Fagbrev som voksen

Jobber du i et yrke uten å ha fag-/svennebrev? Da kan "Praksiskandidat" eller "Fagbrev på jobb" være noe for deg.

Praksiskandidat

Har du lang og allsidig praksis i et fag kan du melde deg opp til fag-/ svenneprøve i henhold til Opplæringslova § 3-5.

All praksis må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Et årsverk tilsvarer 1760 timer. Minimum 50 % av praksisen bør være opparbeidet de siste 10 årene. Ansettelse i 80 % stilling eller mer regnes som heltid.

Før du kan melde det opp til fag- eller svenneprøve, er det et krav om bestått teoretisk eksamen i lærefaget på Vg3 nivå.

Vestfold og Telemark fylkeskommue gjør oppmerksom på at det er mange private aktører og tilbydere av kurs mot et fagbrev. Disse kursene er i all hovedsak kun eksamensforberedende kurs. De vil av den grunn ikke nødvendigvis gi godskriving av praksis ift. kravet om 5 års praksis. Ta kontakt med en av våre ansatte om du har spørsmål rundt et slikt kurs.

 

Krav til praksis og teori:
 • 25 prosent lengre praksis enn den fastsatte læretiden. I de fleste lærefagene er læretida fire år. Dette tilsvarer normalt 60 måneder (5 år)
 • Praksisen må være dokumentert med:
  • stillingsstørrelse
  • tidspunkt for ansettelse
  • hvilke arbeidsoppgaver man har hatt i henhold til kompetansemålene i Vg3 læreplanen
  • skal være attestert og signert av arbeidsgiver.
 • Praksisen må  være relevant innenfor fagområdet og dekke de mest vesentlige delene av læreplanen
 • Relevant skolegang kan gi fradrag i praksistid
 • Du må som hoveregel avlegge en eksamen på Vg3-nivå

Vi gjør oppmerksom på at timelister, vaktlister, årsoppgaver og arbeidsavtaler ikke godkjennes som arbeidsattester. 

Sjekk at du har 5 år praksis før du søker om å melde deg opp som praksiskandidat. Har du hatt mange deltidsstillinger eller har flere attester oppfordrer vi til at du legger ved en utregning av din praksis sammen med dine attester. 

Generelle retningslinjer for godskriving av praksis

Tabell for godskriving

All praksis i faget som er opparbeidet i arbeidslivet i et arbeidsfellesskap, gir grunnlag for oppmelding til fag-/svenneprøve som praksiskandidat. Utgangspunktet er at kandidaten ved å delta i et arbeidsfellesskap med andre tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i samsvar med kravene i læreplanen for faget.  

 • Praksis bør være fra ordinære ansettelsesforhold, men relevant praksis fra arbeidstreningstiltak, arbeid for frivillige organisasjoner mv. kan godkjennes under disse forutsetningene. 
 • Praksis i faget som er opparbeidet på fritiden, kan bare unntaksvis godkjennes. I vurderingen skal det legges vekt på om praksisen har vært under veiledning eller i et arbeidsfellesskap. For eksempel kan frivillig arbeid i en ungdomsklubb sammen med en ansatt fagarbeider godkjennes, mens omsorg for egne barn ikke godkjennes. Det er ikke mulig å få godskriving for fritidsarbeid og fulltids praksis i arbeidslivet samtidig. 
 • Minimum 50 % av den praksisen som det blir søkt om godkjenning for, bør være opparbeidet innenfor den siste 10-årsperioden. Det må gjøres en helhetsvurdering av praksisen sammenliknet med kompetansemålene i gjeldende læreplan og i utviklingen av faget. 
 • Ansettelse i 80 % stilling eller mer regnes som heltid. Lavere stillingsbrøker omregnes til heltid. For eksempel godskrives to år med 50 % stilling i faget som ett års fulltidspraksis. 
 • Det er ikke mulig å få godskriving for mer enn 12 måneder i løpet av ett år. Eksempelvis gis ikke det ikke godskriving for ekstraarbeid i tillegg til fulltids skole eller fulltids stilling i faget. 
 • Praksisen bør være minst to måneder sammenhengende for å godkjennes. 
 • Praksis som lærer, ingeniør, formann, arbeidsleder o.l. godkjennes ordinært ikke, med mindre arbeidet har vært utført i et arbeidsfellesskap. 
 • Praksis som selvstendig næringsdrivende kan bare godkjennes dersom tjenesten/leveransen kan dokumenteres av andre som har faglig kompetanse. Det er også et krav at bedriften har vært registrert i Brønnøysundregistret/momsregistret som viser reell næringsvirksomhet for den perioden hvor praksisen er opparbeidet 
 • Relevant videregående opplæring (Vg1, Vg2, Vg3) gir godskriving i samsvar med bestemmelser i forskrift til opplæringsloven. Høyere utdanning (fagskole, høyskole, universitet) godkjennes ikke som praksis for oppmelding til fag-/svenneprøve. 
 • Dokumentert praksis fra utlandet kan godskrives. Kravene til dokumentasjon er de samme som for norsk praksis. Dette gjelder også i forhold til norsk regelverk, til norske bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet, osv. Ved behov må kandidaten selv sørge for godkjent oversetting av dokumentasjonen og ev. sørge for tilleggsdokumentasjon som gir et tilstrekkelig detaljeringsnivå for godskriving. 

Utdanningsdirektoratets Retningslinjer for vurdering av praksis

Melde opp til skriftlig Vg3 eksamen

Skal du melde deg opp til den skriftlige eksamen i lærefaget ditt kan du gjøre det på Privatistportalen

Mer informasjon om eksamen og eksamen som privatist

Prøveavgift/kostnader:


Det koster 981,- kroner å melde seg opp til fagprøven. Ved 2. eller 3. gangs oppmelding koster fagprøven 1.966,- kroner.  Betalingsløsning finner du i det digitale oppmeldingsskjemaet.

Avgiften tilbakebetales ikke, selv om oppmeldingen ikke godkjennes, eller den praktiske prøven ikke avlegges. Ta kontakt med fagopplaring@vtfk.no dersom du har spørsmål om dette.

Du som vil melde deg opp til fagprøve, men som ikke er folkeregistrert i Vestfold og Telemark - må melde deg opp i ditt hjemfylke. Dette gjelder selv om bedriften du er ansatt i er hjemmehørende i Vestfold og Telemark.

Melde opp til fag- eller svenneprøve

Praksiskandidater melder seg opp til en praktisk prøve i det fylket de har folkeregistrert adresse.

Du benytter vårt Digitale skjema for melde deg opp til fag-/ svenneprøven.

NB! Ha attester, kopi av vitnemål, sertifikater ol klart før du starter på det digitale skjemaet, disse må lastes opp i skjemaet.

Vi gjør oppmerksom på at du må betale en saksbehandlingssavgift for å få meldt deg opp til den praktiske fag-/ svenneprøven.

Utenlandske statsborgere

Selv om du ikke er folkeregistrert i Norge kan du likevel melde deg opp som praksiskandidat. Du må da være ansatt i en bedrift som er hjemmehørende i Vestfold og Telemark fylkeskommune og bedriften må stille skriftlig garanti for å dekke kostnadene i forbindelse med avvikling av fagprøven. Du må oppfylle de samme krav til norsk teorieksamen og praksis etter opplæringslova § 3-5.

 

Har du spørsmål?

Ring sentralbordet i Vestfold og Telemark 35 91 70 00 og be om å bli satt over til fagrådgiver for ditt fag.

Eller se vår felles nettside for navn og telefonnummer.

 

Klageadgang

Den som ikke har bestått en fag-/ svenneprøve har rett til å klage på prøvenemndas avgjørelse. Du kan klage på faglig grunnlag eller formelle feil. Du kan imidlertid ikke klage på en bestått prøve, selv om du er uenig i vurderingen.

Ønsker du flere opplysninger, en veiledning om klageadgang og/eller hjelp til å utforme klagen må du ta kontakt med fagrådgiver i faget

For å fremsette klage, fyll ut vårt digitale skjema Klage på fag-/ svenne eller kompetanseprøve 

Du kan lese mer om klage i Forskrift til opplæringsloven kap. 5 Klage på vurdering 

Forsinkelser i gjennomføring av fag-/ svenneprøver grunnet Covid 19

Vi gjør oppmerksom på at det i noen fag kan det være store forsinkelser for å få avlagt av fag-/ svenneprøve. Dette har sammenheng med Covid 19 og ulike hensyn som må tas ved gjennomføring av fag-/ svenneprøver. 

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som allerede er i et arbeidsforhold. Voksne får en muliget til å få fag- eller svennebrev på gunnlag av en allsidig praksis, realkompetansevurdering kombinert med opplæring og veiledet praksis i vanlig arbeid. Manglende kompetanse knyttet til Vg3 læreplanen i faget er utgangspunkt for vurdering av behovet for restopplæring og lengden på læretiden.

Krav for ordningen:
 • Bedriften må være godkjent lærebedrift før Fagbrev på jobb kontrakt kan tegnes.
 • Søkere må ha mininmum 12 mndr relevant erfaring. Har søker mer enn 3 års relevant erfaring viser fylkeskommunen til ordningen "Praksiskandidat"
 • Søkeren må ha ansettelseskontrakt i bedriften og ha vært ansatt i bedriften  i minst ett år hvis de skal tegne Fagbrev på jobb kontrakt.  Det vil si 12 mnd. i 100% stilling eller 12 mnd. i 80% stilling
 • Fagbrev på jobb kontrakt tegnes på 12 mnd til 36 mnd avhengig av restopplæringsbehovet til den enkelte søker.  Se lenke til læreplaner
 • Du må avlegge eksamen på Vg3 nivå før du kan melde det opp til fagprøven. I noen fag er det flere eksamener. Du skal melde deg opp til den skriftlige eksamen i lærefaget ditt. Det gjør du på Privatistportalen. Mer informasjon om eksamen og eksamen som privatist
 • Søknadsskjema 

Søknadsskjema og attester sendes til: Vestfold og Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, eller på fagopplaring@vtfk.no

 

Tilskuddet som ytes kan du lese mer om på udir.no

Utdeling av fag-/ svenne- og kompetansebrev

Utdeling av fag-, /svenne- og kompetansebrev

På grunn av situasjonen med Covid  ble den tradisjonelle utdelingen av fag-, svenne-og kompetansebrev avlyst i 2021.

De kandidatene som har bestått fag-, svenne- eller kompetanseprøve i løpet av 2021 vil få dette tilsendt i posten til den adressen de står registrert med i folkeregisteret. Vestfold og Telemark fylkeskommune sender ut brevene i løpet av desember 2021 og januar 2022. Kandidatene vil motta en melding om at de kan hente brevet i sin lokale post i butikk.

Det kommer mer informasjon om utdeling i 2022 i løpet av vår 2022.

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 17.01.2022 kl.15.47