PP-tjenesten

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) har et bredt mandat og oppgavene er forankret i opplæringsloven § 5-6: PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å legge opplæringa bedre til rette for elever med særskilte behov. PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfeller loven krever det.
Person med skateboard
Foto: Allegro

PP-tjenesten har samtaler med ungdom som strever med å nå sine opplæringsmål.

PP-tjenesten utreder og vurderer behov for tilretteleggingstiltak med bakgrunn i læreforutsetnigner, livssituasjon samt fysiske og psykiske helseutfordringer.

PP-tjenesten er en rådgivingstjeneste som kan gi veiledning til hjemmet, eleven, lærling/lærekandidat, skole, bedrift eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Hensikten er et inkluderende, likeverdig og tilpasset opplæringstilbud. PPT har en dobbelkompetanse på pedagogiske og psykologiske utfordringer som er nødvendig for å gjøre gode vurderinger av elevers behov. Et helhetlig syn på elevers vanskebilde er avgjørende for god tilrettelegging, trivsel og gode læringsresultater.

Henvendelse til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte. Er du over 15 år, kan du selv oppsøke tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

Henvisning / Skolens pedagogiske rapport / Samtykke

Henvisningsskjema elev 

Henvisningsskjema lærling/lærekandidat

Skolens pedagogiske rapport

Pedagogisk mal utvidet tid

Henvisningsskjema system

Personvern og samtykkeerklæring

Kontaktinformasjon

Sentralbord PPT   35 91 86 80

E-post: post-ppt@vtfk.no

 

Postadresse:

PP-tjenesten

Vestfold og Telemark fylkeskommune

postboks 2844

3702 SKIEN

 

Besøksadresse Skien, Team Sør

Kongens gate 9

3717 SKIEN

 

Besøksadresse Tønsberg, Team Nord

Nordbyen 40 

3111 TØNSBERG

Ansatte i seksjon pedagogisk psykologisk tjeneste 

Oversikt over team, pp-rådgivere og kontaktinformasjon

 

Publisert: 12.06.2019 Oppdatert: 20.04.2023 kl.12.51