Samisk

Elever med samisk bakgrunn skal gis mulighet til opplæring i eget språk.

Samiske elever har rett til opplæring i samisk. Det er eleven selv som må fremme behovet for denne språkopplæringa. I vårt fylke har vi få elever med samisk som morsmål (førstespråk) eller som andrespråk. De elevene som trenger det, vil få tilbud om fjernundervisning i samisk fra den videregående skolen i Karaksjok.

Hvem som er same, defineres av sameloven. Det innebærer at elever som ikke er samiske, men som ønsker å lære samisk, kan velge å ha samisk som fremmedspråk. Ta i så fall kontakt med skolen din og få veiledning om hvilke regler som gjelder for bytte av fremmedspråk. 

Elever med samisk som første- eller andrespråk har rett til fritak for opplæring i sidemål. Utdanningsdirektoratet har gitt en tolkingsuttalelse om regelverket for fritak, og uttaler at fritaket for opplæring i sidemål i videregående skole, kun gjelder for elever som hadde samiskopplæring på ungdomsskolen.

Publisert:

27.10.2021

Oppdatert:

29.10.2021 kl.11.13