Praktisk informasjon, regler og rettigheter

Skoleruta

2021/2022
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 18. august. 10
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 11. oktober t.o.m. fredag 15. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul onsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 4. januar 20
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 21. februar t.o.m. fredag 25. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 11. april t.o.m. mandag 18. april (2. påskedag mandag 18. april) 15
Mai

Offentlig fridag tirsdag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag, torsdag 26. mai
Videregående skoler: skoledag 27. mai på grunn av eksamensdag

20
Juni
Offentlig fridag: 2. pinsedag mandag 6. juni. Siste skoledag torsdag 16. juni 11
2022/2023
Sum Skoledager for elever 190
Måned Merknad Skoledager
August Skolestart onsdag 17. august 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 10. oktober t.o.m. fredag 14. oktober) 16
November   22
Desember Siste skoledag før jul torsdag 22. desember 16
Januar Første skoledag etter nyttår tirsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 20. februar t.o.m. fredag 24. februar) 15
Mars   23
April Påskeferie f.o.m. mandag 3. april t.o.m. mandag 10. april (2. påskedag mandag 10. april) 14
Mai

Offentlig fridag mandag 1. mai
Offentlig fridag 17. mai
Offentlig fridag Kristi himmelfartsdag torsdag 18. mai
Fri fredag 19. mai
Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 29. mai

18
Juni
Siste skoledag fredag 16. juni 12

Reglement

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement

Oversettelser

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - tigrinja

Fraværsreglement

Fraværsreglementet beskriver regelverk og håndtering av fravær i de videregående skolene i Vestfold og Telemark. I tillegg er formålet med reglementet å:

 • Motivere deg til jevn innsats
 • Forhindre skulk
 • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
 • Bidra til at du mestrer livet
 • Forberede deg på regler som gjelder i arbeidslivet

Fraværsreglement

Se også: Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet (udir.no)

Skoleskyss

Les om søking og vilkår for skoleskyss

PC i skolen

Alle elever ved de videregående skolene i Vestfold og Telemark må bruke PC i undervisningen. Her finner du det du trenger å vite om PC i skolen. 

En PC er et nødvendig verktøy for deg som er elev ved en videregående skole. 

Alle elever leier bærbar PC av fylkeskommunen. Det er ikke mulig å bruke egen privat PC eller nettbrett.

Les mer om hvordan du kommer i gang med skole-PCen din

Les mer om elev-PC og lån av lærebøker

Søknadsskjemaer for elever

Les om hvilke søknadsskjemaer som kan være aktuelle for deg som elev

Godkjenning av videregående opplæring

Tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet kan bli godkjent helt eller delvis. Det er skolen du går på/søker til som skal vurdere dokumentasjonen din opp mot kriteriene for godkjenning.

Du søker om å få godkjent tidligere beståtte fag i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema (dokumentasjon på at faget er bestått).

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Planlegger du å gå på skole i utlandet?

Det er mye du må gjøre, både før, under og etter et utenlandsopphold. Snakk med skolen din så snart som mulig dersom du planlegger å gå på skole i et annet land. De kan veilede deg i hvilke rutiner og regler som gjelder for deg.

Les mer om opplæring i utlandet

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev?

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få nytt. Dette er verdipapir som du bør oppbevare på lik linje med f.eks. pass og fødselsattest.

Du må heller ikke sende fra deg originaler dersom du skal søke på videre skole. Send i stedet med attesterte kopier av originaldokumentet.

Pris

Duplikat, oversetting eller ny utstedelse koster kr 300,-. 

NB!
Egne priser kan gjelde for fag/svennebrev.

Hvordan bestille et nytt vitnemål?

Hvis du har mistet vitnemålet ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du har vitnemål fra som elev. Skolen vil lage et duplikat.

Hvordan bestille et nytt kompetansebevis?

Som privatist får du dokumentert eksamensresultater fra privatisteksamen på et kompetansebevis. Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt kan du bestille et nytt. Du må fullføre betalingen direkte i skjemaet.

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for innlogging. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det. 

Klikk her for å bestille nytt kompetansebevis

Eldre dokumentasjon

Unntak - gamle Telemark:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

 • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
 • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Da må du ta kontakt med IKA Kongsberg gjennom et eget bestillingsskjema.

Unntak - gamle Vestfold:

Det er unntak fra hovedregelen dersom:

 • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 1998
 • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 1998

Da må du ta kontakt med Vestfoldarkivet.

Hvordan bestille et nytt fag/svennebrev?

Det koster kr. 500,- å få erstattet det gamle. Du kan benytte betalingsinformasjonen under.

Til kontonr.: 1506.22.37578
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 2844
3702, Skien

Gratis videregående opplæring

Læremidler

Læremidler stilles til rådighet for deg i skoleåret. Utlån skjer hovedsakelig ved skolestart. Frist for innlevering er siste skoledag slik den står i skoleruta, men alt materiell skal likevel leveres ved ev avbrutt skolegang. Du skal få alle nødvendige trykte og digitale læremidler av skolen. For eksempel vil det si at du skal få tilgang på PC, lærebøker, artikler som brukes i undervisningen og kalkulator dersom det er nødvendig med andre funksjoner enn du har tilgang til digitalt. I tillegg skal skolen ha tilgang på nødvendig utstyr. Dette gjelder også om du har krav på spesialundervisning. Forbruksmateriell som kladdebøker og skrivesaker må du kjøpe selv.

Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Stipendet skal bidra til å dekke utgiftene som fylkeskommunen kan pålegge deg. Det kan for eksempel være bærbar PC og nødvendig klær og utstyr.

Les mer om utstyrsstipend her

Les mer om ordningen med elev-PC her

Er du lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat, har du ikke rett til å få dekket læremidler fra fylkeskommunen. Du får heller ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Les mer om stipend og lån her

Erstatningskrav

Skolen sender erstatningskrav umiddelbart ved skoleslutt/avbrutt skolegang dersom lærebøker og annet materiell er skadet eller ikke blir levert innen fristen.

Etter skjønn faktureres utlånt materiell slik: 

100 % av anskaffelsespris inneværende år.
90%, fra 1-2år fra innkjøpsdato
50% fra 2-3 år fra innkjøpsdato
30% fra 3- år og eldre fra innkjøpsdato.

Læremidler som er eldre enn 3 år blir det ikke sendt krav for  

Skoleturer

Turer som er en del av opplæringen og foregår i skolens regi skal være gratis. Slike turer kjennetegnes ved en eller flere av disse punktene:

 • turen er en del av opplæringen etter læreplanene for fag
 • lærere er med på turen og mottar lønn
 • det er utarbeidet regler for turen, med f.eks. sanksjoner for hjemsendelse
 • skolen er ansvarlig dersom det oppstår uhell
 • turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan
 • elever som ikke er med på turen har et organisert opplæringstilbud

Listen er ikke uttømmende. Dersom et eller flere av momentene er til stede, kan turen ansees som en del av opplæringen og skal være gratis. Skolen er ansvarlig for organisering og gjennomføring av turen.

Finansiering av skoleturer

 • Skolen må ha inndekning for turen i eget budsjett
 • Skolen kan ikke ta initiativ til aktiviteter som krever finansiering av elever/foresatte
 • Skolen bør undersøke mulighetene for å bruke eksterne midler og planlegge ut fra rammene slike midler gir.
 • I samråd med elevene kan skolen legge til rette for at overskudd fra ungdomsbedrifter kan brukes til skoletur.
 • Skolen kan ta imot gaver for å finansiere turer/reiser, men må sikre at gavene er frivillige og anonyme. Foresatte som gir gave må gjøre det uten å føle press til å gi, og det skal ikke være synlig hvem som ikke gir gaver.
 • Foresatte/elever kan velge å arrangere dugnader, kakesalg, loppemarkeder o.l. i stedet for å gi gaver til skolen, men også her må deltakelsen være frivillig.
 • Utgifter til mat og drikke dekkes ikke av skolen, og kan derfor pålegges elevene. Utgiftene skal ikke overstige kostnadene elevene normalt har til dette.
 • Hvis en tur delvis er lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Det må være et reelt alternativ å delta kun på skoledager.

Avlysing av skoleturer pga. force majeure

Dersom planlagte skoleturer blir avlyst pga. force majeure, det vil si ekstraordinære hendelser som er utenfor skolens kontroll, håndteres dugnadspenger/gaver slik:

 • Dugnadspenger som er samlet inn for å dekke kostnader for skoleturen kan betales tilbake til den/de som har overført dugnadspengene til skolen, dersom disse ber om det.  I samråd med elevene kan dugnadspenger alternativt brukes til en hyggelig tilstelning eller evt. gi pengene til et veldedig formål. 
 • Dersom det i forkant at skoleturen er samlet inn matpenger, skal disse betales tilbake til den enkelte elev.
 • Gaver skal være gitt anonymt og kan derfor ikke spores til den enkelte elev/foresatt. Tilbakebetaling kan likevel gjøres til de som ber om dette, dersom gaven og størrelsen på denne kan dokumenteres.

Publisert: 05.09.2019 Oppdatert: 21.09.2021 kl.10.23