Helhetlig opplæringsløp

Gjennom opplæringsløpet må barn og unge gjennom mange overganger og erfare mange skifter fra barnehagen og ut videregående skole. De må ofte bytte av skole, klasser og lærere flere ganger. Dette påvirker helheten og sammenhengen i opplæringsløpet.

Forarbeidet til Regional plan for et helhetlig opplæringsløp (RPHO) startet i 2012. Etter høringer, ble planen vedtatt av kommunene og fylkeskommunen i 2015. Med planen fulgte handlingsplaner som ble utgangspunktet for aktiviteter i prosjektperioden fram til desember 2018. Arbeidet videreføres og organiseres av Vestfold fylkeskommune.

Sammen er det utviklet kvalitetskjennetegn for opplæringen og for overgangene. De skal være grunnlaget for de kvalitetskjennetegnene den enkelte barnehage og skole formulerer lokalt.

Arbeidet i prosjektperioden er dokumentert med en sluttrapport og to filmer.

Planer

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget for RPHO. 

Regional plan med handlingsplan 2015 / 2016

Regional plan med handlingsplan 2015 / 2016.

Handlingsplan 2017 - 2018

Handlingsplan for 2017 - 2018. 

Kvalitetskjennetegn

Gjennom opplæringsløpet må barn og unge gjennom mange overganger og gjøre mange skifter fra barnehagen og ut videregående skole. De må ofte bytte av skole, klasser og lærere flere ganger. Dette påvirker helhet og sammenheng i opplæringsløpet.

Det er viktig at alle som bidrar til barn og unges læring og utvikling fra barnehagen til videregående skole samhandler om arbeidet. Sammen har vi utviklet felles kjennetegn på kvalitet i opplæringen og kvalitet i overgangene.

Kvalitet i opplæringen 

Kvalitetskjennetegn på den gode barnehage-/skoleeier
 • tar eierskap til det helhetlige opplæringsløpet gjennom felles visjoner og konkrete mål for å komme dit
 • har forventninger til at barnehager og skoler bruker kunnskapen om praksis, barn og unges kompetanse og mestring, samt deres læringsmiljø som beslutningsgrunnlag for evaluering og målrettede utviklingstiltak.
 • legger til rette for at kollegiet i fellesskap har rom for og tar ansvar for forsknings- og erfaringsbasert utviklingsarbeid og kvalitetssikring, samt utvikling av faglig og didaktisk kompetanse.
 • har kompetanse, kapasitet og strukturer til støtte for sine ledere og virksomheter slik at alle kan lykkes med effektiv drift, endrings- og utviklingsarbeid.
Kvalitetskjennetegn på den gode leder
 • bidrar til, og gir rammer for, at det blir god sammenheng i det helhetlige opplæringsløpet
 • setter mål for egen virksomhet, for barn og unges læringsutbytte og for et godt læringsmiljø.
 • anvender forskningsresultater, data, observasjon og vurderingsarbeid i systematisk  kvalitetssikring og utviklingsarbeid.
 • gjenkjenner god pedagogisk praksis og inspirerer, motiverer og legger til rette for kollektiv kunnskapsdeling og utviklingsarbeid i en lærende organisasjon.
 • sikrer kvalitet i opplæringen ved å uttrykke klare forventninger, gir konstruktive tilbakemeldinger og korrigerer uønsket praksis
 • prioriterer ressursbruk i tråd med virksomhetens mål og forbedringsområder.
Kvalitetskjennetegn på den gode lærer/instruktør
 • har ansvar for at barn og unge opplever sammenheng i opplæringsløpet.
 • etablerer gode relasjoner som bidrar til et trygt læringsmiljø som fremmer læring, danning og utvikling for alle barn og unge.
 • er tydelig på læringsmål og kriterier for måloppnåelse. Gir barn og unge begrunnet tilbakemelding på prestasjon og kompetanse i en form som styrker mestringsfølelse, motivasjon og retning for å nå kompetansemålene.
 • har god fagkompetanse og gjennom didaktiske og metodiske valg legger til rette for at alle barn og unge lærer, mestrer og utvikler seg.
 • forbedrer og utvikler sin pedagogiske praksis i fellesskap med andre gjennom en åpen delingskultur og systematisk evaluering av eget arbeid
Kvalitetskjennetegn på den gode elev/lærling
 • prioriterer læringsarbeidet og er aktiv i læringssituasjonen for å oppnå maksimalt læringsutbytte ut i fra egne forutsetninger
 • har en åpen dialog med lærer/instruktør og ber om veiledning i læringsarbeidet.
 • reflekterer over og vurderer eget læringsarbeid, mestring og utvikling.
 • bidrar aktivt til et godt læringsmiljø ved å være inkluderende og godta at andre er forskjellig fra en selv
Kvalitetskjennetegn på et godt læringsmiljø 
 • viser læreren evne til å lede opplæringen på en måte som gir den enkelte maksimalt læringsutbytte ut i fra sine forutsetninger
 • opplever alle barn og unge å bli sett, hørt og respektert. Læreren utvikler positive relasjoner til den enkelte, og relasjonen skal preges av et positivt menneskesyn med forventninger til læring, danning og utvikling for alle.
 • er det trygghet, positive relasjoner og kultur for læring for barn og unge
 • er det godt samarbeid mellom barnehage/skole og hjem
 • er det god ledelse og kultur for læring og deling
Kvalitetskjennetegn på nødvendige kunnskaper og ferdigheter
 • problemløsning og kritisk tenkning
 • samarbeid gjennom nettverk
 • smidighet og tilpasningsevne
 • initiativ og entreprenørskap
 • effektiv skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • å finne og analysere informasjon
 • nysgjerrighet og forestillingsevne(kreativitet)

Kvalitetskjennetegn på gode overganger 

Kvalitetskjennetegn på gode overganger
 1. Barnehagepersonalet og pedagogisk personale i skolen kjenner til kompetansemål og arbeidsmåter i sine fag på foregående og neste nivå i opplæringsløpet. De tar hensyn til dette når de planlegger, tilrettelegger og gjennomfører opplæringen.
 2. Barn, unge og foresatte opplever at det er god kommunikasjon mellom nivåene, slik at overgangen oppleves som trygg og god.
 3. Neste nivå er godt forberedt og tilpasninger og tilrettelegginger i opplæringen som er avtalt, blir gjennomført.
 4. Barn, unge og foresatte opplever å bli lyttet til og veiledet i overgangene
 5. Barn, unge og foresatte kan lett innhente god informasjon om neste nivå og gjør bevisste valg om videre utdanning på grunnlag av egne interesser, kompetanse, evner og forutsetninger.

Dokumentasjon

Film om profesjonsnettverk 

Lærere fra hele opplæringsløpet, fra barnehage til og med videregående skole, har jobbet sammen i profesjonsnettverk for å bedre helhet og sammenheng i opplæringen. Fokus har vært på det gjennomgående faget matematikk, og på grunnleggende kompetanse som lesing, skriving og muntlige ferdigheter.

Se filmen om profesjonsnettverk her

Film om hva har vi gjort i RPHO 

Se filmen om RPHO.

Sluttrapport

13.12.2018 Sluttrapport 

Publisert: 08.10.2018 Oppdatert: 19.11.2019 kl.16.30