med samarbeidspartnere og andre offentlige instanser ved behov. All ungdom som kommer til Oppfølgingstjenesten skal få tilbud om karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning, og i samarbeid utarbeides en plan for videre oppfølging. Oppfølgingstjenestens rådgiver benytter ulike metoder og verktøy som skal hjelpe den enkelte til økt bevissthet rundt egne interesser, ressurser og ferdigheter. Ungdom som får oppfølging fra Oppfølgingstjenesten skal bli bedre rustet til å mestre eget liv, se muligheter samt kunne ta valg når det gjelder utdanning og arbeid.

Opplæringstilbudene

Opplæringen skal fremme demokrati og medborgerskap, livsmestring og folkehelse. Målet med opplæringen er å forberede og motivere for opplæring i skole, bedrift, eller for ordinært arbeid. Ungdommene skal utvikle kunnskap og innsikt som setter dem i stand til å mestre livene sine, og til å gi hver enkelt mulighet til å utvikle sine evner. Opplæringen skal sikre at ungdom får et læringsutbytte som er best mulig tilpasset den enkeltes forutsetninger. I opplæringstilbudet skal det legges vekt på grunnleggende ferdigheter, sosial læring, refleksjon og forståelse. Ungdom i OTs opplæringstilbud skal få kunnskap om og utvikle respekt for naturen, lære om bærekraft og både møte og få utfolde seg i ulike kulturelle uttrykk. Det skal også gis tilbud om fysisk aktivitet med fokus på helse og livskvalitet. Fokus på livsmestring er en viktig del av opplæringstilbudet. Innenfor dette området legges det vekt på å lære om mestring av eget liv, å utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet og å ta ansvarlige livsvalg. Ungdom kan få tilbud om opplæring og veiledning i ulike videregående fag, og mulighet til å gå opp som privatist. Det er en viktig del av opplæringstilbudet å bidra til at ungdom som mangler fag for å bestå videregående opplæring eller komme seg videre i opplæringsløp får bistand til dette hos Oppfølgingstjenesten. Dette er et tiltak som bidrar til å kvalifisere ungdom til bl.a. arbeid og læreløp. Å ta fag som privatist hos Oppfølgingstjenesten kan også være et tiltak i tilbakeføring til ordinær videregående opplæring. Ungdom som ønsker ordinært arbeid, uten å benytte seg av tilbud på avdeling eller utplassering i bedrift, skal få bistand til dette. Det å hjelpe ungdom med å finne jobb kan være en fortsettelse av råd og veiledningssamtalene. Vestfold og Telemark fylkeskommune dekker et stort geografisk område og det vil derfor være lokale variasjoner i hvilket opplæringstilbud som tilbys.

Frafallsforebyggende arbeid i skole og bedrift

Oppfølgingstjenesten kan arbeide frafallsforebyggende på skoler og i bedrifter. Formålet er å hindre frafall for elever, lærekandidater og lærlinger og bistå til økt andel gjennomført og bestått. Oppfølgingstjenestens rådgiver kan bistå med sin sosialpedagogiske kompetanse. Ved avbrudd og fare for avbrudd skal Oppfølgingstjenesten delta på avklaringsmøter.

Koordinerer tjenester og hjelpetiltak rundt ungdom i målgruppen

Oppfølgingstjenesten har et lovpålagt koordinerende ansvar for ungdom i målgruppen. En stor andel av målgruppen har behov for samtidige og koordinerte tjenester fra ulike deler av hjelpeapparatet og Oppfølgingstjenesten skal bidra til å sikre det tverretatlige samarbeidet slik at ungdommene får den hjelpen de trenger. For å sikre riktige og koordinerte tjenester skal ungdom være aktivt medvirkende. Oppfølgingstjenesten skal etterstrebe å ha god dialog med foresatte.

 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 03.02.2023 kl.14.02