Praktisk informasjon

Skoleruta

2020/2021
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart mandag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 5. oktober t.o.m. fredag 9. oktober) 17
November   21
Desember Siste skoledag før jul fredag 18. desember 14
Januar Første skoledag etter nyttår mandag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar) 15
Mars Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april 20
April Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april 19
Mai Offentlige fridager: Kristi himmelfartsdag torsdag 13. mai, mandag 17. mai og 2. pinsedag 24. mai. Fri fredag 14.  mai 17
Juni
Siste skoledag fredag 18. juni 14
2021/2022
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 18. august. 10
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 11. oktober t.o.m. fredag 15. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul onsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 21. februar t.o.m. fredag 25. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 11. april t.o.m. mandag 18. april (2. påskedag mandag 18. april) 15
Mai

Offentlig fridag tirsdag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 26. mai
Videregående skoler: skoledag 27. mai på grunn av eksamensdag

20
Juni
Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 6. juni. Siste skoledag torsdag 16. juni 11
2022/2023
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 3. april t.o.m. mandag 10. april (2. påskedag mandag 10. april) 14
Mai

Offentlig fridag mandag 1. mai
Offentlig fridag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai
Fri fredag 19. mai
Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 29. mai

18
Juni
Siste skoledag fredag 16. juni 12

Skoleskyss

Du kan ha rett til skoleskyss, og her finner du informasjon om vilkår og søking.

PC i skolen

Alle elever ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark må bruke PC i undervisningen. Her finner du det du trenger å vite om PC i skolen. 

En PC er et nødvendig verktøy for deg som er elev ved en videregående skole. 

Alle elever leier bærbar PC av fylkeskommunen. Det er ikke mulig å bruke egen privat PC eller nettbrett.

Les mer om bruk av PC i skolen

Les mer om elev-PC og leieavtale

Kontaktinformasjon elev - foresatt / pårørende

Det er viktig at skolen har oppdatert kontaktinformasjon om deg som elev og dine foresatte / pårørende.

Logg deg inn på Kontaktinformasjon elev - foresatt / pårørende og fyll inn riktige data. 

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil). Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Søknad om å være deltidselev

Søknad om status som deltidselev er omtalt i Forskrift til opplæringslova:

[...]Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga når det ligg føre tungtvegande grunnar. [...] (Forskrift til opplæringslova § 6-5)

For elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune er det krav om at søknaden er gjort i samråd med rådgiver ved skolen. Detaljert framdriftsplan for ditt utdanningsløp i videregående skole skal legges ved.

Du søker om å være deltidselev ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Fritak for fag/vurdering/opplæring

Du søker om å fritak for fag/vurdering/opplæring ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Du må følge orinær undervisning i faget til søknaden er innvilget. Du kan søke om fritak fra/for:

Vurdering med karakter i kroppsøving

Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter. (Forskrift til opplæringslova § 3-20)

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Opplæring i kroppsøving

Du må legge fram uttalelse fra lege som dokumenterer hvorfor opplæringen er til skade for deg, og at tilrettelagt opplæring ikke er mulig.

Det skal være en svært høy terskel for at opplæringen ikke kan tilrettelegges på en slik måte at dette vilkåret er oppfylt. Legeerklæring vil ikke automatisk føre til fritak (Forskrift til opplæringslova § 1-12).

Vurdering med karakter i skriftlig sidemål

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon er vedlagt, eller er levert inn tidligere. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Ett av kravene må være oppfylt for å få fritak fra vurdering med karakter (Forskrift til opplæringslova § 3-19)

Opplæring i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål

Du har selv ansvar for å melde deg opp til privatisteksamen i morsmålet ditt, både skriftlig og muntlig. Dette må du gjøre i løpet av videregående opplæring. Du anbefales å avlegge eksamen på høsten når du går i Vg2. 

Kontakt eksamensansvarlig på din skole for informasjon om valg av språknivå.

Oppmelding til privatisteksamen skjer via www.privatistweb.no. Frist for oppmelding er 15. september og 1. februar.  

Eksamensgebyret må du betale selv. Du vil få refundert dette av skolen ved å legge fram dokumentasjon på oppmelding. Refusjon gis kun én gang.

Muntlig eksamen i morsmål gjennomføres i Vestfold eller i ett av nabofylkene.

Last ned tidligere eksamensoppgaver.

Tidligere beståtte fag

For å få fritak må du ha bestått faget (Forskrift til opplæringslova § 1-16, §§ 3-17 og 3-17 a.)

Hvis faget er tatt ved privatskole eller utenfor Vestfold, må kompetansebevis med signatur og stempel legges ved søknaden

Godkjenning av videregående opplæring

Tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet kan bli godkjent helt eller delvis. Det er skolen du går på/søker til som skal vurdere dokumentasjonen din opp mot kriteriene for godkjenning.

Rutinene for hvordan du skal søke godkjenning kan variere mellom skolene, så hør med din skole om hvordan du må gå fram.

Planlegger du å gå på skole i utlandet?

Det er mye du må gjøre, både før, under og etter et utenlandsopphold. Snakk med skolen din så snart som mulig dersom du planlegger å gå på skole i et annet land, så kan de veilede deg i hvilke rutiner og regler som gjelder for deg.

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. 

NB!
Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille et nytt vitnemål?

Hvis du har mistet vitnemålet ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du har vitnemål fra som elev. Skolen vil lage et duplikat.

Hvordan bestille et nytt kompetansebevis?

Som privatist får du dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen på et kompetansebevis. Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt kan du bestille et nytt. Du må fullføre betalingen direkte i skjemaet.

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for innlogging. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Klikk her for å bestille nytt kompetansebevis

Eldre dokumentasjon

Unntak - gamle Telemark:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom et eget bestillingsskjema.

Unntak - gamle Vestfold:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 1998
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 1998

Da må du ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Hvordan bestille et nytt fag/svennebrev?

Det koster kr. 500,- å få erstattet det gamle. Du kan benytte betalingsinformasjonen under.

Til kontonr: 1506.22.37578
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for Fag- og Yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 2844
3702, Skien

Regler og rettigheter

Regler og rettigheter for elever i Vestfold og Telemark kan du lese om her.

Publisert: 05.09.2019 Oppdatert: 28.08.2020 kl.13.42