Informasjon for kommunene

Denne informasjonssiden er for ansatte i kommunene i Vestfold og Telemark som skal informere/veilede ungdommer i voksenopplæring eller i ungdomsskole om de tilbudene som finnes for minoritetsspråklige elever som skal søke videregående opplæring.

Generell informasjon 

Alle ungdommer som skal søke videregående opplæring må ha fullført grunnskole i Norge, eller ha tilsvarende kompetanse fra hjemlandet. Fylkeskommunen tar ikke imot elever som ikke har rett til videregående opplæring. Kommunene har anledning til å gi minoritetsspråklige elever ekstra grunnskoleopplæring dersom de trenger det, for å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Retten til videregående opplæring er i utgangspunktet bare for tre år, og det er derfor viktig at søkerelevene har best mulig utgangspunkt for å kunne bli klar for læretid eller videre studier. 

Elever med minoritetsspråklig bakgrunn konkurrerer seg inn i videregående skole på lik linje med andre elever. Elevene setter opp tre ønsker i prioritert rekkefølge. Om eleven vurderer å søke Kombiløpet (se mer informasjon under), er dette ett av tre ønsker.

Elever som tross tilrettelegginger i grunnskolen fortsatt har behov for tilpasninger, søker med søknadsfrist 1. februar. Behov for tilrettelegginger er særskilt språkopplæring, utvidet opplæringstid ved å ta Vg1 og eventuelt Vg2 over to år, eller forsterket opplæring i norsk/grunnskolefag; Kombiløpet.

Alle minoritetsspråklige elever blir kartlagt ved oppstart. Elever som trenger det, vil få tilbud om særskilt språkopplæring. Elever med rett til særskilt språkopplæring kan ha rett til inntil to års ekstra opplæring i videregående skole.

Minoritetsspråklige elever som ikke trenger særskilte tilrettelegginger, har søknadsfrist 1. mars.

Kombiløpet

Ved sju av de videregående skolene gir vi et særskilt tilbud til minoritetsspråklige elever som har svake grunnskoleferdigheter i flere fag og/eller mangler norskspråklig kompetanse til å kunne følge ordinær opplæring i videregående. Dette er også tilbudet for elever med kort botid i landet, og som trenger begynneropplæring i norsk. Opplæringen følger i hovedsak læreplanene for grunnskolen i fagene norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag. I tillegg har alle kroppsøving. Noen av elevene har naturfag, YFF eller språkpraksis i arbeidslivet. Vi søker så langt det er mulig å tilrettelegge opplæringa for elevens behov.

Hensikten med opplæringa er å styrke den norskspråklige kompetansen og forbedre grunnskolekompetansen i viktige fag. Vi gir elevene standpunktkarakter i fagene, og på den måten kan elever øke grunnskolepoengsummen sin, og kunne konkurrere seg inn på ønsket programområde neste skoleår. I tillegg gir dette skoletilbudet god informasjon om videregående opplæring med fokus på karriereveiledning og mulighet til å hospitere i fag i videregående opplæring.

Elever som har særlig god kompetanee i eksempelvis matematikk eller engelsk, kan hospitere i videregående, og gjøre ferdig enkeltfag før de starter i ordinær Vg1.

Elevene går vanlighvis ett år i dette tilbudet.

De sju skolene som har dette tilbudet er; Greveskogen (Tønsberg), Sandefjord, Thor Heyerdahl (Larvik), Porsgrunn, Bø, Vest-Telemark og Kragerø videregående skoler.

 

Minoritetsspråklige elever som kommer midt i skoleåret

Retten til videregående skole følger av at en har søkt innen søknadsfristen, 1. februar eller 1. mars. Noen ungdommer ankommer landet midt i skoleåret. Dersom kommunen blir kontaktet av ungdommer i alderen 16 til 24 år og som kommunen vurderer til å ha fullført grunnskole, ber vi dere ta kontakt med Jane Henriksen på Inntakskontoret.

Dersom ungdommen har rett til videregående opplæring, vil eleven bli tatt inn på den nærmeste videregående skolen som har ledig plass. De fleste elever som kommer slik utenom ordinær søknadsprosedyre, vil få plass i en kombiløpklasse.

 

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon om Kombiløpet: Ta kontakt med rådgiver Kari Tormodsvik, kari.tormodsvik@vtfk.no eller på 915 46 966

Ønsker du mer informasjon om skoleplass for ungdom som ankommer midt i skoleåret: Ta kontakt med rådgiver Jane Henriksen, jane.henriksen@vtfk.no eller på 359 17 370

Publisert:

27.09.2021

Oppdatert:

16.05.2022 kl.10.52