Yrkesfaglærer2 og Dekomp for yrkesfag

Vestfold og Telemark fylkeskommune mottar statlige midler til kompetanseheving innen yrkesfagene gjennom ordningene Yrkesfaglærer 2 og Dekomp for yrkesfag. Midlene skal ikke gi studiepoeng men skal brukes til å knytte sammen skole og næringsliv
Samarbeidsforum

Det er satt sammen et samarbeidsforum bestående av seksjonsleder og to rådgivere fra Fag- og yrkesopplæringen i Vestfold og Telemark fylkeskommune, representant fra hhv Y-nemnda, NHO, lærerorganisasjonene, 4 avdelingsledere fra ulike yrkesfaglige skoler samt 3 representanter fra opplæringskontorene i Vestfold og Telemark. Samarbeidsforumet skal utvikle lokale kriterier for kompetanseutvikling og skal gi endelig tilsagn på søknader. 

Samarbeidsforum i Vestfold og Telemark fylkeskommune har for skoleåret 2022/2023 besluttet følgende:

 • 3,1 millioner kroner gjøres tilgjengelig for skoler og opplæringskontor gjennom søknad
 • Hvert fagforum tildeles 50.000,- 
 • Det settes av kroner 1.300.000,- til Prøvenemdene øremerket kompetanseheving mot Fagfornyelsen
 • Det settes av kroner 200.000,- til skolene øremerket hospitering 

Etter søknadsbehandling og tildeling våren 2022 står det fortsatt 950.000,- kroner igjen av søkbare midler. Samarbeidsforum oppfordrer skoler og opplæringskontor til å søke på disse.

Samarbeidsforumet har lagt følgende føringer for ordningen:

 • Se kompetansehevingstiltaket ifbm Fagfornyelsen særlig ift de nye fagene og programområdene, som ikke har tradisjoner for å ta inn lærlinger.
 • Styrke de yrkesfaglige aspektene ved opplæringen gjennom hospitering mellom skole og arbeidsliv for å skape gode og nyttige relasjoner
 • Se de to ordningene «Desentralisert kompetanseutvikling» og «Yrkesfaglærer 2» i sammenheng
 • I størst mulig grad ha felles kurs/ kompetanseheving på tvers av fagmiljøer/skoler
Hvem kan søke tilskuddet?
 • Opplæringskontor
 • Lærebedrifter
 • Instruktører og faglige ledere
 • Prøvenemnder
 • Videregående skoler
 • Programfagslærere
 • Tilbydere av kurs
Hva kan det søkes tilskudd til?

Eksempler på hva det kan søkes om:

 • Samarbeid om kompetanseutvikling knyttet til Fagfornyelsen
 • Faglig kompetanseheving
 • Pedagogisk kompetanseheving
 • Hospitering mellom skole og næringsliv
Eksempler på tilbydere av kurs:
 • Fylkeskommunen
 • Bransjeorganisasjoner
 • Lærebedrifter
 • Fagskoler
 • Universiteter
 • Private aktører
Søknadsskjema og søknadsprosedyre

 

For mer informasjon om tilskuddsmidlene se Tilskuddsbrev fra Utdanningsdirektoratet

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema


Har du spørsmål om søknad og søkeprosess kontakt: Anne Harjo 

 

Interne søknader legges i 360 på Saksnummer 22/08358 - Tilgangsgruppe ALLE

Eksterne søknader sendes pr epost fagopplaring@vtfk.no eller til

Anne.harjo@vtfk.no eller Tony.voje@vtfk.no pr post til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune, v/Fag og yrkesopplæring, Postboks 2844, 3702 Skien

 

Utbetaling av tilskudd og rapportering
 • Søknadene vil bli behandlet administrativt umiddelbart etter søknadsfristens slutt og en prioriteringsliste vil legges frem for Samarbeidsforumet for endelig vedtak. Søknadsfristen er 01.05.2022
 • Tilsagnsbrev og rapporteringsskjema sendes ut fortløpende etter at vedtak er gjort, fortrinnsvis medio desember.
 • Mottaker av midler plikter til å rapportere på bruken. Frist vil fremkomme på rapporteringsskjema.
 • Generelle og spesielle vilkår for den enkelte tildeling beskrives i det enkelte tilsagnsbrev. Hvis rapporten ikke dokumenterer at tiltaket er gjennomført i tråd med disse vilkårene kan tilskuddet trekkes tilbake

 

Publisert: 01.09.2020 Oppdatert: 08.07.2022 kl.11.11