Yrkesfaglærer2 og Dekomp for yrkesfag

Vestfold og Telemark fylkeskommune mottar statlige midler til kompetanseheving innen yrkesfagene gjennom ordningene Yrkesfaglærer 2 og Dekomp for yrkesfag. Midlene skal ikke gi studiepoeng men skal brukes til å knytte sammen skole og næringsliv
Samarbeidsforum

Det er satt sammen et samarbeidsforum bestående av seksjonsleder og tre rådgivere fra Fag- og yrkesopplæringen i Vestfold og Telemark fylkeskommune, representant fra henholdsvis Y-nemnda, NHO, lærerorganisasjonene, 4 avdelingsledere fra ulike yrkesfaglige skoler samt 3 representanter fra opplæringskontorene i Vestfold og Telemark. Samarbeidsforumet skal utvikle lokale kriterier for kompetanseutvikling og skal gi endelig tilsagn på søknader. 

Samarbeidsforum i Vestfold og Telemark fylkeskommune har for skoleåret 2022/2023 besluttet følgende:

 • 3,1 millioner kroner gjøres tilgjengelig for skoler og opplæringskontor gjennom søknad
 • Hvert fagforum tildeles 50.000,- 
 • Det settes av kroner 1.300.000,- til Prøvenemdene øremerket kompetanseheving mot Fagfornyelsen
 • Det settes av kroner 200.000,- til skolene øremerket hospitering 

Etter søknadsbehandling og tildeling våren 2022 står det fortsatt 950.000,- kroner igjen av søkbare midler. Samarbeidsforum oppfordrer skoler og opplæringskontor til å søke på disse.

Samarbeidsforumet har lagt følgende føringer for ordningen:

 • Se kompetansehevingstiltaket ifbm Fagfornyelsen særlig ift de nye fagene og programområdene, som ikke har tradisjoner for å ta inn lærlinger.
 • Styrke de yrkesfaglige aspektene ved opplæringen gjennom hospitering mellom skole og arbeidsliv for å skape gode og nyttige relasjoner
 • Se de to ordningene «Desentralisert kompetanseutvikling» og «Yrkesfaglærer 2» i sammenheng
 • I størst mulig grad ha felles kurs/ kompetanseheving på tvers av fagmiljøer/skoler
Hvem kan søke tilskuddet?
 • Opplæringskontor
 • Lærebedrifter
 • Instruktører og faglige ledere
 • Prøvenemnder
 • Videregående skoler
 • Programfagslærere
 • Tilbydere av kurs
Hva kan det søkes tilskudd til?

Eksempler på hva det kan søkes om:

 • Samarbeid om kompetanseutvikling knyttet til Fagfornyelsen
 • Faglig kompetanseheving
 • Pedagogisk kompetanseheving
 • Hospitering mellom skole og næringsliv
Eksempler på tilbydere av kurs:
 • Fylkeskommunen
 • Bransjeorganisasjoner
 • Lærebedrifter
 • Fagskoler
 • Universiteter
 • Private aktører
Søknadsskjema og søknadsprosedyre

 

For mer informasjon om tilskuddsmidlene se Tilskuddsbrev fra Utdanningsdirektoratet

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema


Har du spørsmål om søknad og søkeprosess kontakt: Anne Harjo, Ranveig Haglund eller Jeanne Finsrud

 

Interne søknader legges i 360 på Saksnummer 22/08358 - Tilgangsgruppe ALLE

Eksterne søknader sendes pr epost fagopplaring@vtfk.no eller til

Anne.harjo@vtfk.no,  Ranveig.haglund@vtfk.no eller Jeanne.m.finsrud@vtfk.no pr post til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune, v/Fag og yrkesopplæring, Postboks 2844, 3702 Skien

 

Utbetaling av tilskudd og rapportering
 • Søknadene vil bli behandlet administrativt umiddelbart etter søknadsfristens slutt og en prioriteringsliste vil legges frem for Samarbeidsforumet for endelig vedtak. Hovedsøknadsfrister 01.05 hvert år. Dersom det er ubenyttede midler vil det være åpen søknadsfrist på resterende midler
 • Tilsagnsbrev og rapporteringsskjema sendes ut fortløpende etter at vedtak er gjort, fortrinnsvis medio desember.
 • Mottaker av midler plikter til å rapportere på bruken. Frist vil fremkomme på rapporteringsskjema.
 • Generelle og spesielle vilkår for den enkelte tildeling beskrives i det enkelte tilsagnsbrev. Hvis rapporten ikke dokumenterer at tiltaket er gjennomført i tråd med disse vilkårene kan tilskuddet trekkes tilbake

 

Publisert: 01.09.2020 Oppdatert: 01.11.2022 kl.14.16