Lærling

Som lærling får du praktisk opplæring i en bedrift med sikte på fag- eller svenneprøve i faget. Det skrives en lærekontrakt som gir rammene for opplæringen og en arbeidsavtale som gir rammene for verdiskapingen. Læretidens lengde kan variere både ut fra lærefaget og din skolebakgrunn. Normalt er det to år læretid, som til sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskaping.
VTFK mediearkiv

Lærekontrakt og arbeidsavtale

Lærekontrakt

Lærekontrakten er en bindende avtale mellom deg og lærebedriften som gjelder i tiden du er lærling.

Når den avtalte læretida er over, har lærebedriften ikke lenger plikt til å gi deg opplæring. Lærebedriften har heller ikke plikt til å ansette deg etter fullført læretid.

Hovedregelen er at lærlinger ikke har prøvetid. Unntaket er hvis du er over 21 år og inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift. Da er det 6 måneders prøvetid.

Lærekontrakten skal godkjennes av seksjonenen fag- og yrkesopplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune, etter at den er elektronisk signert av lærebedriften og lærlingen. Hvis du flytter, får ny e-postadresse eller nytt telefonnummer i løpet av læretiden, er det viktig at du gir beskjed til seksjonenen fag- og yrkesopplæring om dette.

Arbeidsavtale

I tillegg til lærekontrakten skal du tegne en arbeidsavtale med lærebedriften. Fagopplæringsseksjonen skal ha en kopi av avtalen.  Arbeidsavtalen regulerer lønn og arbeidsforhold. Arbeidsavtalen er gyldig i den samme tidsperioden som lærekontrakten.

Hvis du skal fortsette som arbeidstaker i bedriften etter at du er ferdig som lærling, må dere tegne ny arbeidsavtale.


Forsikring

Som lærling defineres du som ansatt og da er bedriften pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for deg. I tillegg, er du i læretiden, også forsikret av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ditt ansvar som lærling

I løpet av den første tiden som lærling skal du sammen med bedriften gjennomgå kompetansemålene i din læreplan. For å nå kompetansemålene lager dere en intern opplæringsplan. Det er viktig at du aktivt bidrar godt i hele læretiden slik at kompetansemålene nås.

I tillegg må dere bli enige om hvordan opplæringen skal dokumenteres, så du må ha et system for å få dokumentert din opplæring.

Som lærling er du arbeidstaker. Du er da underlagt de lover og regler som gjelder for alle andre arbeidstakere, som arbeidsmiljøloven og ferieloven, men også opplæringsloven.

NB! Det er din opplæring det gjelder, så engasjement og interesse er viktig skal du få et godt resultat. Bedriften er bare verktøyet for at du skal kunne nå målet ditt! 

Nettkurs

Nettkurs for lærlinger

Her er lenken til vårt nettkurs for lærlinger. Vi anbefaler alle lærlinger om å ta kurset. Det tar i underkant av 1 time, og gir deg som lærling en god innføring i rettigheter og plikter som følger en lærekontrakt. 

Påbygging til generell studiekompetanse

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Noen elever velger bort læretid og søker istedet om å ta påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg3. 

Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse

Dersom du har bestått fag- eller svenneprøven har du rett til å søke om å ta påbygging til generell studiekompetanse etter læretidens slutt. Les mer på Vilbli.no

Midlertidig forskrift covid-19

Det er kommet en midlertidig forskrift grunnet Covid 19 ift fullføring av læretid. Forskriften kan du lese her

Midlertidig lov: Rett til å søke Påbygg3

 

Publisert: 12.12.2019 Oppdatert: 08.07.2022 kl.10.37