Fagskoler

Høyere yrkesfaglig utdanning eller fagskoleutdanning er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning.

Kompetansen man får ved fagskolen har direkte nytteverdi i arbeidslivet, og studiet er ofte tilrettelagt slik at man kan ta utdanningen ved siden av jobben.

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Betegnelsen fagskole og fagskoleutdanning kan kun benyttes om godkjente tilbud. Utdanning man tar ved fagskolen måles i studiepoeng og man får karakter etter bokstavsystemet.

For å komme inn på fagskole må man ha fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse eller generell studiekompetanse, eller man kan få opptak basert på realkompetanse.

Fagskoletilbud

Fagskolene har tilbud om undervisning på skolen, nettstudier og en kombinasjon av dette. I vårt fylke finnes det flere offentlige og private fagskoler.

Vestfold og Telemark fylkeskommune gir tilskudd til fagskoler i fylket, for å kunne tilby kompetanse som arbeidslivet har behov for lokalt, regionalt og nasjonalt.

Studietilbud

Oversikt over studietilbudet

Tilskudd til fagskoler

Vestfold og Telemark fylkeskommune har gitt tilskudd til følgende fagskoler:

Informasjon til fagskolene om søknadsprosess:

Etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) § 3 har fylkeskommunen ansvar for fagskoleutdanning:

«Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert fagskoleutdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt.»

Det betyr at fylkeskommunen har ansvar for å ivareta samfunnets kompetansebehov innenfor fagskolesektoren, og innenfor tildelte midler og fastsatte prioriteringer. Fylkeskommunen skal gi tilskudd til både offentlige og private fagskoler.

Prinsipper og kriterier for forvaltning av midler til fagskoleutdanning

Prinsipper for forvaltning av midler til fagskoleutdanning
 • Forvaltningen av de øremerkede midlene over statsbudsjettet må se tilbyderne og studietilbudene under ett og velge aktører og tilbud som best ivaretar det totale behovet i regionen. De kompetansepolitiske planene som vedtas i fylkeskommunen vil være retningsgivende.
 • Tilskuddsforvaltningen skal vektlegge likebehandling av private/ideelle og fylkeskommunale fagskoler. Fagskolene skal møte likeverdige saksbehandlingsprosesser som er transparente og forutsigbare. Det skal også legges vekt på økonomisk forutsigbarhet for tilskuddsmottakerne.
 • Dersom fylkeskommunen vil gjøre omprioriteringer av tilbud, må dette varsles tidlig av hensyn til fagskolenes planlegging av tilbudsstruktur og ressursbehov.
 • Tilbud det søkes tilskudd til skal være forankret i arbeidslivets kompetansebehov og regionale eller nasjonale kompetansestrategier. I utlysning av tilskuddsmidler beskrives kriterier for tildeling.
 • Tilskuddet av driftsmidler til fagskolene utbetales med 100% og to ganger i året for å gi størst økonomisk forutsigbarhet.
 • Administrasjonen skal gjennom dialog med fagskoler som har fått øremerkede driftstilskudd, bidra til å sikre god kvalitet og høy gjennomføring.
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune kan tildele øremerkede driftsmidler til fagskoleutdanninger der det ikke praktiseres egenbetaling for studentene.
 • Tildeling av tilskudd til fagskoleutdanning fordeles etter en administrativ behandling. Til grunn for vurderinger og prioriteringer av søknadene skal det ligge en mest mulig objektiv vurdering i forhold til vedtatte kriterier. Resultatet av tildelingene legges frem som politisk sak.
 • Tilbyderne skal informeres om retten til å klage på vedtak og prosedyrene for å klage på tildelingen. 
Kriterier for tildeling av tilskudd 2021
 • Det eksisterende fagskoletilbudet videreføres og fornyes i tråd med behovet for fagskolekompetanse i fylket.
 • I mangel av kompetansepolitiske planer prioriteres nye studietilbud som er NOKUT godkjent innenfor følgende områder, i ikke-prioritert rekkefølge:
  • helsefag
  • oppvekstfag
  • tekniske fag
  • maritime fag
  • merkantile fag
  • naturbruksfag
  • reiseliv- og matfag
 • Utdanningene kan være tverrfaglige innenfor disse fagområdene og bør ha fokus på grønn omstilling tilpasset utdanningen, ha et tidsriktig innhold og gjennomføring med en digital forankring. I tillegg vil utdanninger innenfor fagområdene med hovedfokus på kulturarv og HMS være aktuelle.
 • Søknader om nye studieplasser må synliggjøre behovet for utdanningene lokalt, regionalt og nasjonalt og belyse relevante temaer knyttet til studiekvalitet, gjennomføring, samarbeid med arbeidslivet osv.

Klageadgang, jfr. Orientering om tilskuddsordningen for driftsmidler til fagskoler i 2021 punkt 2.2.4 Klageadgang for fagskolene: Når fylkeskommunen innvilger eller avslår søknader fra fagskoler om driftsmidler, skal det opplyses om klageadgang.

Klageinstansen for fylkeskommunens vedtak er Særskilt klagenemnd i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkestinget har delegert slik klagebehandling til særskilt klagenemnd. Innkomne klager vil bli behandlet i henhold til egen prosedyre.

 

 

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 17.01.2022 kl.14.34