Søknadsskjemaer for elever

Her finner du en samlet oversikt over søknadsskjemaer for elever.

Visma InSchool

Fra høsten 2021 tar elever og ansatte i fylkeskommunen i bruk Visma InSchool - et nytt skoleadministrativt system. Innføringen skjer gradvis, som betyr at ikke alt ligger klart i systemet fra skolestart. På denne siden finner du oversikt over hvilke søknadsskjemaer som søkes på i Visma InSchool, og hvilke søknadsskjemaer som søkes på i digitale skjemaer eller på nedlastbare papirskjemaer.
 
Du må fylle ut søknader i Visma InSchool sammen med en rådgiver på skolen din.

Dette søker du på i Visma InSchool

Fravær til fratrekk på fagdokumentasjon

Forskrift til opplæringsloven §3-45 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler. Elever kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår. 

Du søker om fravær til fratrekk i Visma InSchool sammen med kontaktlærer eller rådgiver på skolen. Du kan kun søke fratrekk på dager (ikke enkelttimer/deler av dag) som er registrert som dokumentert fravær i VIS.

Krav

For å søke om fratrekk må du ha gyldig dokumentasjon, skrevet av for eksempel lege, psykolog, spesialpedagog eller PPT. Den skal være av nyere dato og det skal fremkomme årsak som ligger til grunn for søknad om fratrekk.

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjon til søknaden

Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving 

Du søker om fritak i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav

Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven. Elevar kan få fritak frå vurdering med karakter i faget når den tilrettelagde opplæringa eleven får ikkje kan vurderast med karakter. (Opplæringsloven § 3-23)

Før du søker må du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

For å søke om fritak kreves det gyldig dokumentasjon. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Fritak for opplæring i kroppsøving

Du søker om fritak i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
Før du søker må du i forkant ha vært til samtale med faglærer i kroppsøving.

Du må legge fram uttalelse fra lege som dokumenterer hvorfor opplæringen er til skade for deg, og at tilrettelagt opplæring ikke er mulig.

Det skal være en svært høy terskel for at opplæringen ikke kan tilrettelegges på en slik måte at dette vilkåret er oppfylt. Legeerklæring vil ikke automatisk føre til fritak (Opplæringsloven § 1-12).

Det må komme tydelig fram i legeuttalelsen hvorfor opplæringen er til skade for deg og at tilrettelegging ikke er mulig.

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Fritak for vurdering med karakter i sidemål 

Du søker om fritak i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav
Ett av følgende krav må være oppfylt for å få fritak fra vurdering med karakter (Ppplæringsloven § 3-22):

Du har rett til fritak hvis du:

 • På grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av sakkyndig, har problemer med å klare begge målformene 
 • Ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole
 • Oppfylte vilkårene for fritak fra opplæring eller vurdering i skriftlig sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.  

Du kan få fritak hvis du har hatt:

 • Rett til særskilt språkopplæring
 • Opplæring i norsk på internasjonale/utenlandske skoler

For å søke om fritak kreves det at gyldig dokumentasjon. Den skal være av nyere dato og årsaken til søknad om fritak skal komme tydelig fram. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Fritak for opplæring i sidemål

Du søker om fritak i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav

Du har rett til fritak hvis du:

For å søke om fritak kreves det gyldig dokumentasjon.

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Forespørsel om NUS-eksamen

Oppmelding til NUS-eksamen vil foregå i Visma InSchool:

 • Aktive elever dette skoleåret vil få en melding fra skolen i VIS. Det er viktig at eleven svarer på meldingen i VIS.
 • Tidligere elever vil få en SMS/henvendelse fra skolen om de ønsker å ta NUS-eksamen. Det er viktig at tidligere elever svarer på henvendelsen ved å si om de ønsker å ta NUS-eksamen eller ikke.

Viktig informasjon:
Hvis du ikke har fått en henvendelse fra skolen innen 10. september, må du selv ta kontakt med skolen for å melde deg opp til NUS-eksamen.

Godkjenning av tidligere beståtte fag

Du søker om å få godkjent tidligere beståtte fag i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema (dokumentasjon på at faget er bestått).

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget.

Krav

For å få fritak må du ha bestått faget (Forskrift til Opplæringsloven §1-16 og §3-17)

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Tilrettelegging ved eksamen og prøver 

Du søker om tilrettelegging ved eksamen/prøver i Visma InSchool sammen med rådgiver. Dokumentasjon til søknaden lastes opp via digitalt skjema.

Krav

Elever med behov for særskilt tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig.

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper.

For å få særskilt tilrettelegging, må du legge ved sakkyndig uttalelse fra f.eks lege, PPT eller psykolog. Dokumentasjonen må være av nyere dato med mindre årsaken er av permanent karakter. Dokumentasjonen må beskrive og begrunne tilretteleggingstiltaket det søkes om.

Særskilt tilrettelegging er hjemlet i forskrift til Opplæringsloven §3-32.

Slik laster du opp dokumentasjon

Last opp dokumentasjonen til søknaden

Dette søker du på via digitalt søknadsskjema

Deltidselev

Søknad om status som deltidselev er forskriftsfestet:

Fylkeskommunen avgjer om søknaden frå ein fulltidselev om å bli deltidselev skal innvilgast. Søknaden frå ein elev som er teken inn som fulltidselev, om å bli deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort, kan berre bli innvilga når det ligg føre tungtvegande grunnar. (Forskrift til opplæringslova § 6-5)

For elever i videregående opplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune er det krav om at søknaden er gjort i samråd med avdelingsleder og rådgiver ved skolen. Detaljert framdriftsplan for ditt utdanningsløp i videregående skole skal legges ved.

Krav til søknaden
Søknaden må gjøres i samråd med avdelingsleder og rådgiver, og et alternativt utdanningsløp skal planlegges og lastes opp som vedlegg.

Søk status som deltidselev

Elevkort, oppdatering av kontaktinformasjon

Oppdatering av kontaktinformasjon på elevkort

Frist for å fylle ut skjema er 1. september. Skjemaet vil være tilgjengelig gjennom hele skoleåret.

Fyll inn kontaktinformasjon til elev og foresatt/pårørende

Forhåndsgodkjenning av utvekslingsår i utlandet

Les om hvordan du kan planlegge et utvekslingsår i utlandet.

Før du reiser, må du blant annet søke hjemskolen din om forhåndsgodkjenning. Skolen din i Norge vurderer om utdanningsåret ser ut til å tilfredsstille kravene til å fortsette på neste nivå når du kommer hjem. Dersom vilkårene er oppfylt gir skolen deg en forhåndsgodkjenning.

Søk om forhåndsgodkjenning av utvekslingsår

Fritak for opplæring i skole i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål

I videregående opplæring kan du ha rett til fritak fra opplæring i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål.

Husk at du må følge ordinær undervisning i faget til søknaden er innvilget. Vi anbefaler at du sender inn denne søknaden sammen med rådgiver på skolen din slik at du får korrekt informasjon om valg av språknivå.

Dersom søknaden din innvilges, har du selv ansvar for å melde deg opp til privatisteksamen i morsmålet ditt, både skriftlig og muntlig. Dette må du gjøre i løpet av videregående opplæring, men privatisteksamen må avlegges på høsten. Dette tilbudet gis kun én gang.

Dersom du velger å avlegge privatisteksamen i morsmål på våren, vil du anses som ordinær privatist og ikke få ettergitt betalingsavgift.

Hvordan melder du deg opp til privatisteksamen?

Oppmelding til privatisteksamen gjør du i Privatisportalen.

Frist for oppmelding er 15. september for høsteksamen.

Du skal ikke betale eksamensavgiften dersom du har gjort avtale med skolen din. Gå ut av programmet når du kommer til betalingsbildet i Privatistportalen.

Eksamenskontoret vil ettergi eksamensavgiften for elever som har avtale med skolen sin. 

Elever som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 • Må ha fremmedspråk nivå 1+2 på vgs (nivå 1 i Vg1 og Vg2, nivå 2 i Vg3).
 • Dette kan erstattes med å velge morsmål nivå 2 som privatist (det må sjekkes at det finnes eksamen i morsmålet)
 • De kan også velge å gå rett opp til nivå 3. Da teller det som fellesfag nivå 2 og programfag nivå 3. De får ett språkpoeng for nivå 3, og nivå 3 teller som et fordypningsfag i SSØ eller som et valgfritt programfag.

Elever som har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen

 • Kan velge eksamen nivå 1
 • Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 2, da teller nivå 1 som fellesfag og nivå 2 som programfag= 0,5 språkpoeng.
 • Kan velge å gå rett opp til eksamen nivå 3: Nivå 1=fellesfag, nivå 2 som programfag, og nivå tre som programfag: 1,5 språkpoeng. Teller som fordypning SSØ eller valgfritt programfag.

Muntlig eksamen i morsmål gjennomføres i Vestfold og Telemark eller i ett av nabofylkene.

Last ned tidligere eksamensoppgaver. Passord: Eksamen

Søk om fritak for opplæring i fremmedspråk for å ta privatisteksamen i morsmål

Godkjenning av utvekslingsår i utlandet

Les om hvordan du kan planlegge et utvekslingsår i utlandet.

Utvekslingselever som har kommet hjem til Norge fra et utvekslingsår, eller personer som har kommet til Norge med opplæring på videregående nivå fra utlandet må søke om godkjenning av utvekslingsåret. Søknadsfristen er 1. august. 

 • Husk å last opp nødvendig dokumentasjon
 • Rektor avgjør søknaden og gjør et vedtak
 • Dersom ikke hele opplæringsåret godkjennes, skal det komme fram av vedtaket hvilke fag som blir godkjent og hvilke fag du må ta som privatist for å oppfylle kravet til vitnemål/fagbrev
 • Er det noe du ikke forstår i svaret du har fått, så ta kontakt med skolen din
 • Du har tre ukers klagefrist fra du mottar svaret på søknaden din. Klage må sendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Søk om godkjenning av utvekslingsår i utlandet

Klage på formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Hva kan du klage på?
På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Klagefrist
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Registrer din klage på formelle feil ved muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Hvem kan klage?
Som elev har du rett til å klage. Hvis du er under 15 år, må foresatte godkjenne at du klager. Foresatte har selvstendig klagerett for elever under 18 år.

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Hva skjer etter at du har registrert klagen?
Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Det er viktig å være klar over at resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående, og du kan ikke klage på den nye karakteren.

Klagefrist høsteksamen 2021
20. januar 2022

Les mer om eksamensresultater og klagebehandling

Registrer din klage på skriftlig eksamen

Klage på vurdering - standpunktkarakter, orden, atferd m.m.

Du har rett til å klage på karakter i fag og karakter i orden og atferd om du mener den er feil.

Eksempler på dette kan være:

 • Dersom du mener karakteren ikke viser kompetansen din ved avslutning av opplæringen
 • Formelle feil som f.eks at varsel om ikke vurdering (IV) ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren.

Klagen må inneholde:

 • Begrunnelse for klagen. Her må du prøve å være så konkret og saklig du kan
 • Andre opplysninger som er relevante for klagebehandlingen

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen bli utsatt til du har fått tilbakemelding. Dersom du klager etter fristen, vil klagen som hovedregel bli avvist.

Registrer din klage på standpunktkarakter/orden og atferd

Opplæring i norsk etter "Læreplan for språklige minoriteter med kort botid"

Elever i videregående opplæring kan søke hvis de har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12 og kortere enn 6 års botid på eksamenstidspunktet. Det er bare de årene man har bodd i Norge i opplæringspliktig alder (6-16 år) som teller som botid.

Voksne deltakere i videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 kan følge læreplanen hvis de har et annet morsmål enn norsk og samisk og har enkeltvedtak som inneholder særskilt språkopplæring. Voksne har ikke rett til særskilt språkopplæring, men opplæringen skal tilpasses den enkelte voksne og skoleeier kan ta inn særskilt språkopplæring i et enkeltvedtak om hvilket opplæringstilbud den voksne skal få.

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang. Fra år 2021 blir det også et krav at privatisten ikke tidligere har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk.

Hva slags dokumentasjon må du legge ved søknaden?

 • Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring (gjelder ikke privatister).
 • Bostedsattest med adressehistorikk, alternativt dokumentasjon på grunnskoleopplæring i utlandet må legges ved (gjelder ikke voksne deltakere i videregående opplæring). Adressehistorikk bestilles i feltet for "Fritekst eller Kommentarer" i søknadsskjema om "Bostedsattest" fra skatteetaten.
 • Oppholdstillatelse.

Søk om opplæring i norsk etter kort botid

Samtykkeerklæring for elever over 18 år

Personvernregler gjør at fylkeskommunen, som ansvarlig for de offentlige videregående skolene, må innhente samtykke for å gi foresatte innsikt i forhold som gjelder skolesituasjonen for elever over 18 år.

Ved å registrere ditt samtykke, samtykker du i at dine foresatte kan få innsikt i forhold som har med din skolesituasjon å gjøre, til tross for at du er myndig (over 18 år). Samtykket gjelder til det blir trukket tilbake.

Registrer samtykkeerklæring

Studiedag før eksamen

Hvem kan søke om studiedag?

Disse kan søke om maksimum én studiedag pr. eksamensperiode:

 • Privatister som samtidig er elever og som skal ta eksamen uten forberedelsesdag
 • Elever som skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen (NUS)

Rektor behandler søknaden.

Hvis man skal opp til flere eksamener, må skolen vurdere om forberedelse til eksamen med obligatorisk forberedelsesdag skal komme i tillegg, og om fravær fra vanlig undervisning vil påvirke vurderingsgrunnlaget i andre fag. Se Fraværsreglementet for de videregående skolene i Vestfold og Telemark.

Søk om studiedag før eksamen

Utvidet opplæringstid

Dette er et skjema for deg som har spesialundervisning, går fulltid og har behov for utvidet opplæringstid. Skjemaet må fylles ut sammen med rådgiver på skolen.

Elever som har rett til spesialundervisning, særskilt språkopplæring, opplæring på tegnspråk eller i punktskrift kan ha rett til inntil to år forlenget opplæringsløp. Retten gjelder fulltidselever som har behov for mer tid i videregående opplæring for å nå sine opplæringsmål.

Søk om utvidet opplæringstid

Publisert: 25.08.2021 Oppdatert: 01.09.2021 kl.09.56