Lærebedriftens plikter og ansvar

En lærebedrift har flere oppgaver. En av oppgavene er å tegne en kontrakt om opplæring med kandidaten. Kontrakten binder partene til de lover og forskrifter som er fastsatt av departementet.

En lærebedrift kan søke godkjenning som selvstendig lærebedrift. Da har bedriften ansvaret for å følge opp læreforholdet, og har både arbeidsgiveransvaret og opplæringsansvaret. De fleste bedrifter velger imidlertid å bli medlem av et opplæringskontor. Da er det opplæringskontoret som har det juridiske ansvaret for kontrakten, og som tegner lærekontrakt, mens medlemsbedriften har arbeidsgiveransvaret og tegner arbeidsavtale.

 

Lærebedriften skal:

  • gi opplæring etter kompetansemålene i læreplanen for faget
  • Lage en intern plan for opplæringe med utgangspunkt i læreplanen for faget
  • bli kjent med opplæringsloven som omhandler opplæring i bedrift
  • tilby et godt arbeids- og læringsmiljø
  • ha et system for planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen
  • gjennomføre halvårsamtaler med vurdering
  • vurdere opplæringen av lærlingen, lærekandidaten, praksisbrevkandidaten eller fagbrev på jobb i bedriften jevnlig
  • melde lærlingen, lærekandidaten, praksisbrevkandidaten eller fagbrev på jobb opp til fag- svenneprøve eller kompetanseprøve ved læretidens slutt
  • inngå arbeidsavtale i samsvar med læretidens periode som regulerer lønn og arbeidsforhold
  • være ansvarlig for at lærlingen, lærekandidaten, praksisbrevkandidaten eller fagbrev på jobb kandidaten er forsikret i læretiden.

 

Tilskudd til lærebedrifter

For å gi opplæring mottar godkjente lærebedrifter tilskudd fra fylkeskommunen.

 

Lønn under opplæring

Lærebedriften har arbeidsgiveransvar for lærlinger/ lærekandidater/ praksisbrevkandidater og må betale lønn. Som hovedregel regnes en nyutdannet fagarbeiders lønn fordelt på to år. Noen yrker og bransjer har egne tarifffestede satser for lærlinger.

Fagbrev på jobb kandidater er allerede ansatt i bedriften og beholder sin ordinære lønn i opplæringstiden.

 

Publisert:

06.01.2020

Oppdatert:

06.01.2020 kl.15.14