OT-råd

I fylkestinget desember 2020 ble det vedtatt at Vestfold og Telemark ungdomsråd skal ha en representant fra Oppfølgingstjenesten (OT). For å sikre en god representasjon og legge til rette for bredere medvirkning av ungdom i OT ble det etter en tid satt i gang et arbeid for å etablere et eget OT-råd. Rådet kom for alvor i gang våren 2023 og består av medlemmer fra alle avdelingene i Vestfold og Telemark. OT-rådet skal sikre medvirkning fra målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Hva skal OT-rådet gjøre? 

 • OT-rådet skal samarbeide med og gi råd til Oppfølgingstjenesten og fylkeskommunen om saker av betydning for målgruppen. 
 • OT-rådsmedlemmene er valgt for å representere ungdom i Vestfold og Telemark. OT-rådet skal representere og uttalelse seg på vegne av alle ungdommene i OT. OT-rådet må derfor sørge for å ha god kontakt med ulike grupper av ungdom, og skape møteplasser der OT-rådet kan få innspill fra ungdommene de representerer. 
Bred, åpen og tilgjengelig medvirkning 

OT-rådet skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i fylket. 

Med bred medvirkning menes blant annet at
 • OT-rådet skal kunne uttale seg om ulike saker i Oppfølgingstjenesten og fylkeskommunen
 • OT-rådet kan uttale seg om alle saker som gjelder ungdom i OT
 • Medlemmer i OT-rådet bør ha ulik alder og erfaringsbakgrunn, og alle avdelingene bør være representert
Med åpen og tilgjengelig medvirkning menes at
 • Oppfølgingstjenesten må sikre at OT-rådet mottar alle relevante saker hvor OT-rådet kan gi uttalelse 
 • OT-rådet kan også ta opp saker på eget initiativ
 • Møtene i OT-rådet skal være åpne og tilgjengelige for alle som ønsker å være tilstede 
 • Uttalelsene fra OT-rådet skal være offentlige, og referater og møter publiseres på den fylkeskommunale nettsiden til Oppfølgingstjenesten. 
Hva kan OT-rådet bestemme?

OT-rådet skal gi råd til Oppfølgingstjenesten og fylkeskommunen. 

Oppfølgingstjenesten kan gi OT-rådet i oppgave å bestemme hvordan de skal bruke en pott tildelte penger.

Hvilke saker kan OT-rådet jobbe med?

OT-rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i fylket. Dette kan f.eks. være kultur- og fritidstilbud, skolesaker, helsetilbud, samferdsel og kollektivtilbud, miljøsaker, planer og tilbud i Oppfølgingstjenesten. 

Oppfølgingstjenesten/fylkeskommunen skal sikre at ungdomsrådet høres så tidlig i prosessen at de har mulighet til å påvirke avgjørelsene som skal tas.

Aktiviteter og arbeidsoppgaver

OT-rådet skal sette seg inn i saker som angår ungdom i fylket og behandle sakene i møtene sine. I tillegg til dette kan medlemmene av OT-rådet for eksempel 

 • bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger
 • arrangere samlinger for ungdom i fylket
 • prøve å påvirke politikerne ved å fremme synet sitt i medier eller andre steder
Rollefordeling i OT-rådet

Ved oppstart av OT- året skal det velges hvem som skal ha de ulike rollene i rådet:

 • Leder og nestleder
 • Regional ungdomsrådskontakt
 • Sekretær
 • Økonomiansvarlig
 • Ansvarlig for sosiale medier.

 OT-rådet kan bestemme at det skal tildeles andre roller.

Endringer i mandat

OT-rådet eller Oppfølginsgtjenesten kan foreslå endringer i mandatet. Forslagene skal drøftes i samarbeidsmøter og vedtas i fellesskap. 

 

Publisert:

25.09.2023

Oppdatert:

15.11.2023 kl.08.26

Kontaktinformasjon

Kaisa Kjeilen (leder)
tlf. 913 24 626

Julia Oniszczuk (nestleder)
tlf. 957 88 290

Nicklas Kittilsen (medlem)
tlf. 469 54 904

Filippa L. Ormann (medlem)
tlf. 918 30 024

Karine Westlund (medlem)
tlf. 410 61 818

Rebecca Boijort Breivik (medlem)
tlf. 902 96 274

 

Medvirkning

Mandat