Regler og rettigheter

Regelverk

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Vestfold og Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement

Oversettelser

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - tigrinja

Fraværsreglement

Fraværsreglementet beskriver regelverk og håndtering av fravær i de videregående skolene i Vestfold og Telemark. I tillegg er formålet med reglementet å:

 • Motivere deg til jevn innsats
 • Forhindre skulk
 • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
 • Bidra til at du mestrer livet
 • Forberede deg på regler som gjelder i arbeidslivet

Fraværsreglement

Se også: Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet (udir.no)

Lokal forskrift for inntak og formidling

Opplæringslova og forskrift til opplæringslova regulerer det meste av inntak til videregående skole og formidling til opplæring i bedrift. Lokal forskrift for inntak og formidling inneholder bestemmelser som gjelder kun for Vestfold og Telemark.

Gratis videregående opplæring

Læremidler

Læremidler stilles til rådighet for deg i skoleåret. Utlån skjer hovedsakelig ved skolestart. Frist for innlevering er siste skoledag slik den står i skoleruta, men alt materiell skal likevel leveres ved ev avbrutt skolegang. Du skal få alle nødvendige trykte og digitale læremidler av skolen. For eksempel vil det si at du skal få tilgang på PC, lærebøker, artikler som brukes i undervisningen og kalkulator dersom det er nødvendig med andre funksjoner enn du har tilgang til digitalt. I tillegg skal skolen ha tilgang på nødvendig utstyr. Dette gjelder også om du har krav på spesialundervisning. Forbruksmateriell som kladdebøker og skrivesaker må du kjøpe selv.

Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Stipendet skal bidra til å dekke utgiftene som fylkeskommunen kan pålegge deg. Det kan for eksempel være bærbar PC og nødvendig klær og utstyr.

Les mer om utstyrsstipend her

Les mer om ordningen med elev-PC her

Er du lærling, praksisbrevkandidat eller lærekandidat, har du ikke rett til å få dekket læremidler fra fylkeskommunen. Du får heller ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Les mer om stipend og lån her

Erstatningskrav

Skolen sender erstatningskrav umiddelbart ved skoleslutt/avbrutt skolegang dersom lærebøker og annet materiell er skadet eller ikke blir levert innen fristen.

Etter skjønn faktureres utlånt materiell slik: 

100 % av anskaffelsespris inneværende år.
90%, fra 1-2år fra innkjøpsdato
50% fra 2-3 år fra innkjøpsdato
30% fra 3- år og eldre fra innkjøpsdato.

Læremidler som er eldre enn 3 år blir det ikke sendt krav for  

Skoleturer

Turer som er en del av opplæringen og foregår i skolens regi skal være gratis. Slike turer kjennetegnes ved en eller flere av disse punktene:

 • turen er en del av opplæringen etter læreplanene for fag
 • lærere er med på turen og mottar lønn
 • det er utarbeidet regler for turen, med f.eks. sanksjoner for hjemsendelse
 • skolen er ansvarlig dersom det oppstår uhell
 • turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan
 • elever som ikke er med på turen har et organisert opplæringstilbud

Listen er ikke uttømmende. Dersom et eller flere av momentene er til stede, kan turen ansees som en del av opplæringen og skal være gratis. Skolen er ansvarlig for organisering og gjennomføring av turen.

Finansiering av skoleturer

 • Skolen må ha inndekning for turen i eget budsjett
 • Skolen kan ikke ta initiativ til aktiviteter som krever finansiering av elever/foresatte
 • Skolen bør undersøke mulighetene for å bruke eksterne midler og planlegge ut fra rammene slike midler gir.
 • I samråd med elevene kan skolen legge til rette for at overskudd fra ungdomsbedrifter kan brukes til skoletur.
 • Skolen kan ta imot gaver for å finansiere turer/reiser, men må sikre at gavene er frivillige og anonyme. Foresatte som gir gave må gjøre det uten å føle press til å gi, og det skal ikke være synlig hvem som ikke gir gaver.
 • Foresatte/elever kan velge å arrangere dugnader, kakesalg, loppemarkeder o.l. i stedet for å gi gaver til skolen, men også her må deltakelsen være frivillig.
 • Utgifter til mat og drikke dekkes ikke av skolen, og kan derfor pålegges elevene. Utgiftene skal ikke overstige kostnadene elevene normalt har til dette.
 • Hvis en tur delvis er lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skolen velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. Det må være et reelt alternativ å delta kun på skoledager.

Avlysing av skoleturer pga. force majeure

Dersom planlagte skoleturer blir avlyst pga. force majeure, det vil si ekstraordinære hendelser som er utenfor skolens kontroll, håndteres dugnadspenger/gaver slik:

 • Dugnadspenger som er samlet inn for å dekke kostnader for skoleturen kan betales tilbake til den/de som har overført dugnadspengene til skolen, dersom disse ber om det.  I samråd med elevene kan dugnadspenger alternativt brukes til en hyggelig tilstelning eller evt. gi pengene til et veldedig formål. 
 • Dersom det i forkant at skoleturen er samlet inn matpenger, skal disse betales tilbake til den enkelte elev.
 • Gaver skal være gitt anonymt og kan derfor ikke spores til den enkelte elev/foresatt. Tilbakebetaling kan likevel gjøres til de som ber om dette, dersom gaven og størrelsen på denne kan dokumenteres.

Retningslinjer for enkeltfag

Kroppsøvingsfaget

"Gamle" Telemark fylkeskommune utarbeidet felles retningslinjer om hvilke vurderinger som bør gjøres i forkant av fritak for vurdering og/eller opplæring i kroppsøvingsfaget.

Retningslinjer for kroppsøvingsfaget, Telemark

Snakk med skolen din dersom du skal søke om fritak.

Sidemål

I noen tilfeller er det mulig å få fritak for vurdering og/eller opplæring i sidemål.

Snakk med skolen din dersom du skal søke om fritak.

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er faget hvor du som går på yrkesfaglige utdanningsprogram kan få erfaring med aktuelle lærefag, slik at du etter Vg2 skal ha et godt grunnlag for å velge det lærefaget som er mest aktuelt for deg.

Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som er typiske for de yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer for.

Lik praksis

"Gamle" Telemark fylkeskommune utarbeidet en handlingsplan for å sikre lik praksis i faget. Tiltakene den legger frem er:

 • organisering av faget, herunder lokalt samarbeid og timetall for elever og lærere
 • innhold i faget - lokale læreplaner
 • vurdering
 • dokumentasjon

Handlingsplan for Yrkesfaglig fordypning, Telemark

I samarbeid med bedrift eller andre skoler kan du fordype deg i kompetansemålene på Vg3, og få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrket du er interessert i.

Kvaliteten på Yrkesfaglig fordypning er avhengig av ett tett samarbeid mellom skoleeier, skoleleder, lærere, bedrifter, opplæringskontorer og deg som elev.

Det kan derfor være mange aktører involvert og for at skolene og bedriftene skal kunne gjennomføre og samarbeide godt i yrkesfaglig fordypning, er det viktig å ha formelle samarbeidsavtaler, planer og dokumentasjon.

Dette må du vite om yrkesfaglig fordypning

Skoleskyss

Du kan ha rett til skoleskyss, og her finner du informasjon om vilkår og søking.

Rett til spesialundervisning

Du har rett til spesialundervisning hvis du ikke har eller kan få tilfredstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Det må dokumenteres med en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten.

Hva er spesialundervisning?

Spesialundervisning kan gjelde i ett eller flere enkeltfag, men det kan også gjelde hele opplæringa. Spesialundervisning kan gis på flere måte, f.eks. ved:

 • at du har andre opplæringsmål enn den ordinære læreplanen
 • at en lærer eller assistent følger deg særskilt i klassen
 • at opplæringa organiseres på en annen måte enn i ordinær klasse
 • at du får særskilt tilpasset utstyr

På bakgrunn av den sakkyndige vurderinga fatter skolen et enkeltvedtak om spesialundervisning. Dette enkeltvedtaket skal si noe om innhold, omfang og organisering av spesialundervisninga.

Spesialundervisning skal være tilpasset den enkeltes behov og kan være midlertidig. En eventuell overgang til ordinær opplæring skal sikres gjennom tett samarbeid mellom deg som elev og undervisningspersonalet.

Dersom det fattes et enkeltvedtak om spesialundervisning, plikter skolen også å lage en individuell opplæringsplan (IOP) for hvordan spesialundervisninga skal gjennomføres.

Mer om PPT.

Klage

Du har klagerett på enkeltvedtak etter forvaltningsloven og forskrift til opplæringslova. Et enkeltvedtak betyr at det er tatt en avgjørelse/fattet et vedtak som gjelder deg personlig.

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

 1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
 2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid
Klage på inntak

Dersom du mener at søknaden din ikke er behandlet i samsvar med opplæringsloven og gjeldende nasjonal og lokal forskrift, kan du klage på avgjørelsen.

Hvordan klage?

I klagen må du presisere:

 • hvilket vedtak du klager over
 • årsaken til at du klager
 • den eller de endringer du ønsker
 • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen

Klagen må undertegnes og sendes til inntakskontoret som skal behandle den som førsteinstans. Dersom ikke klagen tas til følge vil den bli oversendt til Vestfold og Telemark fylkeskommunale klagenemnd for skolesaker eller Fylkesmannen i Telemark for å bli endelig behandlet (avhengig av klagens art).

Last opp eller send i posten

Du kan laste opp klagen som sikker, digital post via eDialog eller sende den til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Inntakskontoret, PB 2844, 3702 Skien.

Klage på standpunkt

Du har rett til å klage på karakter i fag og karakter i orden og adferd om du mener den er feil.

Eksempler på dette kan være:

 • Dersom du mener karakteren ikke viser kompetansen din ved avslutning av opplæringen
 • Formelle feil som f.eks at varsel om ikke vurdering (IV) ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren.

Hvordan klage?

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Hvis du ønsker å klage, må du logge deg inn på klageskjemaet med din elektroniske ID: Logg deg inn på klageskjema.

Klagen må inneholde:

 • Begrunnelse for klagen. Her må du prøve å være så konkret og saklig du kan
 • Andre opplysninger som er relevante for klagebehandlingen

Klagefrist:

 • Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen bli utsatt til du har fått tilbakemelding.
 • Dersom du klager etter fristen, vil klagen som hovedregel bli avvist.
Klage på eksamen

Dersom du ønsker å klage på karakter på skriftlig eksamen må du henvende deg til skolen hvor du er elev. Her vil du få hjelp og veiledning til hvordan du skal klage.

Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Det er viktig å være klar over at resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående, og du kan ikke klage på den nye vurderingen.

Klage på muntlig eksamen

Det er bare mulig å klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen, og for at klagen skal tas til følge må det ha skjedd feil som kan ha hatt noe å si for resultatet på eksamen.

Eksempler på dette kan være:

 • spørsmål og/eller problemstillinger som ligger utenfor kompetansemålene i læreplanen for faget
 • for liten tid til eksaminasjonen i forhold til gjeldende regler
 • urimelige forstyrrelser under eksamen

Hvordan klage?

Ta kontakt med skolen. De vil veilede deg i hvordan klagen kan framsettes.
Skriv en klage hvor du begrunner hva og hvorfor du klager. Klagen skal sendes til den skolen hvor eksamen ble avholdt.

Hva skjer etter at du har sendt klagen til skolen?

Skolen ber først om en skriftlig uttalelse fra faglærer og sensor. Disse uttalelsene skal du få en kopi av. Sammen med en uttalelse fra rektor, sender skolen klagen videre til klageinstansen. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som er klageinstans.

Fylkeskommunen vurderer alle innkomne fakta og vurderer disse opp mot gjeldende lover og forskrifter.

Medhold i klage

Dersom du får medhold i klage på muntlig eller muntlig/praktisk eksamen fag vil eksamen bli annullert. Det blir da bare standpunktkarakteren som kommer på vitnemålet.

Dersom du ønsker det, kan du gå opp til ny eksamen. Om du har vært oppe i et "trekkfag", vil du da få trukket et nytt fag.

Avslag på klage

Dersom du får avslag på klagen sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Resultatet fra eksamen blir stående og kommer på vitnemålet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

 

Ønsker du å klage på realkompetansevurdering eller på avslag om voksenrett kan du lese om det her.

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 15.06.2021 kl.11.07