Lokal kompetanseutvikling for fag- og yrkesopplæringen

Vestfold og Telemark fylkeskommune mottar statlige midler til kompetanseheving innen yrkesfagene gjennom ordningen Lokal kompetanseutvikling for fag- og yrkesopplæringen. Midlene skal ikke gi studiepoeng men skal brukes til å knytte sammen skole og næringsliv.     Det er fortsatt ubenyttede midler - vi oppfordrer ansatte ved skoler og opplæringskontor/ lærebedrifter å søke.
Samarbeidsforum

Det er satt sammen et samarbeidsforum bestående av seksjonsleder og tre rådgivere fra Fag- og yrkesopplæringen i Vestfold og Telemark fylkeskommune, representant fra henholdsvis Y-nemnda, NHO, lærerorganisasjonene, 4 avdelingsledere fra ulike yrkesfaglige skoler samt 3 representanter fra opplæringskontorene i Vestfold og Telemark. Samarbeidsforumet skal utvikle lokale kriterier for kompetanseutvikling og skal gi endelig tilsagn på søknader. 

Samarbeidsforum i Vestfold og Telemark fylkeskommune besluttet at det for skoleåret 2023/2024 er følgende fordeling:

 • 3,4 millioner kroner gjøres tilgjengelig for skoler og opplæringskontor gjennom søknad
 • Fagforum tildeles 500.000,- i en felles søkbar pott
 • Det settes av kroner 300.000,- til Prøvenemdene øremerket kompetanseheving mot Fagfornyelsen 

Etter søknadsbehandling og tildeling våren 2023 står det igjen 1.600.000,- kroner. Oppfordrer skoler og opplæringskontor til å sende søknader.

Midler for skoleåret 2023/2024 har søknadsperiode 1. mars  til 1. mai 2023. Benytt digitalt søknadsskjema

Samarbeidsforumet har lagt følgende lokale føringer for ordningen:

 • Se kompetansehevingstiltaket ifbm Fagfornyelsen særlig ift de nye fagene og programområdene, som ikke har tradisjoner for å ta inn lærlinger.
 • I størst mulig grad ha felles kurs/ kompetanseheving på tvers av fagmiljøer/skoler og langsiktig målsetting

Utdanningsdirektoratet har to sentrale kriterier:

 1. Tiltakene skal være forankret i lokale behov. Både ledere og ansatte skal være med og identifisere behovene
 2. Tiltakene skal være planlagt og gjennomført i samarbeid mellom fylkeskommunen, arbeidslivet og andre tilbydere av kompetanseutvikling. Dette innebærer et likeverdig og gjensidig forpliktende samarbeid med kompetanseutvikling som mål

 

Hvem er ordningen for?
 • Instruktører og faglige ledere som gir opplæring i bedrift
 • Yrkesfaglærere i videregående skoler
 • Prøvenemndsmedlemmer

Fylkeskommunen kan inkludere andre yrkesgrupper eller aktører i sine tiltak, dersom det er hensiktsmessig for kompetansebyggingen lokalt. Det er formålet med kompetanseutviklingen som avgjør hvorvidt andre yrkesgrupper kan inkluderes i tiltakene.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Eksempler på hva det kan søkes om:

 • Samarbeid om kompetanseutvikling knyttet til Fagfornyelsen
 • Faglig kompetanseheving
 • Pedagogisk kompetanseheving
 • Hospitering mellom skole og næringsliv
Eksempler på tilbydere av kurs:
 • Fylkeskommunen
 • Bransjeorganisasjoner
 • Lærebedrifter
 • Fagskoler
 • Universiteter
 • Private aktører

Samarbeidsforum gjør oppmerksom på at fagdager/ inpirasjonsforedrag ikke regnes som kompetansehevingstiltak.

Digitalt søknadsskjema

For mer informasjon om tilskuddsmidlene se nettside på Utdanningsdirektoratet

Du søker ved å fylle ut digitalt søknadsskjema 


Har du spørsmål om søknad og søkeprosess kontakt: Anne Harjo, Ranveig Haglund eller Jeanne Finsrud

 

Utbetaling av tilskudd 
 • Søknadene vil bli behandlet administrativt umiddelbart etter søknadsfristens slutt og en prioriteringsliste vil legges frem for Samarbeidsforumet for endelig vedtak. Hovedsøknadsfrist er 01.05 hvert år.
 • Dersom det fortsatt er ubenyttede midler vil de være søkbare fram til 1 november. Etter 1. november 2023 vil skjemaet stenges pga deling av fylket  
 • Tilsagnsbrev sendes ut fortløpende etter at vedtak er gjort, fortrinnsvis medio desember.
Rapportering og digitalt rapporteringsskjema
 • Mottaker av midler plikter til å rapportere på bruken. Frist vil er 1 mars årlig.
 • Det rapporteres på digitalt rapporteringsskjema
 • Generelle og spesielle vilkår for den enkelte tildeling beskrives i det enkelte tilsagnsbrev. Hvis rapporten ikke dokumenterer at tiltaket er gjennomført i tråd med disse vilkårene kan tilskuddet trekkes tilbake

 

Publisert: 01.09.2020 Oppdatert: 31.08.2023 kl.10.14