Covid 19  - løpende oppdatering

Hele landet er rammet av Corona viruset. Det har resultert i at flere lærebedrifter får problemer, mange lærlinger er blitt permittert fra jobben og opplæringen sin. I tillegg er fag- og svenneprøver blitt utsatt. Det skjer endringer hele tiden. Følg med på denne siden så bli vi informere om tiltak forløpende

Fag- og yrkesopplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommunen vil oppdatere informasjon på denne nettsiden forløpende etter hvert som situasjonen endrer seg.

 

Du finner også oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Midlertidig forskrifter 

Det er kommet en midlertidig forskrift grunnet Covid 19 ift fullføring av læretid. Forskriften kan du lese her

Midlertidig lov Rett til å søke Påbygg3

 

Spesielt for lærlingene

Lærlinger er ansatte

Som lærling eller lærekandidat er du ansatt i en bedrift. Det er arbeidsgiver som regulerer arbeidsforholdet også for lærlinger og lærekandidater. Du skal møte på jobb som vanlig, hvis du ikke får annen beskjed fra bedriften.

 

Har du blitt permittert eller fått varsel om permittering?

Veileder for utfylling av søknad om dagpenger for lærlinger

Du finner informasjon dagpenger for permitterte på nav.no.

 

I søknaden om dagpenger til NAV, må du laste opp og legge ved:

 • Permitteringsvarselet du har fått fra arbeidsgiveren din.
 • Arbeidsgiveren/lærebedriften din må også fylle ut et skjema fra NAV som heter "Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering". Hvis bedriften ikke har dette klart ennå må enten du eller bedriften ettersende dette til NAV.
 • Avklar med din nærmeste leder hvordan dere løser dette.
 • Arbeidsavtalen din. Hvis du ikke finner den, ta kontakt med arbeidsgiver eller opplæringskontoret ditt.
 • Lærekontrakten din.
 • Lærebedrift eller opplæringskontor kan finne lærekontrakten i Altinn (papirkontrakter) eller VigoBedrift (digitale kontrakter).
 • Papirkontrakt finner du i elektronisk postkasse (E-boks eller Digipost).
 • Elektronisk kontrakt (e-kontrakt) finner du på vigo.no.

 

Avvikling av fag- og svenneprøver

Prøvenemndene, bedriftene, opplæringskontorene og skolene er i gang med å få gjennomført fag-/ svenneprøver. Alle fag, med unntak av et par, er nå i gang med fagprøveavleggelser, om enn i en noe annen form enn det pleier. Dette blir gode erfaringer å ta med når vi vurderer hensiktsmessig fagprøvegjennomføring også etter Covid 19.

Les rådende retningslinjer:

Retningslinjer for gjennomføring av prøver i en Koronatid

Spesielt for fagprøver i Helsefag

 

Informasjon fra Lånekassen

Vestfold og Telemark fylkeskommune rapporterer til Lånekassen en oversikt over de lærlinger og lærekandidater som er permitterte grunnet Covid 19.

Lærlingene kan beholde tildelt lån og stipend ved permittering eller konkurs i opptil 6 uker. Se merknader til § 15 i forskrift til utdanningsstøtte som dere finner på lanekassen.no/forskrifter

Fagbrev og sermoniell utdeling

På grunn av situasjonen med Covid 19 besluttet fylkeskommunen  å avlyse den tradisjonelle utdelingen av fagbrev, svennebrev og kompetansebrev og sendte ut disse pr post i desember 2020.

Nærmere informasjon om utdeling i 2021 kommer.

Spesielt for lærebedrifter

Møter med fag- og yrkesopplæring

Det er mange møter mellom partene i bedriftsopplæring som må gjennomføres.

Medarbeiderne i Fag- og yrkesseksjonen er delvis pålagt hjemmekontor. Av praktiske årsaker er det mest hensiktsmessig med digitale møter, eksempelvis i Teams eller på Skype. 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veiledning for Teamsmøter

Medarbeiderne i seksjonen kan stille på fysiske møter. Rammen er inntil 5 deltakere og at det er mulig å holde 1-2 meter mellom deltakerne.

 

Tilskudd Covid 19 og søkeprosess 

Om tilskuddet

Utdanningsdirektoratet har overført midler til Vestfold og Telemark fylkeskommune som et tiltak rettet mot lærlinger og lærekandidter som er eller står i fare for å bli permittert, eller miste læreplassen og for at flere får en læreplass høsten 2020 og våren 2021. Les om Tiltakspakke 3 her.

Søkeprosess

Lærebedriften sender søknad til fagopplaring@vtfk.no for behandling.

Søknad må innholde:

 1. Navn på søker (lærebedrift eller opplæringkontor)
 2. Behov og begrunnelse (eks. forlengelse av læretid, ny lærebedrift, ny medlemsbedrift, ekstrakostnad ifbm igangsetting av kontrakter, språkopplæring mm)
 3. Navn på lærling/ lærekandidat
 4. Navn på ny medlemsbedrift/ lærebedrift
 5. Beløpet det søkes om

For søknader som gjelder tilskudd til språkopplæring ønsker vi at det legges ved en plan for opplæringen.

 

Saksgang:

Utbetaling skjer fortløpende. Beløpet kan variere mellom 40.000,- og 80.000,- kroner

NB! Vi gjør oppmerksom på at disse stimuleringsmidlene kun gjelder så lenge det er midler igjen fra Tiltakspakke 3.

Hva skjer med læretid og tilskudd?

I tråd med foreslåtte forskriftsendringene gjelder følgende prinsipper (det kan komme noen andre retningslinjer, men dette gjelder foreløpig):

 • Prinsipp 1: gjelder alle lærlinger og lærekandidater: dersom det foregår opplæring i ca 50 %, selv om lærlingen er permittert, kan læretid og tilskudd løpe som normalt i inntil tre måneder.
 • Prinsipp 2: gjelder alle lærlinger og lærekandidater: dersom det ikke foregår opplæring, settes kontrakten i avbrudd, og både læretid og tilskudd stoppes. Dette gjelder fra 14 dager etter permittering. Når læretiden nærmer seg avslutning: kandidaten kan gå opp til fagprøve 3 mnd før læretids slutt, og kontrakten avsluttes, dersom begge parter ønsker dette. Tilskudd betales for læretidens avtalte lengde.
 • Prinsipp 3: gjelder alle lærlinger og lærekandidater som har tre måneder igjen av læretiden: dersom prøven avlegges og bestås før læretidens slutt (maksimum 3 måneder), vil læretid og tilskudd løpe som normalt. Dette gjelder også om kandidaten er permittert. Dokumentasjon skrives ut selv om ikke læretiden er utløpt.

   

  NB! Det er svært viktig at lærlingenes stemme tas med i beslutningen rundt hvilken løsning som velges. Det også viktig å huske på at dere som lærebedrifter har ansvaret for at det gis opplæring i alle læreplanmål, også med alternativ opplæring, og at lærlingen skal være klar til å gå opp til fagprøven ila de siste tre månedene av læretida.

   

  Medarbeidere i seksjonen for  Fag- og yrkesopplæring vil ta kontakt med de vi vet er spesielt berørt av permitteringer og tiltak knyttet til Corona situasjonen.

 

Du finner oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Godkjenning av lærebedrifter

Midlertidig prosedyre for godkjenning av ny lære-/opplæringsbedrift, og nytt lærefag i bedrift, ble innført 02.04.2020
• Regodkjenning av lærebedrift/opplæringsbedrift der godkjenningstiden er utløpt.
• Godkjenning av nytt lærefag i allerede godkjent lærebedrift/opplæringsbedrift.
• Godkjenning av ny lærebedrift/opplæringsbedrift.


Regodkjenning av lærebedrift: Bedriften må sende inn nødvendig dokumentasjon – jf. våre prosedyrer – se pkt. 4. Har faglig leder gjennomført vårt digitale kurs og levert nødvendig dokumentasjon ved en tidligere anledning er dette ikke nødvendig å sende inn på nytt. Seksjon fag- og yrkesopplæring har ansvar for å ta kontakt med bedriften. Fag og bedrift blir registrert i Vigo. Vi har ansvar for å avtale et fysisk møte ved en senere anledning. Fagrådgiver på Seksjon fag- og Yrkesopplæring skriver godkjenningsbrev når bedriftsbesøk er avholdt.


Godkjenning av nytt fag i eksisterende lærebedrift: Ny faglig leder må sende inn nødvendig dokumentasjon og avlegge vårt nettkurs for faglig leder. Fagrådgiver i seksjon fag- og yrkesopplæring skal ha samtale med ny faglig leder og ev. lærling. Fag og ny faglig leder blir registrert i Vigo. Vår fagrådgiver skriver godkjenningsbrev


Godkjenning av ny lærebedrift: Seksjon fag- og yrkesopplæring v/fagrådgiver innhenter informasjon om bedriften. Bedrift må sende inn søknadskjema og annen dokumentasjon som vi krever. Fagrådgiver har samtale med bedriften/faglig leder og ev. lærling. Ny lærebedrift blir registrert i Vigo  Fagrådgiver i seksjon fag- og yrkesopplæring har ansvar for å avtale at et møte blir avholdt i bedriften ved en senere anledning. Fagrådgiver på Seksjon fag- og Yrkesopplæring skriver godkjenningsbrev når bedriftsbesøk er avholdt.

 

Lenke til nettkurs for faglige ledere

Ønsker du å bli lærebedrift?

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 16.04.2021 kl.13.21