Fag-/svennebrev og kompetansebevis

Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt.

For å få et fag-/svennebrev eller kompetansebevis må du bestå en praktisk prøve. Mer om de ulike opplæringsordningene

Før prøven

Hvem kan melde seg opp til prøve?
  • Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater som har fullført læretid i bedrift
  • Elever som har gjennomført Vg3 - fagopplæring i skole
  • Voksne som har lang og relevant arbeidserfaring og som har bestått riktig Vg3 eksamen Fagbrev som voksen
Når kan jeg gå opp til prøven?

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater skal gjennomføre prøven innenfor læretidens 3 siste måneder. Du må fullføre læretiden for å få dokumentasjon.

Praksiskandidater som har fått godkjent søknad går opp så snart prøvenemnden har mottatt oppmelding fra fylkeskommunen.

Er det mange oppmeldinger, vil lærlinger og lærekandidater prioriteres foran praksiskandidater.

Hvem melder meg opp til prøven?

Hvis du er i opplæring er det din lærebedrift som har ansvar for å melde deg opp til prøven.

Prøven skal gjennomføres i løpet av de siste 3 mnd. før kontrakten utløper (forskrift til OPPL § 3-46). For at prøvenemndene skal kunne planlegge prøver etter utløpsdato, bør oppmelding som hovedregel sendes i Vigo 6 mnd. før læretida utløper. Dersom prøven bør avholdes nærmest mulig opp til utløpsdato, kan det skrives i kommentarfeltet. Prøvedato er ikke fastsatt før den er avtalt i samarbeid med prøvenemnda. 

Hvis du er elev er det skolen som har ansvaret for å melde deg opp til prøven.

Hvis du er praksiskandidat må du selv søke om å melde deg opp til fag eller svenneprøven. Det gjør du ved å fylle ut digitalt søknadsskjema på nettsiden til fylkeskommunen se Vtfk.no

Krav om beståttte fag

Før fag- eller svenneprøven kan gjennomføres, skal du som hovedregel ha bestått alle fag som kreves for utdanningen din. Dersom du mangler fag vil det stå i lærekontrakten din.

Du kan ikke avlegge fag- eller svenneprøven om du har:

  • karakter 1 i ett eller flere programfag
  • IV (ikke vurderingsgrunnlag) i ett eller flere fag

Dersom du har karakter 1 i inntil to fellesfag, kan du gå opp til prøven. Du vil ikke få utstedt vitnemål og fagbrev før alle fag er bestått. Mangler du fag kan du ta de som privatist.

Merk at dette gjelder fag- og svenneprøver, og ikke kompetanseprøver.

Konsekvensen ved ikke dokumentert fravær på fag-/ svenne eller kompetanseprøven

Om du ikke møter til fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve, og ikke kan dokumentere for fraværet, mister du retten til å fremstille deg til ny prøve som lærling eller lærekandidat.

Du kan melde deg opp på nytt som praksiskandidat. Praksiskandidater må dokumentere 25 prosent lengre praksis enn lærlinger og ha bestått skriftlig eksamen for praksiskandidater før de kan melde seg opp til prøve. Praksiskandidater må betale en prøveavgift.

Les mer om konsekvens ved ikke dokumentert fravær på fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve på udir.no

Tilrettelegging på fag-/ svenne eller kompetanseprøve

Lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater, fagbrev på jobb kandidater og praksiskandidater med behov for særskild tilrettelegging kan søke om dette. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig.

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper.

For å få særskilt tilrettelegging, må du legge ved sakkyndig uttalelse fra f.eks lege, PPT eller psykolog. Dokumentasjonen må være av nyere dato med mindre årsaken er av permanent karakter. Dokumentasjonen må beskrive og begrunne tilretteleggingstiltaket det søkes om.

Fra Forskrift til opplæringslova:

Særskilt tilrettelegging er hjemlet i forskrift til Opplæringslova:

§ 3-58 Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva (gjelder lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater)

 

Søknad om tilrettelegging på fag-/ svenne eller kompetanseprøve

Under prøven

Hvor skal jeg gjennomføre prøven?

Prøven gjennomføres vanligvis i den bedriften du har hatt læretiden din i. Har du vært på flere steder skal du gjennomføre prøven på det stedet du har vært lengst. Er det ikke mulig å gjennomføre prøven i din bedrift vil du få tilbud om å gjennomføre prøven på en prøvestasjon. En prøvestasjon er et egnet sted som er utstyrt med det du trenger til å gjennomføre prøven.

Elever som har gjennomført hele opplæringen i skole vil alltid måtte gjennomføre prøven på en prøvestasjon eller i skolens verksted.

Praksiskandidater har selv ansvar for å finne et sted de kan gjennomføre sin fag- eller svenneprøve.

Hvem kan være tilsynsperson og hva går oppgaven ut på?

Fylkeskommunen har ansvar for at det føres tilsyn under hele prøven for alle kandidater. En tilsynsperson skal være mest mulig nøytral i forhold til kandidaten. Tilsynspersonen skal følge med under planleggings-/gjennomførings-/dokumentasjons- og vurderingsdelen når prøvenemnda ikke er til stede og se til at:

• Kandidaten jobber selvstendig og ikke får ureglementert hjelp

• Kandidaten ikke blir forstyrret

• Skal videreformidle spørsmål av administrativ art til Vestfold og Telemark fylkeskommune

• Følge med på at sikkerheten blir ivaretatt, der det ikke er egen ansvarlig for sikkerhet

Tilsynspersonen skal ikke tas ut av produksjon og har ikke noe faglig ansvar under prøven eller ansvar for vurdering. Prøvenemnda har dette ansvaret.

Det er ønskelig at tilsynspersonen er til stede når kandidaten får utlevert prøven, for å sikre at vedkommende vet hvordan prøven vil bli gjennomført.

Hvor lenge varer prøven?

Lengden på prøven varierer fra fag til fag. Hvor lang tid din prøve vil ta er beskrevet i læreplanen for faget ditt.

Hva går prøven ut på?

Kort fortalt skal fag- eller svenneprøven teste om du har den kompetansen i faget som er beskrevet i læreplanen.

Prøvenemnden har ansvar for å lage prøven og for å vurdere din innsats og kompetanse. Prøvenemnden består vanligvis av to personer som har kompetanse i faget.

Finn læreplan

Hvordan går prøvenenmden frem når de skal lage og vurdere prøven min?

Når prøvenemnden lager prøven, tar de utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen for faget. Hvis du er lærling i en bedrift, kan de i tillegg bruke den interne opplæringsplanen du har hatt i bedriften. Den faglige lederen eller instruktørene dine kan også foreslå oppgaver.

Hvis du er lærekandidat skal prøven bygges på din interne lærekandidatplan.

Arbeidsoppgavene prøvenemnden gir deg skal gjenspeile kravene til kompetanse slik de er beskrevet i læreplanen.

Hvilke hjelpemidler er tillatt?

Du kan bruke de samme hjelpemidler som du har brukt i løpet av læretiden.

Etter prøven

Karakterskala

Ved fag-, svenne- og kompetanseprøver brukes karakterene «Bestått meget godt», «Bestått» og «Ikke bestått». Karakteren skal gi uttrykk for hvilken grad av måloppnåelse kandidaten har nådd.

For lærekandidat

Ved karakter «ikke bestått» har du rett til å melde deg opp til ny prøve. Dette skal gjøres innen seks måneder.

For lærling 

Ved karakter «ikke bestått» har du rett til å melde deg opp til en ny prøve. Dette skal gjøres innen seks måneder.

Dersom du ikke består prøven for andre gang, må du melde deg opp til ny prøve som praksiskandidat. Du må da opparbeide deg ett år mer arbeidspraksis etter endt læretid.

For praksiskandidater

Ved karakter «ikke bestått» må du vente i seks måneder før du kan melde deg opp til ny prøve. Du må sende inn ny oppmelding til fylkeskommunen.

Kan jeg klage på resultatet hvis jeg ikke er fornøyd?

Ja, du kan klage. Klagefristen er tre uker etter at du fikk melding om resultatet (karakteren) av prøven.  

Du kan klage på formelle feil eller hvis du mener at prøvenemnden har gjort andre ikke-faglige feil. Du kan også klage dersom du er uenig i den faglige vurderingen som prøvenemnden har gjort av arbeidet ditt.

Hvordan går jeg frem hvis jeg vil klage på resultatet?

Ønsker du flere opplysninger, en veiledning om klageadgang og/eller hjelp til å utforme klagen må du fylle ut vårt digitale skjema Klage på fag- svenne eller kompetanseprøve

I klagen må du forklare hva du klager på og hvorfor du ønsker å klage på dette. 

En klagenemnd vil behandle klagen din. Vanligvis tar behandlingstiden en måned. Klagenemndas vedtak er endelig, og du ikke kan klage på det.

Du kan lese mer om klage i Forskrift til opplæringsloven kap. 5 Klage på vurdering 

Har du mistet eller trenger du kopi av fag-/svenne-/ eller kompetansebrev?

Erstatte fag-/ svennebrev

Det vil koste kr. 500,- å få erstattet det gamle.

Du betaler inn beløpet til konto nr. 1506.22.37578 og merker innbetalingen med "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", nytt fag-/ svennebrev eller kompetansebevis og ditt navn. Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema.

Du kan bestille nytt ved å fylle ut dette skjemaet og sende pr post til Seksjon for Fag- og Yrkesopplæring, Postboks 2844, 3702 SKIEN eller pr epost til fagopplaring@vtfk.no

Erstatte vitnemål eller kompetansebevis

Nytt vitnemål eller kompetansebevis er gratis. Du kan henvende deg til fagopplaring@vtfk.no og be om å få tilsendt et nytt.

Lommefagbrev

Fagbrevutdeling

Utdeling av fag-/ svenne- og kompetansebrev

For de som har bestått fag-, svenne- og kompetanseprøver i perioden 01.10.22 til og med 30.09.23 vil det være fag-, svenne- og kompetansbrevutdeling høsten 2023:

 

Tønsberg: Oseberg Kulturhus den 20.11.2023

Larvik: Bølgen Kulturhus den 22.11.2023

Skien: Ibsenhuset den 30.11.2023

 

Invitasjon med påmelding til utdelingen vil bli sendt ut til kandidatene etter sommeren, og i god tid før utdelingene finner sted.

 

De kandidatene som ikke kan delta på utdelingene vil få sitt fag-, svenne- eller kompetansebrev tilsendt i posten etter at alle utdelingene har funnet sted.

 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 14.07.2023 kl.10.36