Elevenes skolemiljø

Som elev i Vestfold og Telemark fylkeskommune skal du ha et trygt og godt skole- og læringsmiljø. Du skal også ha opplæring som er tilpasset evnene og forutsetningene dine.

Tilrettelegging av opplæring

Tilrettelegging av opplæring skal i all hovedsak skje innenfor det ordinære opplæringstilbudet, og den enkelte skole har ulike tilretteleggingstiltak. Tilrettelegging kan for eksempel være at læreren nivådifferensierer opplæringa, at klassen styrkes med ekstra lærer i enkeltfag, at elever får tilbud om internsive kurs i enkelttema, eller at klassen deles i mindre grupper i enkelttema.

Hva skjer hvis tiltakene ikke fungerer?

Når tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for at du som elev får tilfredstillende utbytte av opplæringen, skal du henvises til PP-tjenesten. PP-tjenesten foretar en sakkyndig vurdering av ditt behov, og skolen iverksetter deretter spesialpedagogiske tiltak når dette er nødvendig.

Les mer om spesialundervisning her.

Elever som skal ha vurdering med karakter i et fag må vurderes i forhold til fagets totale læreplan.

Kan man få fritak?

I videregående opplæring kan en ikke ha fritak for vurdering i enkeltfag og fremdeles få vitnemål, slik det er i grunnskolen, med noen unntak:  

  • du kan ha rett til fritak fra vurdering med karakter i sidemål
  • du kan ha rett til fritak fra vurdering med karakter i kroppsøving
  • du kan ha rett til fritak fra vurdering med karakter i andre fremmedspråk

Dersom du har spørsmål til disse fritakene, ta kontakt med den videregående skolen din.

Elever som av ulike grunner ikke klarer å oppfylle vilkåene for vurdering med karakter i fag, kan fritas fra fag- og timefordelinga etter vurdering av PPT, men da får eleven såkalt grunnkompetanse. Eleven får da et kompetansebevis som beskriver hvilke opplæringsmål eleven har hatt.

Fysisk og psykososialt skolemiljø

Som elev har du krav på både et godt fysisk skolemiljø og et godt psykososialt miljø. Med fysisk skolemiljø mener vi at du har fått gode arbeidsforhold i klasserom og verksted, for eksempel i forhold til lys, støy, renhold, møbler, inventar og utstyr.

I tillegg skal du ha de læremidler som du trenger, som bøker og PC. Arbeidsplassen sin skal være tilpasset dine behov - det vil si hvor høy du er, synet ditt, hørselen din, om du har en funksjonshemming.

Med psykososialt skolemiljø mener vi forholdet du har til menneskene rundt deg. Du skal ikke bli utsatt for mobbing eller krenkelser, verken av lærere eller medelever. Alle som jobber i skolen har et at ansvar for å hindre at du blir utsatt for mobbing og krenkelser, skolen skal gripe inn og stoppe mobbing, vold, diskriminering eller rasisme når de får vite om det. 

Hvis du eller dine foreldre ber om at det gjøres noe med miljøet, fysisk eller psykososialt, må skolen behandle det som en vanlig klage. Hvis skolen avviser eller lar være å behandle klagen, kan du klage til Fylkesmannen.

Nullmobbing.no

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en nettside med råd til elever og foresatte og informasjon om rettighetene du har som elev.

Se Utdanningsdirektoratets nettside.

9 A i opplæringsloven

Opplæringsloven har et eget kapittel om elevenes skolemiljø, kapittel 9 A.

Sentralt i dette regelverket er at dersom skolen har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, så skal skolen undersøke saken. Dersom en elev sier, eller undersøkelser viser, at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at eleven får det trygt og godt.

Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Skolen skal lage en skriftlig plan for tiltakene i en sak, hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene og når tiltakene som er iverksatt skal evalueres.

Se hele kapittel 9 A i Opplæringsloven her.

Hjem/skole-samarbeid

Det er viktig at foreldre støtter opp under egne ungdommers utvikling og læring på skolen. Dette kan foreldrene gjøre ved å følge opp ungdommenes skolearbeid i hverdagen og bistå eleven med å komme på skolen.

Samarbeidet mellom hjem og skole er et gjensidig ansvar, men det er skolen som skal ta initiativ til og legge tilrette for samarbeidet. I starten av hvert opplæringsår skal skolen holde et foreldremøte, men skal også resten av året holde kontakten med foreldrene. Foreldrene skal få informasjon om målene for opplæringen, elevens faglige og sosiale utvikling og hvordan de selv kan hjelpe ungdommene til å utvikle seg sosialt og faglig. 

Les mer om dine rettigheter som elev her.

Publisert: 20.06.2019 Oppdatert: 27.01.2020 kl.13.17